Vydání paměťové karty dílny (servisní karty)

Základní informace:

Obecní úřad obce s rozšířenou působností ověří na základě žádosti a předložení Certifikátu nebo Osvědčení vydaného Českým metrologickým institutem k ověřování záznamového zařízení podle zvláštního právního předpisu, zda jsou splněny podmínky pro vydání paměťové servisní karty pro údržbu, seřizování a opravu záznamových zařízení, a pokud nezjistí skutečnosti, které jsou v rozporu s podmínkami pro vydání paměťové servisní karty, tuto kartu žadateli vydá.

Kdo je oprávněn podat žádost, apod.:

Žádost podává fyzická nebo právnická osoba, která provádí údržbu, seřizování či opravy záznamových zařízení a je držitelem Certifikátu nebo Osvědčení vydaného Českým metrologickým institutem k ověřování záznamového zařízení podle zvláštního právního předpisu.

Postup a podmínky pro vyřízení žádosti:

Žádost o vydání paměťové servisní karty musí mít písemnou formu. Žadatel vyplní příslušný tiskopis (Žádost o vydání paměťové servisní karty) a přiloží potřebné doklady. Žadatel, který žádá o obnovení karty (končí platnost karty) musí podat žádost nejméně 15 pracovních dnů před uplynutím platnosti, nejdříve však 60 dní před uplynutím platnosti.

Způsob podání žádosti:

Podáním žádosti na úřadě.

Formuláře, doklady, náležitosti:

Žádost se podává na formuláři, který je k dispozici na přepážce, případně vytisknout a vyplnit formulář v celém znění postupu řešení této životní situace.

K žádosti o vydání paměťové karty vozidla musí být přiložen:

  • platný doklad totožnosti žadatele (OP nebo potvrzení o ztrátě (odcizení) OP + platný cestovní pas),
  • živnostenský list podnikatele (fyzická osoba) nebo výpis z obchodního rejstříku vedeného soudem (právnická osoba),
  • úředně ověřená plná moc servisu (servisní dílny) pro žadatele – zplnomocnění servisu pro držitele karty,
  • kopie platného Osvědčení či Certifikátu vydaného Českým metrologickým institutem k ověřování záznamového zařízení,
  • v případě vyřizování žádosti na základě plné moci musí být podpis oprávněné osoby na žádosti úředně ověřen.
  • paměťovou kartu (jeli držitelem)
  • koncesní listina

Správní a jiné poplatky a způsob jejich uhrazení:

Za vydání paměťové servisní karty zaplatí žadatel poplatek 700,- Kč
Poplatek hradí žadatel při podání žádosti.

Lhůty pro vyřízení:

Do 15 pracovních dnů ode dne doručení žádosti.
Při ztrátě nebo odcizení karty do 5 pracovních dnů.

Účastníci řízení:

Žadatel.

Další požadované činnosti:

Žádné.

Právní úprava:

Nařízení rady č. ES 1360/2002, Nařízení rady č. ES 165/2014 a prováděcím Nařízením Komise (EU) č. 2016/799
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění později vydaných předpisů.
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

Opravné prostředky a jejich uplatnění:

Žádné.

Sankce a způsob jejich uplatnění v případě nedodržení předepsaných povinností:

Podle § 154 zákona č. 500/2004 Sb. se nevydá osvědčení.
Podle § 155 odst.3 zákona č. 500/2004 Sb. sdělení o nevyhovění.

Správce postupu:

Správní odbor.