Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla do registru silničních vozidel

ŽÁDOST O ZÁPIS ZMĚNY VLASTNÍKA NEBO PROVOZOVATELE SILNIČNÍHO VOZIDLA DO REGISTRU SILNIČNÍCH VOZIDEL

Základní informace:

 • Změna vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla:
  • V případě převodu vlastnického práva na základě společné žádosti dosavadního a nového vlastníka silničního vozidla a nového provozovatele silničního vozidla, není – li totožný s dosavadním nebo novým vlastníkem. Nebo na základě žádosti provozovatele silničního vozidla, má-li být novým provozovatelem silničního vozidla jeho vlastník.
  • V případě přechodu vlastnického práva na základě:
   • Žádosti nového vlastníka silničního vozidla
   • Oznámení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, přešlo-li vlastnictví k silničnímu vozidlu na stát odúmrtí, zabavením, nebo propadnutím věci.

Kdo je oprávněn podat žádost, apod.:

 • Žádost podává vlastník vozidla nebo provozovatel se souhlasem vlastníka na základě úředně ověřené plné moci. Žádost se podává do 10 pracovních dnů ode dne
 • Převodu vlastnického práva k silničnímu vozidlu nebo
 • Přechodu vlastnického práva k silničnímu vozidlu nebo nabytí právní moci rozhodnutí soudu v dědickém řízení.

Postup a podmínky pro vyřízení žádosti:

 • Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla musí mít písemnou formu. Žadatel vyplní příslušný tiskopis (Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele vozidla – viz příloha č. 3 k vyhlášce č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel) a přiloží potřebné doklady.
 • Žadatel o změnu vlastníka nebo provozovatele použitého vybraného vozidla je povinen zaplatit emisní poplatek podle plnění mezních hodnot emisí ve výfukových plynech:
 • v případě splnění hodnot emisí EURO 2                         3 000,- Kč
 • v případě splnění hodnot emisí EURO 1                         5 000,- Kč
 • v případě nesplnění emisních hodnot emisí EURO 1     10 000,- Kč

Způsob podání žádosti:

 • Podáním žádosti na úřadě.

Formuláře, doklady, náležitosti:

Žádost se podává na formuláři, který je k dispozici na přepážce, případně vytisknout a vyplnit formulář v celém znění postupu řešení této životní situace.

K žádosti o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla žadatel přiloží:

 • V případě převodu vlastnického práva:
  • Platný doklad totožnosti žadatele, živnostenský list podnikatele nebo zřizovací listinu právnické osoby, popř. výpis z obchodního rejstříku vedeného soudem. Doklad o povolení k pobytu nebo o udělení azylu na území České republiky
  • Technický průkaz a osvědčení o registraci silničního vozidla
  • Zelenou kartu vydanou podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, není – li vozidlo vyřazeno z provozu.
 • V případě přechodu vlastnického práva:
  • Platný doklad totožnosti žadatele, živnostenský list podnikatele nebo zřizovací listinu právnické osoby, popř. výpis z obchodního rejstříku vedeného soudem. Doklad o povolení k pobytu nebo o udělení azylu na území České republiky
  • Doklad o nabytí vlastnického práva k silničnímu vozidlu
  • Technický průkaz a osvědčení o registraci silničního vozidla
  • Zelenou kartu
 • Další podmínkou je evidenční kontrola, která nesmí být provedena více než 1 rok před podáním žádosti.
 • Má-li být jako nový vlastník silničního vozidla zapsán v registru silničních vozidel jeho dosavadní provozovatel, evidenční kontrola se nevyžaduje.

Při zastupování je nutné doložit úředně ověřenou plnou moc.

Správní poplatky a způsob jejich uhrazení:

 • Žadatel zaplatí správní poplatek:
  • u motocyklů do 50 cm3                                               300,- Kč
  • u motocyklů nad 50 cm3 včetně
   motocyklu s přívěsným nebo
   postranním vozíkem nebo motorové
   tříkolky, popřípadě motorové čtyřkolky                    500,- Kč
  • u motorového vozidla s nejméně čtyřmi koly          800,- Kč
  • u přípojného vozidla do 750 kg hmotnosti včetně  500,- Kč
  • u přípojného vozidla nad 750 kg hmotnosti             700,- Kč
  • zápis dosavadního provozovatele vozidla jako jeho nového vlastníka      50,- Kč
 • Způsob uhrazení správního poplatku:
  • hotově nebo platební kartou přímo na úřadě.

Lhůty pro vyřízení:

 • Bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne podání žádosti.

Účastníci řízení:

 • Žadatel.

Další požadované činnosti:

 • Žádné.

Právní úprava:

 • Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.
 • Zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností.
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
 • Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel.

Opravné prostředky a jejich uplatnění:

 • Odvolání proti rozhodnutí.

Sankce a způsob jejich uplatnění v případě nedodržení předepsaných povinností:

 • V případě nesplnění povinnosti podání žádosti o zápis změny vlastníka silničního vozidla nebo oznámení do 10 pracovních dnů ode dne přechodu vlastnického práva k silničnímu vozidlu nebo nabytí právní moci rozhodnutí soudu v dědickém řízení, která je stanovena v § 8 odst. 1 písm. b) zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, se jedná o přestupek podle § 83 odst. 1 písm. b) zákona, za který lze podle téhož paragrafu odst. 2 písm. c) zákona uložit pokutu do 50 000 Kč. U právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby se jedná o přestupek podle § 83a odst. 1 písm. d) zákona, za který lze podle téhož paragrafu odst. 10 písm. d) zákona lze uložit pokutu do 50 000 Kč.
 • Bude vydáno rozhodnutí, kterým úřad nevyhoví žádosti o změnu vlastníka nebo provozovatele.

Správce postupu:

 • Oddělení registru vozidel.