Žádost o přestavbu silničního vozidla, žádost o povolení výroby jednotlivého vozidla

Základní informace: PŘESTAVBA SILNIČNÍHO VOZIDLA § 73

(1) Přestavbou silničního vozidla je změna podstatných částí mechanismu nebo konstrukce provozovaného silničního vozidla.
(2) Za změnu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla se považují
a) změna druhu pohonu, vestavění jiného typu motoru nebo změna parametrů motoru,
b) změna karoserie, pérování, řízení nebo ochranné konstrukce silničního vozidla,
c) změna druhu karoserie nebo nástavby, pro které se mění účel a způsob použití silničního vozidla,
d) změna kategorie vozidla.
(3) Největší povolenou hmotnost silničního vozidla lze snížit jen v případě přestavby vozidla na vozidlo zvláštního určení.
(4) Přestavbu vozidla výměnou karoserie lze povolit jen v rámci jedné typové řady vozidla.
(5) Nahrazuje-li se nebo doplňuje-li se vozidlo novou nebo jinou součástí nebo výbavou, musí tato součást nebo výbava splňovat podmínky stanovené tímto zákonem.
(6) O přestavbu silničního vozidla se nejedná, jestliže výrobce vozidla prohlásí podstatnou část mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla za náhradní díl k tomuto vozidlu.

Kdo je oprávněn podat žádost, apod.:

Vlastník, provozovatel se souhlasem vlastníka na základě plné moci.

Postup a podmínky pro vyřízení žádosti:

Žadatel vyplní tiskopis a doloží předepsané doklady dle § 73,74  zákona č. 56/2001 Sb. Na základě předložené žádosti a dokladů úřad rozhodne o schválení přestavby.

Způsob podání žádosti:

Podáním písemné žádosti na úřadě.

Formuláře, doklady, náležitosti:

Žádost se podává na formuláři, který je k dispozici na přepážce č. 14, případně vytisknout a vyplnit formulář v celém znění postupu řešení této životní situace.

Žádost musí být doložena těmito doklady:

  • platný doklad totožnosti žadatele
  • živnostenský list podnikatele, zřizovací listinu právnické osoby, popř. výpis z obchodního rejstříku soudu
  • technický průkaz vozidla, byl-li vydán
  • osvědčení o registraci vozidla
  • podrobný popis přestavby silničního vozidla
  • návrh na změnu údajů zapisovaných v technickém průkazu silničního vozidla
  • technický popis s výkresovou dokumentací systému vozidla, technickým protokolem vydaným zkušební stanicí

Správní a jiné poplatky a způsob jejich uhrazení:

Za schválení technické způsobilosti motorového nebo přípojného vozidla po přestavbě 1000 kč

Lhůty pro vyřízení:

Do 30 dnů ode dne doručení písemné žádosti, doložené předepsanými doklady.

Účastníci řízení:

Jen žadatel.

Další požadované činnosti:

Žádné.

Právní úprava:

Zákon č. 56/2001 Sb.,  o   podmínkách  provozu vozidel  na   pozemních komunikacích Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění později vydaných předpisů. 
Vyhláška MDS č. 153/2023 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Opravné prostředky a jejich uplatnění:

Odvolání proti rozhodnutí úřadu.

Sankce a způsob jejich uplatnění v případě nedodržení předepsaných povinností:

Bude vydáno rozhodnutí, kterým úřad nevyhoví žádosti.

Správce postupu:

Oddělení registru vozidel.