Omezení obecného užívání uzavírkami a objížďkami

 

OMEZENÍ OBECNÉHO UŽÍVÁNÍ UZAVÍRKAMI A OBJÍŽĎKAMI

1.    Základní informace:

Ustanovení § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, řeší postup při povolování omezení obecného užívání uzavírkami a objížďkami.

 

2.    Kdo je oprávněn podat žádost:

Žádost podává ten, v jehož zájmu nebo kvůli jehož činnosti má být uzavírka povolena a objížďka nařízena, jsou-li takovým důvodem stavební práce, předkládá žádost zhotovitel, pokud příslušný silniční správní úřad nestanoví jinak.

 

3.    Postup a podmínky pro vyřízení žádosti:

Podmínky:

Žádost podává ten, v jehož zájmu nebo kvůli jehož činnosti má být uzavírka povolena a objížďka nařízena, u Magistrátu města Ústí nad Labem.

 

Postup:

Na základě žádosti příslušný silniční správní úřad žádost projedná:

a)      s vlastníkem pozemní komunikace, která má být uzavřena a s vlastníkem pozemní komunikace, po níž má být vedena objížďka,

b)      s obcí, na jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka,

c)      s provozovatelem dráhy, jde-li o pozemní komunikaci, na níž je umístěna dráha,

d)     s provozovatelem linkové osobní přepravy (ČSAD, MHD)

e)      s dotčeným dopravním úřadem – pokud se mění zastávka nebo vedení linkové dopravy

Po projednání vydá rozhodnutí o povolení uzavírky nebo rozhodnutí o zamítnutí žádosti.

 

4.    Způsob podání žádosti:

Žádost se podává na podatelně Magistrátu města Ústí nad Labem. Podání lze učinit též elektronicky prostřednictvím datové schránky. Správní řízení je zahájeno dnem doručení žádosti Magistrátu města Ústí nad Labem.

 

 

5.    Adresa úřadu a úřední hodiny pro podání žádosti:

 

 

Magistrát města Ústí nad Labem - u silnic II. a III. třídy a místních komunikací

Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem

PO, ST      8,00 - 17,00 hod.

ÚT, ČT     8,00 – 15,00 hod.

Tel.: 475 271 111

E-mail: podatelna.magistrat@mag-ul.cz

Web: www.usti-nad-labem.cz

 

V případě dálnic a silnic I. třídy je příslušným silničním správním úřadem  -        Ministerstvo dopravy pro dálnice a rychlostní silnice

-          Krajský úřad Ústeckého kraje pro silnice I. třídy a je nutné žádost podat na těchto adresách:

 

 

Ministerstvo dopravy

Nábřeží L. Svobody 12, Praha 1

Tel: 972 211 111 (225 131 111)

E-mail: posta@mdcr.cz

 

Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Ústeckého kraje

Velká hradební 3118/48400 01  Ústí nad Labem-centrum

PO,  ST 8,00 - 17,00 hod

Tel. č. 475 657 111

E-mail :  urad@kr-ustecky.cz

 

 

6.    Formuláře, doklady, náležitosti:

Žádost o povolení uzavírky a nařízení objížďky komunikace obsahuje:

f)       přesné určení uzavírky podle označení vzdálenosti v km a m od začátku dotčené komunikace (dále jen staničení), popřípadě místopisného průběhu,

g)      dobu trvání uzavírky s případnou možností jejího přerušení ve dnech pracovního volna a pracovního klidu,

h)      důvod uzavírky (je-li důvodem provádění stavebních prací také jejich rozsah, způsob provádění a označení toho, kdo má tyto práce provádět),

i)        návrh trasy objížďky včetně grafické přílohy,

j)        jméno a příjmení pracovníka odpovědného za organizování a zabezpečení akce, která je důvodem podání žádosti, adresu a telefonní spojení na jeho pracoviště i bydliště,

k)      pokud je požadovaná doba trvání uzavírky a objížďky delší než tři dny a týká-li se stavebních prací, musí být uveden harmonogram prací obsahující množství a časový průběh jednotlivých druhů prací,

l)        souhlas dotčeného dopravního úřadu, pokud si uzavírka vyžádá dočasné přemístění zastávek linkové osobní dopravy.

 

Označení uzavírky nebo objížďky upravuje zvláštní předpis - zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů. V případech uvedených v bodu f) musí být na začátku uzavírky vždy navíc umístěna orientační tabule s uvedením dat zahájení a ukončení uzavírky, název a sídlo osoby, popřípadě jméno a bydliště fyzické osoby, na jejichž žádost byla uzavírka povolena. Žádost lze vyžádat na příslušném pracovišti Magistrátu města Ústí nad Labem, případně použít žádost umístěnou na webových stránkách Statutárního města Ústí nad Labem.

 

7.    Správní a jiné poplatky a způsob jejich uhrazení:

Za vydání rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení uzavírky a nařízení objížďky se správní poplatek nevybírá.

 

8.    Lhůty pro vyřízení:

Nejde-li o havárie (§ 36 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů), žádost o povolení uzavírky se doručí na podatelnu Magistrátu města Ústí nad Labem nejpozději 30 dní před dnem požadovaného uzavření komunikace.

9.    Účastníci řízení:

-          Žadatel

-          vlastník pozemní komunikace

-          obce, na jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo objížďka

 

10. Další požadované činnosti:

Žádné.

 

11. Právní úprava:

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších právních úprav, a vyhláška č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

12. Opravné prostředky a jejich uplatnění:

Odvolání proti rozhodnutí příslušných silničních správních úřadů se podává do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí k úřadu, který napadené rozhodnutí vydal. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek (§ 24 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků). Proti vyloučení odkladného účinku se nelze odvolat (§ 85 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

 

13. Sankce a způsob jejich uplatnění v případě nedodržení předepsaných povinností:

Za neoprávněné uzavření dálnice, silnice, místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace nebo neoprávněné zřízení objížďky anebo nařízená uzavírka nebo objížďka nebyla označena podle vydaného rozhodnutí nebo nebyly dodrženy podmínky stanovené rozhodnutím, může být uložena pokuta podle §40 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, do výše 500 000,- Kč

 

14. Správce postupu:

Magistrát města Ústí nad Labem.