Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou, Žádost o vydání nového technického průkazu silničního vozidla a nového osvědčení o registraci silničního vozidla

Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou

Základní informace:

 • V případě, že vlastník nebo provozovatel vozidla ztratí, poškodí, zničí nebo mu byly tabulky s registrační značkou vozidla odcizeny, neprodleně oznámí tuto skutečnost úřadu obce s rozšířenou působností.

Kdo je oprávněn podat oznámení, apod.:

 • Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou podává vlastník nebo provozovatel silničního vozidla. 
 • V případě poškození tabulky s přidělenou registrační značkou, žádá-li provozovatel silničního vozidla o tutéž registrační značku, předloží zároveň souhlas vlastníka vozidla. (postupuje se viz žádost o vydání tabulky s registrační značkou)

Postup a podmínky pro vyřízení oznámení:

 • Oznámení je povinna podat určená osoba a to neprodleně od zjištění skutečnosti.
 • Oznámení musí mít písemnou formu. Žadatel vyplní příslušný tiskopis (Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou – viz příloha č. 18 k vyhlášce č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel.) a přiloží potřebné doklady.

Způsob podání oznámení:

 • Podáním oznámení na úřadě.

Formuláře, doklady, náležitosti:

Žádost se podává na formuláři, který je k dispozici na přepážce, případně vytisknout a vyplnit formulář v celém znění postupu řešení této životní situace. 

K oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou žadatel přiloží:

 • Platný doklad totožnosti žadatele, živnostenský list podnikatele nebo zřizovací listinu právnické osoby, popř. výpis z obchodního rejstříku vedeného soudem. Doklad o povolení k pobytu nebo o udělení azylu na území České republiky.
 • Technický průkaz a osvědčení o registraci silničního vozidla.
 • Pokud bylo k silničnímu vozidlu vydáno více tabulek s přidělenou registrační značkou, odevzdá vlastník nebo provozovatel silničního vozidla tabulky, které nebyly ztraceny, zničeny, nebo odcizeny.

Při zastupování je nutné doložit konkrétní plnou moc, která nemusí být úředně ověřená.

Správní poplatky a způsob jejich uhrazení:

 • Žadatel zaplatí správní poplatek:
  • za zápis změny do technického průkazu vozidla a do registru vozidel     50,- Kč
  • vydání tabulky registrační značky                               200,- Kč za každou tabulku
 • Způsob uhrazení správního poplatku:
  • hotově nebo platební kartou přímo na úřadě.

Lhůty pro vyřízení:

 • Bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne podání žádosti.

Účastníci řízení:

 • Žadatel.

Další požadované činnosti:

 • Žádné.

Právní úprava:

 • Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
 • Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel.

Opravné prostředky a jejich uplatnění:

 • Odvolání proti rozhodnutí.

Sankce a způsob jejich uplatnění v případě nedodržení předepsaných povinností:

 • Bude vydáno rozhodnutí, kterým úřad nevyhoví podané žádosti.

Správce postupu:

 • Oddělení registru vozidel.

 

 

Žádost o vydání nového technického průkazu silničního vozidla a nového osvědčení o registraci silničního vozidla

Základní informace:

 • V případě, že vlastník nebo provozovatel vozidla ztratí, zničí, poškodí nebo mu byl odcizen technický průkaz silničního vozidla nebo osvědčení o registraci silničního vozidla, neprodleně oznámí tuto skutečnost úřadu obce s rozšířenou působností a požádá o vydání nového technického průkazu silničního vozidla nebo osvědčení o registraci silničního vozidla. Poškozený technický průkaz nebo osvědčení o registraci vozidla odevzdá spolu s žádostí.

Kdo je oprávněn podat žádost, apod.:

 • Žádost o vydání nového technického průkazu nebo osvědčení o registraci silničního vozidla je oprávněn podat vlastník nebo provozovatel silničního vozidla.

Postup a podmínky pro vyřízení žádosti:

 • Žádost je povinna podat určená osoba a to neprodleně od zjištění skutečnosti.
 • Žádost musí mít písemnou formu. Žadatel vyplní příslušný tiskopis (Žádost o vydání nového technického průkazu silničního vozidla a nového osvědčení o registraci silničního vozidla – viz příloha č. 14 k vyhlášce č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel.) a přiloží potřebné doklady.

Způsob podání žádosti:

 • Podáním žádosti na úřadě.

Formuláře, doklady, náležitosti:

Žádost se podává na formuláři, který je k dispozici na přepážce, případně vytisknout a vyplnit formulář v celém znění postupu řešení této životní situace. 

K žádost o vydání nového technického průkazu silničního vozidla a nového osvědčení o registraci silničního vozidla žadatel přiloží:

 • Platný doklad totožnosti žadatele, živnostenský list podnikatele nebo zřizovací listinu právnické osoby, popř. výpis z obchodního rejstříku vedeného soudem. Doklad o povolení k pobytu nebo o udělení azylu na území České republiky.
 • Technický průkaz a osvědčení o registraci silničního vozidla, bylo-li poškozeno.

Při zastupování je nutné doložit konkrétní plnou moc, která nemusí být úředně ověřená.

Správní poplatky a způsob jejich uhrazení:

 • Žadatel zaplatí správní poplatek:
  • za vydání duplikátu osvědčení o registraci vozidla nebo technického průkazu  500,- Kč
  • vydává-li se osvědčení o registraci vozidla, nebo technický průkaz vozidla jako duplikát nahrazující tyto doklady při jejich odcizení a žadatel doloží jejich odcizení protokolem vydaným Policií České republiky, vybírá se poplatek ve výši   100,- Kč
 • Způsob uhrazení správního poplatku:
 • hotově nebo platební kartou přímo na úřadě.

Lhůty pro vyřízení:

 • Bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne podání žádosti.

Účastníci řízení:

 • Žadatel.

Další požadované činnosti:

 • Žádné.

Právní úprava:

 • Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
 • Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel.

Opravné prostředky a jejich uplatnění:

 • Odvolání proti rozhodnutí.

Sankce a způsob jejich uplatnění v případě nedodržení předepsaných povinností:

 • Bude vydáno rozhodnutí, kterým úřad nevyhoví podané žádosti.

Správce postupu:

 • Oddělení registru vozidel.