- Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel

Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel

 

1.      Základní informace:

Vlastník, provozovatel registrovaného silničního motorového vozidla a přípojného vozidla, zástavní věřitel a další osoby, jichž se zápis v registru silničních vozidel týká, jsou povinni požádat příslušný úřad o provedení zápisu změn údajů zapisovaných v registru silničních vozidel (údajů uvedených v technickém průkazu vozidla).

2.      Kdo je oprávněn podat žádost, apod.:

Žádost o zápis změn podává vlastník, provozovatel se souhlasem vlastníka, zástavní věřitel, popřípadě další osoby na základě plné moci (nemusí být ověřená).

3.      Postup a podmínky pro vyřízení žádosti:

Žádost o zápis změn údajů zapisovaných do registru silničních vozidel je povinna podat určená osoba do 10 pracovních dnů od vzniku skutečnosti, která zakládá změnu zapisovaného údaje. Žádost musí mít písemnou formu. Žadatel vyplní příslušný tiskopis „Žádost o zápis změn údajů v registru vozidel“ a přiloží další potřebné dokumenty osvědčující nové skutečnosti.

4.      Způsob podání žádosti:

Podáním žádosti na úřadě.

5.      Adresa úřadu a úřední hodiny pro podání žádosti:

Magistrát města Ústí nad Labem,

oddělení registru vozidel,

Velká Hradební 8, Ústí nad Labem,

PO, ST 8:00 - 17:00 hod., ÚT 8:00 - 15:00 hod.. PÁ 8:00 – 11:00 hod.

Tel.: 475 271 394; 475 271 538; 475 371 494

6.      Formuláře, doklady, náležitosti:

K žádosti o zápis změn údajů v registru silničních vozidel nutno přiložit:

-        platný doklad totožnosti žadatele, živnostenský list podnikatele, zřizovací listinu právnické osoby, popř. výpis z obchodního rejstříku soudu,

-        technický průkaz vozidla,

-        osvědčení o registraci vozidla,

-        ostatní doklady osvědčující změnu zapisovaných údajů (např. tažné zařízení – typový list)

 

7.      Správní a jiné poplatky a způsob jejich uhrazení:

Za zápis změn v dokladech k vozidlu zaplatí žadatel     Kč 50,-

8.      Lhůty pro vyřízení:

Bezodkladně nejpozději do 30 dnů ode dne podání žádosti.

9.      Účastníci řízení:

Jen žadatel.

10.  Další požadované činnosti:

Žádné.

11.  Právní úprava:
Zákon č. 56/2001 Sb.,  o   podmínkách  provozu vozidel  na   pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění později vydaných předpisů.
Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění později vydaných předpisů.
Vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění později vydaných předpisů.

12.  Opravné prostředky a jejich uplatnění:

Odvolání proti rozhodnutí.

13.  Sankce a způsob jejich uplatnění v případě nedodržení předepsaných povinností:

Bude vydáno rozhodnutí, kterým úřad nevyhoví podané žádosti.

14.  Správce postupu:

Oddělení registru vozidel.