Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu, ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla

Základní informace:

Vyřazení silničního vozidla z provozu                                              

 • Obecní úřad obce s rozšířenou působností vyřadí silniční vozidlo z registru silničních vozidel na žádost jeho vlastníka.
 • Vlastník silničního vozidla vyřazeného z provozu je povinen zabezpečit toto vozidlo takovým způsobem, aby neohrožovalo nebo nepoškozovalo životní prostředí. Dále je povinen neodstraňovat podstatné části vyřazeného silničního vozidla, zejména karoserii s vyznačeným identifikačním číslem silničního vozidla a motor.
 • Trvá-li vyřazení silničního vozidla z provozu déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, je vlastník vyřazeného silničního vozidla povinen bez zbytečného odkladu po uplynutí této lhůty oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který vyřadil silniční vozidlo z provozu, adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití.
 • Bylo-li silniční vozidlo odcizeno, požádá vlastník silničního vozidla o jeho vyřazení z provozu bez zbytečného odkladu poté, co se o odcizení silničního vozidla dozvěděl; k žádosti přiloží policejní protokol. Doklady a tabulky s registrační značkou k žádosti přiloží, má-li je k dispozici.

Ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu

 • Obecní úřad obce s rozšířenou působností, který vyřadil silniční vozidlo z provozu, ukončí vyřazení silničního vozidla z provozu na žádost jeho vlastníka.

Zápis zániku silničního vozidla

 • Zápis zániku silničního vozidla v registru silničních vozidel provede kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě žádosti vlastníka silničního vozidla.

Kdo je oprávněn podat žádost, apod.:

 • Žádost o vyřazení silničního vozidla, prodloužení vyřazení silničního vozidla a zápis zániku silničního vozidla v registru silničních vozidel podává vlastník vozidla. Vlastník může být zastoupen na základě konkrétní plné moci, která nemusí být ověřená.

Postup a podmínky pro vyřízení žádosti:

 • Žádost musí mít písemnou formu. Žadatel vyplní příslušný tiskopis (Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu, ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla – viz příloha č. 28 k vyhlášce č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel.) a přiloží potřebné doklady.

Způsob podání žádosti:

 • Podáním žádosti na úřadě.

Formuláře, doklady, náležitosti:

Žádost se podává na formuláři, který je k dispozici na přepážce, případně vytisknout a vyplnit

K žádosti o vyřazení silničního vozidla z provozu žadatel přiloží:

 • Platný doklad totožnosti žadatele, živnostenský list podnikatele nebo zřizovací listinu právnické osoby, popř. výpis z obchodního rejstříku vedeného soudem. Doklad o povolení k pobytu nebo o udělení azylu na území České republiky.
 • Technický průkaz a osvědčení o registraci silničního vozidla.
 • Přidělené tabulky s registrační značkou.
 • Vyplněnou příslušnou žádost.
 • Trvá-li vyřazení silničního vozidla z provozu déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, je vlastník vyřazeného silničního vozidla povinen bez zbytečného odkladu po uplynutí této lhůty oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který vyřadil silniční vozidlo z provozu, adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití.

K žádosti o ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu žadatel přiloží:

 • Platný doklad totožnosti žadatele, živnostenský list podnikatele nebo zřizovací listinu právnické osoby, popř. výpis z obchodního rejstříku vedeného soudem. Doklad o povolení k pobytu nebo o udělení azylu na území České republiky.
 • Technický průkaz silničního vozidla.
 • Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (zelená karta).

Při ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu vrátí obecní úřad obce s rozšířenou působností vlastníkovi silničního vozidla osvědčení o registraci vozidla a tabulky s přidělenou registrační značkou a vyznačí ukončení vyřazení z provozu v technickém průkazu silničního vozidla.

Trvalo-li vyřazení silničního vozidla z provozu déle než 3 po sobě jdoucí roky, přidělí obecní úřad obce s rozšířenou působností silničnímu vozidlu novou registrační značku a vydá tabulky s touto registrační značkou a nové osvědčení o registraci vozidla. To neplatí, požádá-li vlastník silničního vozidla před uplynutím této lhůty o zachování registrační značky, tabulek s touto registrační značkou a osvědčení o registraci vozidla.

K žádosti o zápis zániku silničního vozidla žadatel přiloží:

 • Platný doklad totožnosti žadatele, živnostenský list podnikatele nebo zřizovací listinu právnické osoby, popř. výpis z obchodního rejstříku vedeného soudem. Doklad o povolení k pobytu nebo o udělení azylu na území České republiky.
 • Technický průkaz a osvědčení o registraci silničního vozidla.
 • Přidělené tabulky s registrační značkou.
 • Vyplněnou příslušnou žádost.
 • Doklad o ekologické likvidaci silničního vozidla, nebo doklad potvrzující zničení silničního vozidla, vydaný Policií České republiky nebo Hasičským záchranným sborem České republiky anebo obdobným orgánem jiného státu. Doklad o pravomocném ukončení řízení o přestupku nebo trestního řízení.
 • Obecní úřad obce s rozšířenou působností, pokud byly splněny všechny podmínky dané zákonem, vyznačí v technickém průkazu silničního vozidla záznam o zániku technické způsobilosti vozidla a skončení platnosti technického průkazu.

Při zastupování je nutné doložit konkrétní plnou moc, která nemusí být úředně ověřená.

Správní poplatky a způsob jejich uhrazení:

 • Žadatel zaplatí správní poplatek:
  • vyřazení vozidla z provozu 200,- Kč
  • zachování registrační značky, tabulek s touto registrační značkou a osvědčení o registraci vozidla u vozidla vyřazeného z provozu 200,- Kč
  • za zápis adresy místa umístění vyřazeného vozidla, nebo ukončení vyřazení silničního vozidla zaplatí žadatel 50,- Kč
  • Zápis zániku vozidla v registru silničních vozidel není předmětem správního poplatku.
 • Způsob uhrazení správního poplatku:
  • hotově nebo platební kartou přímo na úřadě.

Lhůty pro vyřízení:

 • Bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne podání žádosti.

Účastníci řízení:

 • Žadatel.

Další požadované činnosti:

 • Žádné.

Právní úprava:

 • Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
 • Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel.

Opravné prostředky a jejich uplatnění:

 • Odvolání proti rozhodnutí.

Sankce a způsob jejich uplatnění v případě nedodržení předepsaných povinností:

 • Bude vydáno rozhodnutí, kterým úřad nevyhoví podané žádosti.

Správce postupu:

 • Oddělení registru vozidel.