- Žádost o zápis historického vozidla do registru historických a sportovních vozidel

Žádost o zápis historického vozidla do registru historických a sportovních vozidel

1.      Základní informace:

Historické vozidlo je vozidlo, které je zapsáno v registru historických a sportovních vozidel a kterému byl vydán průkaz historického vozidla. Toto vozidlo lze provozovat na pozemních komunikacích, pokud splnilo podmínky testování, kterým se nahrazuje technická prohlídka vozidla. Historické vozidlo nelze provozovat na pozemních komunikacích za účelem podnikání a běžného denního užívání pro vlastní potřeby (§ 79 odst. 3 zákona č. 56/2001 Sb.)

2.      Kdo je oprávněn podat žádost, apod.:

Žádost podává provozovatel vozidla.

3.      Postup a podmínky pro vyřízení žádosti:

Žádost o zápis vozidla do registru vozidel musí mít písemnou formu. Žadatel vyplní příslušný tiskopis (přihláška k registraci historického vozidla - vyhláška MD č. 144/2012 Sb.) a přiloží potřebné doklady.

4.      Způsob podání žádosti:

Podáním žádosti na úřadě.

5.      Adresa úřadu a úřední hodiny pro podání žádosti:

Magistrát města Ústí nad Labem,

oddělení registru vozidel,

Velká hradební 8, Ústí nad Labem,

Úřední hodiny :

PO, ST 8:00 - 17:00 hod.; ÚT 8:00 - 15:00 hod., PÁ 8:00 – 11:00 hod..

Tel.: 475 271 539
E-mail:
milos.hocek@mag-ul.cz;

6.      Formuláře, doklady, náležitosti:

K žádosti o zápis vozidla do registru historických a sportovních vozidel žadatel přiloží:

-        platný doklad totožnosti žadatele, živnostenský list podnikatele nebo zřizovací listinu právnické osoby, popř. výpis z obchodního rejstříku vedeného soudem,

-        vyplněnou žádost o provedení testování historického vozidla s vyplněnými technickými údaji,

-        vyplněný protokol o kladném testování klubovou a krajskou testovací komisí,

-        barevné fotografie historického vozidla o rozměru 6 x 9 cm, u automobilů s pravo-zadním a levo-předním pohledem, u motocyklů s pohledem z pravé a levé strany,

-        původní registrační doklady, pokud k vozidlu existují, nebo doklad o jeho vyřazení z registru vozidel jiného státu, jen byl-li vydán,

-        doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,

-        doklad o povolení pobytu nebo o udělení azylu na území České republiky, není-li provozovatel historického vozidla občanem České republiky,

-        údaje o vlastníkovi historického vozidla nebo údaje o provozovateli historického vozidla, není-li vlastník současně provozovatelem historického vozidla,

-        souhlas vlastníka vozidla k jeho registraci, je-li vlastník odlišný od provozovatele historického vozidla.

7.      Správní a jiné poplatky a způsob jejich uhrazení:

Za zápis prvního a dalšího vozidla do registru historických a sportovních vozidel, zaplatí žadatel poplatek:

-        u motocyklů do 50 cm3                              Kč 300.-

-        u motocyklů nad 50 cm3                            Kč 500.-

-        u jiného motorového vozidla                      Kč 800.-

-        u přípojného vozidla do 750 kg                  Kč 500.-

-        u přípojného vozidla nad 750 kg                Kč 700,-

8.      Lhůty pro vyřízení:

Bezodkladně nejpozději do 30 dnů ode dne podání žádosti.

9.      Účastníci řízení:

Jen žadatel.

10.  Další požadované činnosti:

Žádné.

11.  Právní úprava:
Zákon č. 56/2001 Sb.,  o   podmínkách  provozu vozidel  na   pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění později vydaných předpisů .

Vyhláška MD č. 144/2012 Sb., o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel.

12.  Opravné prostředky a jejich uplatnění:

Odvolání proti rozhodnutí.

13.  Sankce a způsob jejich uplatnění v případě nedodržení předepsaných povinností:

Bude vydáno rozhodnutí, kterým úřad nevyhoví podané žádosti.

14.  Správce postupu:

Oddělení registru vozidel.