- Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz

Základní informace:

 • Na žádost vlastníka silničního vozidla přidělí k tomuto vozidlu registrační značku s omezenou platností pro vývoz do jiného státu a vydá tabulky s touto přidělenou registrační značkou v počtu odpovídajícím kategorii vozidla.

Kdo je oprávněn podat žádost, apod.:

 • Žádost podává vlastník silničního vozidla.
 • Možnost zastoupení vlastníka silničního vozidla na základě konkrétní plné moci.

Postup a podmínky pro vyřízení žádosti:

 • Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz musí mít písemnou formu. Žadatel vyplní příslušný tiskopis (Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz – viz příloha č. 19 k vyhlášce č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel.) a přiloží potřebné doklady.

Způsob podání žádosti:

 • Podáním oznámení na úřadě.

Adresa úřadu a úřední hodiny pro podání žádosti:

Magistrát města Ústí nad Labem
Odbor správní a živnostenský
Oddělení registru vozidel
Velká Hradební 8, 400 01 Ústí nad Labem

Pondělí   8.00 – 17.00
Úterý       8.00 – 15.00
Středa     8.00 – 17.00
Čtvrtek    –––
Pátek       8.00 – 11.00

Tel.: 475 271 394, 475 271 397, 475 271 494, 475 271 538, 475 271 539, 475 271 507, 475 271 509

Formuláře, doklady, náležitosti:

 • K žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz žadatel přiloží:
  • Platný doklad totožnosti žadatele, živnostenský list podnikatele nebo zřizovací listinu právnické osoby, popř. výpis z obchodního rejstříku vedeného soudem. Doklad o povolení k pobytu nebo o udělení azylu na území České republiky.
  • Technický průkaz a osvědčení o registraci silničního vozidla.
  • Registrační značky.
 • Další podmínkou je evidenční kontrola, která nesmí být provedena více než 1 rok před podáním žádosti.
 • Při zastupování je nutné doložit konkrétní plnou moc, která nemusí být úředně ověřená.

Správní poplatky a způsob jejich uhrazení:

 • Žadatel zaplatí správní poplatek:
  • za zápis změny do technického průkazu vozidla a do registru vozidel50,- Kč
  • vydání tabulky registrační značky 200,- Kč za každou tabulku
 • Způsob uhrazení správního poplatku:
  • hotově nebo platební kartou přímo na úřadě.

Lhůty pro vyřízení:

 • Bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne podání žádosti.

Účastníci řízení:

 • Žadatel.

Další požadované činnosti:

 • Žádné.

Právní úprava:

 • Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
 • Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel.

Opravné prostředky a jejich uplatnění:

 • Odvolání proti rozhodnutí.

Sankce a způsob jejich uplatnění v případě nedodržení předepsaných povinností:

 • Bude vydáno rozhodnutí, kterým úřad nevyhoví podané žádosti.

Správce postupu:

 • Oddělení registru vozidel.