- Žádost o vydání nového dokladu k vozidlu

Žádost o vydání nového dokladu k vozidlu

 

1.      Základní informace:

V případě, že vlastník nebo provozovatel vozidla ztratí, poškodí, zničí nebo mu byly odcizeny doklady, požádá ve lhůtě stanovené zákonem o vydání nových dokladů vozidla registrační místo, v jehož správním obvodu má bydliště nebo sídlo.

2.      Kdo je oprávněn podat žádost, apod.:

Žádost o vydání druhopisu dokladů vozidla podává vlastník vozidla nebo provozovatel vozidla se souhlasem vlastníka vozidla na základě písemné plné moci, která nemusí být úředně ověřená.

3.      Postup a podmínky pro vyřízení žádosti:

Žádost je povinna podat určená osoba do 10 pracovních dnů od vzniku skutečnosti, která zakládá změnu údajů. Žádost musí mít písemnou formu. Žadatel vyplní příslušný tiskopis (žádost o  vydání nového dokladu k vozidlu).

4.      Způsob podání žádosti:

Podáním žádosti na úřadě.

5.      Adresa úřadu a úřední hodiny pro podání žádosti:

Magistrát města Ústí nad Labem,

oddělení registru vozidel,

Velká hradební 8, Ústí nad Labem,

PO, ST 8:00 - 17:00 hod., ÚT 8:00 - 15:00 hod., PÁ 8:00 – 11:00 hod.

Tel.: 475 271 394; 475 271 538; 475 271 397 

6.      Formuláře, doklady, náležitosti:

K žádosti o  vydání nového dokladu k vozidlu je nutno přiložit:

-        platný doklad totožnosti žadatele, živnostenský list podnikatele, zřizovací listinu právnické osoby, popř. výpis z obchodního rejstříku soudu,

-        technický průkaz vozidla, nebyl-li ztracen nebo odcizen,

-        osvědčení o registraci vozidla, nebylo-li ztraceno nebo odcizeno,

-        v případě odcizení protokol od PČR

Do žádosti uvede žadatel důvod, pro který žádá vydání dokladů k vozidlu.

7.      Správní a jiné poplatky a způsob jejich uhrazení:

V případě ztráty, odcizení, zničení či poškození dokladu                      Kč 100,-

Lhůty pro vyřízení: Bezodkladně nejpozději do 30 dnů ode dne podání žádosti.

8.      Účastníci řízení:

Jen žadatel.

9.      Další požadované činnosti:

Žádné.

10.  Právní úprava:
Zákon č. 56/2001 Sb.,  o   podmínkách  provozu vozidel  na   pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. 

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění později vydaných předpisů.

Vyhláška MDS č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění později vydaných předpisů.

11.  Opravné prostředky a jejich uplatnění:

Odvolání proti rozhodnutí.

12.  Sankce a způsob jejich uplatnění v případě nedodržení předepsaných povinností:

Bude vydáno rozhodnutí, kterým úřad nevyhoví podané žádosti.

13.  Správce postupu:

Oddělení registru vozidel.