Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla

Základní informace - registrace vozidla z EU § 34:

(1) Technickou způsobilost dovezeného silničního vozidla schvaluje kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě písemné žádosti. Technická způsobilost každého dovezeného silničního vozidla se schvaluje samostatně.
(2) Technická způsobilost dovezeného silničního vozidla se neschvaluje podle této hlavy, jde-li o
a) silniční vozidlo, jehož typ byl schválen
1. ministerstvem,
2. orgánem jiného členského státu s platností ve všech členských státech, nebo
3. orgánem jiného členského státu a uznán ministerstvem, nebo
b) jednotlivě vyrobené silniční vozidlo, jehož technická způsobilost byla schválena
1. obecním úřadem obce s rozšířenou působností, nebo
2. orgánem jiného členského státu s platností ve všech členských státech.
(3) Žádost o schválení technické způsobilosti dovezeného silničního vozidla musí vedle obecných náležitostí podání obsahovat
a) druh a kategorii silničního vozidla, výrobce silničního vozidla, tovární značku a označení silničního vozidla,
b) účel, pro který má být silniční vozidlo používáno, a
c) údaj o tom, zda jsou povoleny výjimky z technických požadavků.
(4) K žádosti o schválení technické způsobilosti dovezeného silničního vozidla žadatel přiloží osvědčení o registraci silničního vozidla, bylo-li vydáno, a technický průkaz silničního vozidla nebo jiný doklad o schválení technické způsobilosti vozidla.

Základní informace - schválení technické způsobilosti dovezeného silničního vozidla z  EU a mimo EU  § 35:

Obecní úřad obce s rozšířenou působností schválí technickou způsobilost dovezeného silničního vozidla, pokud
a) splňuje podle protokolu vydaného zkušební stanicí technické požadavky, které byly použitelné pro danou kategorii vozidla v České republice v době prvního schválení technické způsobilosti vozidla,
b) jsou podle evidenční kontroly provedené v České republice skutečný stav silničního vozidla a jeho identifikační údaje v souladu s údaji uvedenými v dokladech podle § 48 odst. 3 písm. a) a
c) splňuje alespoň emisní limity ve výfukových plynech podle normy EURO 3, jde-li o silniční vozidlo kategorie M1, M2 nebo N1 s výjimkou silničního vozidla diplomatické mise nebo silničního vozidla jednotek požární ochrany.
(2) Jde-li o dovezené silniční vozidlo, jehož technická způsobilost byla schválena orgánem jiného členského státu, k žádosti o schválení jeho technické způsobilosti se technický protokol nepřikládá. Splnění technických požadavků se dokládá seznamem technických požadavků, podle kterých byla jeho technická způsobilost schválena, vydaným příslušným orgánem jiného členského státu. Jde-li o silniční vozidlo, na které se vztahuje přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování vozidel kategorií M, N a O, přiloží tento seznam žadatel k žádosti; jde-li o jiné silniční vozidlo, vyžádá si tento seznam u příslušného orgánu jiného členského státu obecní úřad obce s rozšířenou působností.
(3) Splnění technických požadavků, které nedokládá seznam podle odstavce 2, se dokládá technickým protokolem vydaným zkušební stanicí na náklady žadatele.
(4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností technickou způsobilost dovezeného silničního vozidla podle odstavce 2 schválí, jsou-li splněny technické požadavky podle odstavce 1 písm. a), které jsou nezbytné pro bezpečnost provozu na pozemních komunikacích nebo ochranu životního prostředí nebo života nebo zdraví člověka, a požadavek podle odstavce 1 písm. b).
(5) Pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností schválí technickou způsobilost dovezeného silničního vozidla, uvede v rozhodnutí údaje v rozsahu potřebném pro vydání technického průkazu vozidla.

Kdo je oprávněn podat žádost, apod.:

Žádost podává fyzická nebo právnická osoba nebo zástupce na základě ověřené plné moci.

Způsob podání žádosti:

Podáním žádosti na oddělení registru vozidel.
Žadatel vyplní „Přihlášku k registraci vozidla do registru silničních vozidel“ a doloží předepsanými doklady dle § 34,§ 35  zákona č. 56/2001 Sb.
Úřad rozhodne o zaregistrování dovezeného silničního vozidla.

Formuláře, doklady, náležitosti:

Žádost se podává na formuláři, který je k dispozici na přepážce, případně vytisknout a vyplnit formulář v celém znění postupu řešení této životní situace.

U vozidel dovezených z jiného než členského státu Evropské unie musí být dále doložen doklad o celním odbavení vozidla,
Při registraci nového dopravního prostředku pořízeného z jiného členského státu musí být dále doloženo
- Potvrzení o zaplacení daně z přidané hodnoty (týká se jak právnických, tak i fyzických osob) nebo Hlášení podle § 19 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty (na tiskopisu Ministerstva financí 25 5527 MFin 5527 – vzor č. 4).

Správní a jiné poplatky a způsob jejich uhrazení:

Zaregistrování silničního vozidla bez schválení technické způsobilosti zaplatí žadatel poplatek:
- Motocykl do 50 cm3                                            Kč 300,-
- Motocykl nad 50 cm3                                          Kč 500,-
- Jiné motorové vozidlo                                          Kč 800,-
- Přípojné vozidlo do 750 kg                                  Kč 500,-
- Přípojné vozidlo nad 750 kg                                Kč 700,-
- Schválení technické způsobilosti                      Kč 3000,-

Lhůty pro vyřízení:

Nejpozději do 30 dnů ode dne doručení písemné žádosti doložené předepsanými doklady.

Účastníci řízení:

Žadatel o registraci dovezeného vozidla.

Další požadované činnosti:

Žádné.

Právní úprava:

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění později vydaných předpisů.
Vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění později vydaných předpisů.

Opravné prostředky a jejich uplatnění:

Odvolání proti rozhodnutí.

Sankce a způsob jejich uplatnění v případě nedodržení předepsaných povinností:

Bude vydáno rozhodnutí, kterým úřad nevyhoví podané žádosti.

Správce postupu:
Oddělení registru vozidel.