Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na přání, na nosné zařízení

Základní informace:

Na základě žádosti vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla se souhlasem vlastníka lze silničnímu vozidlu přidělit registrační značku tvořenou žadatelem zvolenou kombinací velkých písmen latinské abecedy nebo arabských číslic. Tabulky s registrační značkou na přání nebo k umístění na nosné zařízení vydá obecní úřad žadateli do 15 dnů ode dne uhrazení správního poplatku.

Registrační značku na přání si lze rezervovat po dobu 3 měsíců, není-li v této lhůtě podána žádost o vydání této značky, rezervace zaniká.

Kdo je oprávněn podat žádost, apod.:

Žádost o vydání tabulek registrační značky vozidla podává vlastník vozidla nebo provozovatel vozidla se souhlasem vlastníka vozidla na základě písemné plné moci, která nemusí být úředně ověřená.

Postup a podmínky pro vyřízení žádosti:

Žádost musí mít písemnou formu. Žadatel vyplní příslušnou „Žádost o vydání tabulky s registrační značkou

Způsob podání žádosti:

Podáním žádosti na úřadě.

Formuláře, doklady, náležitosti:

Žádost se podává na formuláři, který je k dispozici na přepážce, případně vytisknout a vyplnit formulář v celém znění postupu řešení této životní situace.

K žádosti o vydání tabulky s registrační značkou je nutno přiložit:

  • platný doklad totožnosti žadatele
  • živnostenský list podnikatele, zřizovací listinu právnické osoby, popř. výpis z obchodního rejstříku soudu
  • technický průkaz vozidla, nebyl-li ztracen nebo odcizen
  • osvědčení o registraci vozidla, nebylo-li ztraceno nebo odcizeno
  • registrační značky, pokud se nejedná o nové vozidlo
  • vyzvednout značku na přání lze pouze na registračním místě, na kterém byla značka objednána

Správní a jiné poplatky a způsob jejich uhrazení:

Za značku na přání k vozidlu nebo k motorce zaplatí žadatel za 1 tabulku Kč 5 000,-Kč, za zápis změny v registru zaplatí poplatek ve výši 50,- Kč,
Za značku k umístění na nosné zařízení žadatel zaplatí Kč 600,-Kč, za zápis v registru vozidel zaplatí poplatek ve výši 50,- Kč,
Rezervace registrační značky ve výši 500,- Kč.
Lhůty pro vyřízení: Bezodkladně nejpozději do 30 dnů ode dne podání žádosti.

Účastníci řízení:

Jen žadatel.

Další požadované činnosti:

Žádné.

Právní úprava:

Zákon č. 56/2001 Sb.,  o   podmínkách  provozu vozidel  na   pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění později vydaných předpisů.
Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění později vydaných předpisů.

Opravné prostředky a jejich uplatnění:

Odvolání proti rozhodnutí.

Sankce a způsob jejich uplatnění v případě nedodržení předepsaných povinností:

Bude vydáno rozhodnutí, kterým úřad nevyhoví podané žádosti.

Správce postupu:

Oddělení registru vozidel.