Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného silničního vozidla

Základní informace:

Jednotlivě vyrobené silniční vozidlo je silniční vozidlo, které nebylo vyrobeno ve shodě se schváleným typem.

Kdo je oprávněn podat žádost, apod.:

Vlastník, provozovatel se souhlasem vlastníka na základě plné moci.

Postup a podmínky pro vyřízení žádosti:

Žadatel vyplní tiskopis a doloží předepsané doklady dle § 29,30 zákona č. 56/2001 Sb. Na základě předložené žádosti a dokladů úřad rozhodne o schválení přestavby.

Způsob podání žádosti:

Podáním žádosti na úřadě.

Formuláře, doklady, náležitosti:

Žádost se podává na formuláři, případně vytisknout a vyplnit formulář v celém znění postupu řešení této životní situace.

Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného vozidla musí být doložena těmito doklady:

 • platný doklad totožnosti žadatele
 • živnostenský list podnikatele, zřizovací listinu právnické osoby, popř. výpis z obchodního rejstříku soudu
 •  druh a kategorii silničního vozidla,
 • účel, pro který má být silniční vozidlo používáno
 • způsob zajištění záručního a pozáručního servisu
 • údaj o tom, zda je požadováno schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného silničního vozidla s platností ve všech členských státech, jde-li o silniční vozidlo, na které se použije přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování vozidel kategorií M, N a O.
 • technický popis silničního vozidla v rozsahu údajů uváděných v osvědčení o schválení jednotlivě vyrobeného silničního vozidla,
 • nákres sestavy silničního vozidla s uvedením jeho rozměrů a hmotností,
 • návod k údržbě a obsluze silničního vozidla v českém jazyce,
 • osvědčení o schválení typu systému, konstrukční části a samostatného technického celku vozidla, které tvoří silniční vozidlo, bylo-li vydáno,
 • protokol vydaný technickou zkušebnou dokládající splnění technických požadavků a technickou způsobilost vozidla k provozu na pozemních komunikacích.

Správní a jiné poplatky a způsob jejich uhrazení:

Za schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného vozidla  3000 Kč.

Lhůty pro vyřízení:

Do 60 dnů ode dne doručení písemné žádosti, doložené předepsanými doklady.

Účastníci řízení:

Jen žadatel.

Další požadované činnosti:

Žádné.

Právní úprava:

Zákon č. 56/2001 Sb.,  o   podmínkách  provozu vozidel  na   pozemních komunikacích Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění později vydaných předpisů. 
Vyhláška MDS č. 153/2023 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění později vydaných předpisů.

Opravné prostředky a jejich uplatnění:

Odvolání proti rozhodnutí úřadu.

Sankce a způsob jejich uplatnění v případě nedodržení předepsaných povinností:

Bude vydáno rozhodnutí, kterým úřad nevyhoví žádosti.

Správce postupu:

Oddělení registru vozidel.