Zvláštní užívání pozemních komunikací

 

ZVLÁŠTNÍ UŽÍVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

 

1.    Základní informace:

Ustanovení § 40 vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, řeší postup povolování zvláštního užívání komunikací podle § 25 odst. 6 písm. c) až e) při:

 

c)      užití dálnice, silnice nebo místní komunikace a silničního pomocného pozemku pro

 

1.      umísťování a provozování reklamních poutačů,

2.      umísťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálů,

3.      provádění stavebních prací,

4.      zřizování vyhrazeného parkování,

5.      zřizování a provoz stánků,

6.      audiovizuální tvorbu,

 

d)     umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech,

 

e)  pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavných a podobných akcí a shromáždění, jestliže by jimi mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu.

 

2.    Kdo je oprávněn podat žádost:

Žádost o povolení zvláštního užívání podává ten, v jehož zájmu nebo kvůli jehož činnosti má být zvláštní užívání povoleno, pokud příslušný silniční správní úřad nestanoví jinak.

 

3.    Postup a podmínky pro vyřízení žádosti:

Podmínky:

Ke zvláštnímu užívání dálnic, silnic a místních komunikací, je třeba povolení příslušného silničního správního úřadu vydaného s předchozím souhlasem vlastníka dotčené pozemní komunikace, a může-li zvláštní užívání ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu, také s předchozím souhlasem Ministerstva vnitra, jde-li o dálnici a rychlostní silnici, v ostatních případech se souhlasem příslušného orgánu Policie ČR.

Postup:

Příslušný silniční správní úřad žádost a přiložené doklady posoudí. K povolení je potřeba souhlas:

a)      vlastníka dotčené pozemní komunikace,

b)      v případě ovlivnění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu - Ministerstva vnitra, jde-li o dálnici a rychlostní silnici, v ostatních případech souhlas příslušného orgánu Policie České republiky,

a vydá rozhodnutí o povolení zvláštního užívání nebo rozhodnutí o zamítnutí žádosti.

 

4.    Způsob podání žádosti:

Žádost se podává na podatelně Magistrátu města Ústí nad Labem. Podání lze učinit též elektronicky prostřednictvím datové schránky. Správní řízení je zahájeno dnem doručení žádosti Magistrátu města Ústí nad Labem.


 

5.    Adresa úřadu a úřední hodiny pro podání žádosti:

Magistrát města Ústí nad Labem - u silnic II. a III. třídy a místních komunikací

Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem

PO, ST      8,00 - 17,00 hod.

ÚT, ČT     8,00 – 15,00 hod.

Tel.: 475 271 111

E-mail: podatelna.magistrat@mag-ul.cz

Web: www.usti-nad-labem.cz

 


Pro dálnice a rychlostní silnice je příslušným silničním správním úřadem úřadem Ministerstvo dopravy.

Pro silnice I. třídy je příslušným silničním správním úřadem Krajský úřad Ústeckého kraje.

je nutné žádost podat na těchto adresách:

 

Ministerstvo dopravy

Nábřeží L. Svobody 12, Praha 1

Tel: 972 211 111 (225 131 111)

E-mail: posta@mdcr.cz

 

Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Ústeckého kraje

Velká hradební 3118/48, 400 01  Ústí nad Labem-centrum

PO, ST 8,00 - 17,00 hod

Tel. č. 475 657 111

E-mail :  urad@kr-ustecky.cz

 

6.    Formuláře, doklady, náležitosti:

Žádost o povolení zvláštního užívání podle § 25 odst. 6 písm. c) až e) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje:

a)      přesné určení místa (staničení), účelu a doby zvláštního užívání a způsobu jeho realizace (jaký druh stavebních prací, jaký způsob prodeje a v jakém zařízení, jaký rozsah akce apod.),

b)      jméno a příjmení toho, kdo má za průběh zvláštního užívání zodpovídat, jeho datum narození, telefon a adresu (u právnických osob jejich název, sídlo a IČO),

c)      odhadovaný vliv zvláštního užívání (popřípadě ruchu tímto užíváním vyvolaného) na bezpečnost a plynulost provozu na dotčeném úseku komunikace a návrh řešení vzniklé situace,

d)     povolení k provozování předmětu činnosti v rámci zvláštního užívání, pokud je takové povolení zapotřebí podle zvláštních předpisů,

e)      stanovisko dotčených správních úřadů, pokud je to zapotřebí podle zvláštních předpisů.

Označení uzavírky nebo objížďky (vyvolané zvláštním užíváním) upravuje zvláštní předpis - zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

 

7.    Správní a jiné poplatky a způsob jejich uhrazení:

Za vydání rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení zvláštního užívání se vybírají poplatky dle položky 36 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů ve výši 100,- Kč, 500,- Kč nebo 1000,- Kč. Tyto částky jsou stanoveny dle délky zvláštního užívání.

 

8.    Lhůty pro vyřízení:

Při doložení všech dokladů potřebných k vydání  - bezodkladně, nejpozději do 30 dnů.

9.    Účastníci řízení:

Žadatel, vlastník pozemní komunikace.

10. Právní úprava:

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

11. Opravné prostředky a jejich uplatnění:

Odvolání proti rozhodnutí příslušných silničních správních úřadů se podává do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí k úřadu, který napadené rozhodnutí vydal.

12. Sankce a způsob jejich uplatnění v případě nedodržení předepsaných povinností:

Za provádění prací bez platného povolení nebo nedodržení podmínek rozhodnutí může být uložena pokuta dle § 42a a 42b zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, do výše 500 000,- Kč.

 

13. Správce postupu:

Magistrát města Ústí nad Labem.