Zápis vlastníka silničního vozidla do registru silničních vozidel

Zápis vlastníka silničního vozidla do registru silničních vozidel (dovezené vozidlo – první registrace)

Základní informace:

Na pozemních komunikacích lze provozovat pouze takové silniční vozidlo, které je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle zákona č. 56/2001 Sb. Dovezené vozidlo ze státu EU má schválenou technickou způsobilost pro provoz na pozemních komunikacích, provádí se pouze jeho registrace dle ust. § 6 zákona č. 56/2001 Sb.

Technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla schvaluje úřad na základě písemné žádosti u vozidel uvedených v ust. § 35 zákona č. 56/2001 Sb. Příslušným je úřad, v jehož územním obvodu má žadatel pobyt nebo sídlo.

Kdo je oprávněn podat žádost, apod.:

Žádost podává fyzická nebo právnická osoba nebo zástupce na základě ověřené plné moci.

Úřad rozhodne o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla, u něhož není prokázáno udělení osvědčení o homologaci typu ES nebo osvědčení o schválení technické způsobilosti typu vozidla vydaného jiným členským státem Evropské unie, pokud se jedná:

 • vozidlo jednotlivě dovezené ze státu, který není členským státem Evropské unie, kategorie M1, M2 nebo N1, splňující emisní normy ve výfukových plynech podle normy EURO 2, od jehož první registrace v jiném státě neuplynula ke dni vystavení jednotné celní deklarace doba delší než osm let, a nebo o vozidlo kategorie L, O1, O2, T nebo S, od jehož první registrace v jiném státě neuplynula ke dni vystavení jednotné celní deklarace doba delší než osm let, a nebo o vozidlo ostatních kategorií, od jehož první registrace v jiném státě neuplynula ke dni vystavení jednotné celní deklarace doba delší než pět let, na základě technického protokolu, vydaného zkušební stanicí,
 • člena diplomatické mise.

Žadatel vyplní „Přihlášku k registraci vozidla do registru silničních vozidel“ a doloží předepsanými doklady dle § 34 a § 35 zákona č. 56/2001 Sb. Úřad rozhodne o zaregistrování jednotlivě dovezeného silničního vozidla, jestliže žadatel prokáže, že

 • pro silniční vozidlo bylo prokázáno udělení osvědčení o homologaci typu ES,
 • pro silniční vozidlo bylo prokázáno schválení typu vozidla vydaného jiným členským státem Evropské unie,
 • údaje v předložených dokladech k žádosti odpovídají skutečnosti zjištěné protokolem o evidenční kontrole.

Způsob podání žádosti:

Podáním žádosti na oddělení registru vozidel.

Formuláře, doklady, náležitosti:

Žádost se podává na formuláři, který je k dispozici na přepážce, případně vytisknout a vyplnit formulář v celém znění postupu řešení této životní situace.

Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla musí být doložena těmito doklady:

 • platným dokladem totožnosti žadatele, živnostenským listem podnikatele, zřizovací listinou právnické osoby, popř. výpisem z obchodního rejstříku soudu,
 • osvědčením o registraci silničního vozidla a technickým průkazem silničního vozidla, pokud byl vydán,
 • protokolem o evidenční kontrole.

U vozidel dovezených z jiného než členského státu Evropské unie musí být dále doložen

 • doklad o celním odbavení vozidla,
 • technický protokol vydaný zkušební stanicí, jedná-li se o vozidlo kategorie M1, M2 nebo N1, splňující limity ve výfukových plynech podle normy EURO 2, od jehož první registrace v jiném státě neuplynula ke dni vystavení celní deklarace doba delší než osm let, a nebo o vozidlo kategorie L, O1, O2, T nebo S, od jehož první registrace v jiném státě neuplynula ke dni vystavení jednotné celní deklarace doba delší než osm let, a nebo o vozidlo ostatních kategorií, od jehož první registrace v jiném státě neuplynula ke dni vystavení jednotné celní deklarace doba delší než pět let.

Správní a jiné poplatky a způsob jejich uhrazení:

Za schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla:

 • bez udělení osvědčení o globální evropské homologace, které není v EU  Kč 2000,-

zaregistrování silničního vozidla bez schválení technické způsobilosti zaplatí žadatel poplatek:

 •  Motocykl do 50 cm3                                            Kč 300,-
 •  Motocykl nad 50 cm3                                          Kč 500,-
 •  Jiné motorové vozidlo                                          Kč 800,-
 •  Přípojné vozidlo do 750 kg                                  Kč 500,-
 •  Přípojné vozidlo nad 750 kg                                Kč 700,-

Lhůty pro vyřízení:

Nejpozději do 30 dnů ode dne doručení písemné žádosti doložené předepsanými doklady.

Účastníci řízení:

Žadatel o schválení technické způsobilosti vozidla.

Další požadované činnosti:

Žádné.

Právní úprava:

Zákon č. 56/2001 Sb.,  o   podmínkách  provozu vozidel  na   pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění později vydaných předpisů.
Vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění později vydaných předpisů.

Opravné prostředky a jejich uplatnění:

Odvolání proti rozhodnutí.

Sankce a způsob jejich uplatnění v případě nedodržení předepsaných povinností:

Bude vydáno rozhodnutí, kterým úřad nevyhoví podané žádosti.

Správce postupu:

Oddělení registru vozidel.