Euroregion Elbe/Labe

Euroregion Labe (EL) je svazek obcí se sídlem v Ústí nad Labem, působící především na území okresů Teplice, Ústí nad Labem, Děčína a Litoměřic. Právní podstata EL je zakotvena v jeho stanovách, který byl od jeho vzniku 22.06.1992 (ještě jako Klub Euroregionu Labe) několikrát měněn. V současné době se jeho činnost řídí zněním platným od 25.3.2003.

Jeho založením je naplňována Rámcová dohoda Euroregionu Elbe/Labe, uzavřená dne 24.06.1992, v upraveném znění ze dne 14.02.1995, navazující na "Evropskou dohodu o přeshraniční regionální spolupráci", přijatou Radou Evropy v roce 1980.

Na základě této rámcové dohody EL soustavně spolupracuje se subjekty působícími na území Saské - Spolkové republiky Německa a účastní se i činnosti dobrovolného zájmového společenství Euroregionu Elbe/Labe a jeho orgánů.

Členství v EL je dobrovolné. EL má členy řádné a čestné. Členem EL mohou být obce resp. města ležící uvnitř území základní působnosti EL, jejichž orgány členství v EL právoplatně schválí, a které se do EL písemně přihlásí a zavážou se dodržovat stanovy a usnesení orgánů EL.

Cíle a úkoly

Zřízení EL a jeho orgánů mělo za cíl jasně představit činnost a úkoly Euroregionu a zjednodušit regionální přeshraniční spolupráci. Tato spolupráce se zakládá na principech rovnoprávnosti při dodržení „Evropské rámcové dohody o přeshraniční spolupráci mezi územními správními celky“, která byla přijata roku 1980 Evropskou radou.

Během zakládající konference 24. června 1992 byly v Ústí nad Labem přijaty následující cíle a úkoly

 1. Podpora spolupráce a rozvoje v těchto oblastech
  - regionální plánování
  - životní prostředí
  - podpora hospodářství a cestovního ruchu
  - výstavba infrastruktury
  - ochrana před živelnými pohromami a záchranářství
  - doprava
  - kultura, vzdělávání, sport, setkávání
  - zdravotnictví, sociální péče
 2. Podpora snah a jednotlivých záměrů měst a obcí, které odpovídají rozvojovým cílům regionu
 3. Podpora všech snah a opatření na komunální úrovni vedoucí k integraci České republiky do Evropské unie (tento cíl byl již splněn)
 4. Podporovat všechny snahy a opatření na komunální úrovni.
 5. Zastupovat regionální zájmy na příslušných úřadech a institucí, jakož i podporovat aktivity v rámci závazných mezinárodních smluv o regionální přeshraniční kooperaci.

Kontakty

Svazek obcí Euroregion Labe
Velká Hradební 2 (4. patro)
CZ – 400 01 Ústí nad Labem
Tel.: +420 411 198 002

Více informací na webu

www.euroregion-elbe-labe.eu