- Žádost o přestavbu silničního vozidla, žádost o povolení výroby jednotlivého vozidla

Žádost o přestavbu silničního vozidla, žádost o povolení výroby jednotlivého vozidla

 

1.        Základní informace:

Přestavbou silničního vozidla je změna nebo úprava podstatných částí mechanismu nebo konstrukce provozovaného silničního vozidla.

Za změnu podstatných částí se považují

-     změna druhu pohonu, vestavění jiného typu motoru

-     změna karoserie, pérování vozidla a kol způsobující změnu povoleného zatížení

-     změna druhu karoserie nebo nástavby, pro které se mění účel a způsob použití silničního vozidla

-     změna kategorie vozidla

Úprava podstatných částí

-     nahrazuje-li se nebo doplňuje-li se vozidlo novou nebo jinou součástí nebo výbavou, musí tato součást nebo výbava splňovat podmínky stanovené tímto zákonem

O přestavbu silničního vozidla se nejedná, jestliže výrobce vozidla prohlásí podstatnou část mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla za náhradní díl k tomuto vozidlu.

Přestavbu silničního vozidla, které je registrováno v registru silničních vozidel, povoluje příslušný úřad na základě písemné žádosti, pokud jsou splněny podmínky pro přestavbu stanovené v prováděcím právním předpisem.

2.        Kdo je oprávněn podat žádost, apod.:

Vlastník, provozovatel se souhlasem vlastníka na základě plné moci.

3.        Postup a podmínky pro vyřízení žádosti:

Žadatel vyplní tiskopis a doloží předepsané doklady dle § 74 odst. 4 zákona č. 56/2001 Sb. Na základě předložené žádosti a dokladů úřad rozhodne o povolení přestavby.

4.        Způsob podání žádosti:

Podáním žádosti na úřadě.

5.        Adresa úřadu a úřední hodiny pro podání žádosti:

Magistrát města Ústí nad Labem,

oddělení registru vozidel,

Velká hradební 8; Ústí nad Labem,

PO, ST 8:00 – 17:00 hod., ÚT 8:00 – 15:00 hod., PÁ 8:00 – 11.00 hod

Tel.: 475 271 394, přepážka č. 14

6.        Formuláře, doklady, náležitosti:

Žádost o povolení přestavby musí být doložena těmito doklady:

-        platným dokladem totožnosti žadatele, živnostenským listem podnikatele, zřizovací listinou právnické osoby, popř. výpisem z obchodního rejstříku soudu,

-        podrobným popisem přestavby silničního vozidla,

-        návrhem na změnu údajů zapisovaných v technickém průkazu silničního vozidla,

-        technickým popisem s výkresovou dokumentací systému vozidla, konstrukční části vozidla nebo samostatného technického celku vozidla, pokud nebyla schválena jejich technická způsobilost typu,

-        technickým protokolem vydaným zkušební stanicí a u hromadné přestavby vozidla pověřenou zkušebnou.

7.        Správní a jiné poplatky a způsob jejich uhrazení:

Za schválení technické způsobilosti motorového nebo přípojného vozidla po přestavbě

-          motorové vozidlo na CNG nebo LPG   Kč 500,-

-          ostatní vozidla                                        Kč 1000,-

8.        Lhůty pro vyřízení:

Do 30 dnů ode dne doručení písemné žádosti, doložené předepsanými doklady.

9.        Účastníci řízení:

Jen žadatel.

10.    Další požadované činnosti:

Žádné.

11.    Právní úprava:
Zákon č. 56/2001 Sb.,  o   podmínkách  provozu vozidel  na   pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění později vydaných předpisů. 
Vyhláška MDS č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění později vydaných předpisů.

12.    Opravné prostředky a jejich uplatnění:

Odvolání proti rozhodnutí úřadu.

13.    Sankce a způsob jejich uplatnění v případě nedodržení předepsaných povinností:

Bude vydáno rozhodnutí, kterým úřad nevyhoví žádosti.

14.    Správce postupu:

Oddělení registru vozidel.