Připojování pozemních komunikací navzájem a sousedních nemovitostí na pozemní komunikace

 

PŘIPOJOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ NAVZÁJEM A SOUSEDNÍCH NEMOVITOSTÍ NA POZEMNÍ KOMUNIKACE

1.    Základní informace:

Ustanovení § 11, 12, 13 vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí § 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, řeší postup povolování připojování pozemních komunikací.

 

2.    Kdo je oprávněn podat žádost:

Žádost o povolení připojování pozemních komunikací podává ten, v jehož zájmu nebo kvůli jehož činnosti má být povolení o připojování pozemních komunikací povoleno.

 

3.    Postup a podmínky pro vyřízení žádosti:

Podmínky:

K připojování pozemních komunikací, je třeba povolení příslušného silničního správního úřadu. Příslušný silniční správní úřad si před vydáním povolení :

a)      o připojení dálnice, silnice nebo místní komunikace k jiné pozemní komunikaci, o úpravě takového připojení nebo o jeho zrušení vyžádá předchozí souhlas vlastníka pozemní komunikace vyšší kategorie nebo třídy,

b)      o připojení sousední nemovitosti k dálnici, silnici nebo místní komunikaci, o úpravě takového připojení nebo jeho zrušení vyžádá předchozí souhlas vlastníka dotčené pozemní komunikace, a jedná-li se o dálnici nebo rychlostní silnici též předchozí souhlas Ministerstva vnitra, v ostatních případech předchozí souhlas příslušného orgánu Policie České republiky.

Postup:

Příslušný silniční správní úřad žádost a přiložené doklady posoudí, podle potřeby si vyžádá souhlas:

a)      vlastníka dotčené pozemní komunikace,

b)      Ministerstva vnitra, jde-li o dálnici a rychlostní silnici, v ostatních případech souhlas příslušného orgánu Policie České republiky,

a vydá rozhodnutí o povolení k připojování pozemních komunikací nebo rozhodnutí o zamítnutí žádosti.

 

4.    Způsob podání žádosti:

Žádost se podává na podatelně Magistrátu města Ústí nad Labem. Podání lze učinit též elektronicky prostřednictvím datové schránky. Správní řízení je zahájeno dnem doručení žádosti Magistrátu města Ústí nad Labem.

Správní řízení je zahájeno dnem doručení žádosti příslušnému silničnímu správnímu úřadu.

 

5.    Adresa úřadu a úřední hodiny pro podání žádosti:

Magistrát města Ústí nad Labem - u silnic II. a III. třídy a místních komunikací

Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem

PO, ST      8,00 - 17,00 hod.

ÚT, ČT     8,00 – 15,00 hod.

Tel.: 475 271 111

E-mail: podatelna.magistrat@mag-ul.cz

Web: www.usti-nad-labem.cz

 

Pro dálnice a rychlostní silnice je příslušným silničním správním úřadem úřadem Ministerstvo dopravy.
Pro silnice I. třídy je příslušným silničním správním úřadem Krajský úřad Ústeckého kraje.
je nutné žádost podat na těchto adresách:

Ministerstvo dopravy

Nábřeží L. Svobody 12, 110 15 Praha 1

Tel: 972 211 111 (225 131 111)

E-mail: posta@mdcr.cz

 

Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Ústeckého kraje

Velká hradební 3118/48, 400 01  Ústí nad Labem-centrum

PO, ST 8,00 - 17,00 hod

Tel. č. 475 657 111

E-mail :  urad@kr-ustecky.cz

 

6.    Formuláře, doklady, náležitosti:

Žádost o povolení připojování pozemních komunikací podle § 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje:

a)      přesné určení místa (staničení) místa napojení pozemních komunikací,

b)      projektová dokumentace požadovaného napojení pozemních komunikací, včetně zakreslení rozhledových trojúhelníků, zpracovaná autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby

c)      vyjádření vlastníka (správce) pozemní komunikace a vlastníka (správce) pozemní komunikace vyšší kategorie,

d)     vyjádření příslušného orgánu Policie ČR,

e)      výpis z katastru nemovitostí, doložení vlastnického vztahu k dotčenému pozemku.

Žádost lze podat volnou formou s uvedením shora popsaných údajů na hlavičkovém papíru u právnických osob a fyzických osob podnikajících, a u fyzických osob formou dopisu.

 

7.    Správní a jiné poplatky a způsob jejich uhrazení:

Za vydání rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení připojování pozemních komunikací se vybírají poplatky dle položky 36 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů ve výši 500,- Kč.

 

8.    Lhůty pro vyřízení:

Při doložení všech dokladů potřebných k vydání - bezodkladně, nejpozději do 30 dnů.

 

9.    Účastníci řízení:

Žadatel, vlastník (správce) pozemní komunikace.

 

10. Další požadované činnosti:

Žádné.

 

11. Právní úprava:

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č.  500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

12. Opravné prostředky a jejich uplatnění:

Odvolání proti rozhodnutí příslušných silničních správních úřadů se podává do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí k úřadu, který napadené rozhodnutí vydal.

 

13. Sankce a způsob jejich uplatnění v případě nedodržení předepsaných povinností:

Za neoprávněné zřízení, pozměnění nebo zrušení sjezdu nebo nájezdu může být uložena pokuta dle § 42 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, do výše 300 000,- Kč.

 

14. Správce postupu:

Magistrát města Ústí nad Labem.