Žádost o výdej dat z registru vozidel

Základní informace:

 • Poskytnutí údajů zapsaných v registru silničních vozidel je oprávněn požadovat pouze ten, kdo prokáže právní zájem na poskytnutí údajů.
 • Právní zájem neprokazuje vlastník nebo provozovatel silničního vozidla, jedná-li se o údaje k tomuto vozidlu.

Kdo je oprávněn podat žádost, apod.:

 • Žadatel o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel prokáže právní zájem doložením svého oprávnění uvedeném v příslušném zákone.

Postup a podmínky pro vyřízení žádosti:

 • Žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel podá žadatel písemnou formou.
 • Žadatel vyplní příslušný tiskopis (Žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel – viz příloha č. 1 k vyhlášce č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel.) a přiloží potřebné doklady.

Způsob podání žádosti:

 • Podáním žádosti na úřadě.

Formuláře, doklady, náležitosti:

Žádost se podává na formuláři, který je k dispozici na přepážce, případně vytisknout a vyplnit

K žádosti o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel žadatel přiloží:

 • Platný doklad totožnosti žadatele, živnostenský list podnikatele nebo zřizovací listinu právnické osoby, popř. výpis z obchodního rejstříku vedeného soudem. Doklad o povolení k pobytu nebo o udělení azylu na území České republiky.
 • Doklad o existenci právního zájmu žadatele, vycházejícího s příslušného zákona.
 • V případě zastupování musí být doložena úředně ověřená plná moc.

Správní poplatky a způsob jejich uhrazení:

 • Žadatel zaplatí správní poplatek:
  • vydání opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z registru silničních vozidel, popřípadě sdělení o negativním nálezu                   50,- Kč za každou i započatou stránku
  • poplatek se vybírá za každé vozidlo, kterého se výpis z registru silničních vozidel týká
 • Způsob uhrazení správního poplatku:
  • hotově nebo platební kartou přímo na úřadě.

Lhůty pro vyřízení:

 • Bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne podání žádosti.

Účastníci řízení:

 • Žadatel.

Další požadované činnosti:

 • Žádné.

Právní úprava:

 • Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
 • Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel.

Opravné prostředky a jejich uplatnění:

 • Odvolání proti rozhodnutí.

Sankce a způsob jejich uplatnění v případě nedodržení předepsaných povinností:

 • Bude vydáno rozhodnutí, kterým úřad nevyhoví podané žádosti.

Správce postupu:

 • Oddělení registru vozidel.