Mapové aplikace

 

Základní mapa ORP Ústí nad Labem

Základní polohopis ORP Ústí nad Labem. Mapová aplikace obsahuje územní členění, hranice obcí, katastrálních území, volebních okrsků, parcely a ulice v ORP Ústí nad Labem.

Aktualizace dat probíhá pravidelně viz aplikace metadata/legendy.

Dětská a sportovní hřiště

Mapová aplikace dětských hřišť a sportovišť v ORP Ústí nad Labem. Aplikace zobrazuje lokality dětských hřišť, včetně informací o vybavení, provozovateli, provozní době a fotodokumentace. Data jsou pořizována vlastním průzkumem oddělení GIS a spoluprací s odborem školství.

Poslední aktualizace dat: 24.10.2023.

Historické mapy v ORP Ústí nad Labem

Historické mapy území ORP Ústí nad Labem, historické názvy ulic v Ústí nad Labem, historické plány centra města Ústí nad Labem. Mapy pokrývají časové období posledních 170 let - od Císařských otisků z roku 1842 po aktuální letecké mapy. Aplikace umožňuje zobrazit 2 mapy vedle sebe a tažením středové lišty je překrývat. Tímto způsobem lze pozorovat vývoj vybrané lokality v různých časových obdobích.

Poslední aktualizace dat: 01.11.2018

Pozemky v majetku města Ústí nad Labem

Svěřené a vybrané pozemky v majetku města Ústí nad Labem. Svěřené pozemky v majetku města jsou na základě OZV č. 4/2012, Statut města Ústí nad Labem, svěřeny do správy jednotlivým městským obvodům, na jejichž území se dané pozemky v majetku nachází. Vybrané pozemky v majetku města spravují dle jeho účelu jednotlivé odbory magistrátu.

Poslední aktualizace dat: 01.11.2023

Mapa pomoci

Aplikace Mapa pomoci Ústí nad Labem byla vytvořena za účelem rychlejšího přehledu o sociálních a jim podobných službách poskytovaných na území města, aby občané, kteří aktuálně řeší nastalou situaci, případně jejich přátelé a příbuzní, věděli, kde mohou vyhledat pomoc. Více informací na http://www.usti-nad-labem.cz

Poslední aktualizace dat: 06.08.2021

OSR  projekty

Mapová aplikace zobrazuje projekty v Ústeckém ORP, které jsou podpořené Evropskou Unií, projekty podpořené z národních zdrojů, projekty participativního rozpočtu nebo projekty strategie Ústí nad Labem. 

Poslední aktualizace dat: 24.10.2023.

Nový územní plán – mapové podklady pro pořizování

Aplikace shromažďuje a zobrazuje mapové podklady průzkumů, rozborů a analýz a další geografické vrstvy pro účely pořizování nového územního plánu Ústí nad Labem. O pořízení nového územního plánu rozhodlo zastupitelstvo města na svém 7. zasedání dne 2. 12. 2015 a současně ukončilo pořizování všech změn, u kterých bylo do té doby schváleno pořízení. Více informací o novém územním plánu najdete na samostatné stránce Odboru a územního plánování a stavebního řádu.

Poslední aktualizace dat: 18.09.2018

Památková péče

Objekty a plochy památkové péče - Registrované nemovité památky v ústředním seznamu kulturních památek vedené Národním památkovým ústavem, neevidované památky a válečné hroby, které nad rámec zákona eviduje pracovník památkové péče Magistrátu (většina objektů je doplněná o fotodokumentaci), památkově chráněné plochy, významné stavební dominanty, historicky významné stavby a architektonické cenné stavby, urbanistické hodnoty.

Poslední aktualizace dat: 29.08.2018

Parkování v Ústí nad Labem

Odkaz na webové stránky Městských služeb Ústí nad Labem, které provozují parkoviště a garážová stání na území města Ústí nad Labem. 

Aktualizace dat probíhá pravidelně na webu MSÚL 

Pocitová mapa města Ústí nad Labem 2017

Vyhodnocení projektu Pocitová mapa města 2017. Pocitové body mohla zaznamenávat veřejnost od 15.5.2017 do 31.7.2017 prostřednictvím speciální webové mapové aplikace. Hodnotící aplikace obsahuje: mapu agregovaných pocitových bodů; teplotní mapu pro každý typ pocitového bodu; přehled všech pocitových bodů za jednotlivé ÚMO; vyhodnocení základních sídelních jednotek z hlediska počtu zaznamenaných pocitových bodů. Garantem projektu je oddělení koncepcí odboru strategického rozvoje.

Poslední aktualizace dat: 02.08.2017

Školské obvody

Školské obvody v Ústí nad Labem pro 1. a 2. stupeň základních škol a mateřské školy, spádové základní a mateřské školy. Obvody pro ZŠ jsou vymezeny dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2016, kterou se stanoví školské obvody spádových základních škol zřízených statutárním městem Ústí nad Labem. Aplikace po zadání adresy (ulice + číslo popisné) ukáže školské zařízení, které zadané adrese přísluší.

Poslední aktualizace dat: 17.03.2022

Technická infrastruktura ÚAP

Zásobování elektrickou energií, teplem, plynem a vodou, odvádění a čištění odpadních vod, elektrické komunikace a veřejného osvětlení. Data vychází z průběžné aktualizace územně analytických podkladů (ÚAP). Kompletní data ÚAP lze prohlížet v samostatné aplikaci Územně analytické podklady 2016. Informace o ÚAP správního obvodu Ústí nad Labem jsou dostupné na samostatné stránce ÚAP.

Poslední aktualizace dat: průběžně, novinky v datech uvnitř aplikace

Turistické zajímavosti v Ústí nad Labem a okolí

Cyklus "Trasy netušených krás", který provádí zajímavými místy v Ústí nad Labem, zajímavá vyhlídková místa v ORP Ústí nad Labem, naučné stezky v ORP Ústí nad Labem, muzea v ORP Ústí nad Labem. Mapová témata jsou doprovozena rozsáhlou fotodokumentací, doplňujícími popisy, GPS, výškovými profily tras. Data včetně fotodokumentace jsou pořizována vlastním průzkumem území přímo v terénu oddělením GIS. Aplikace je dostupná v českém a německém jazyce.

Poslední aktualizace dat: 12.03.2018

Územní plán Ústí nad Labem po 1. a 2. změně

Platný územní plán Ústí nad Labem vydaný v roce 2011 po vydání 1. a 2. změny, územní studie. Doplňkově lze v aplikaci zobrazit územní plán města z roku 1996 a 1974. Kompletní přehled a rozcestník územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů ORP Ústí nad Labem je k dispozici v samostatné webové aplikaci.

poslední aktualizace 1.8.2023

Územní plány obcí v ORP Ústí nad Labem

Vydané územní plány obcí ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem, včetně jejich změn, regulačních plánů a územních studií. Kompletní přehled a rozcestník územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů ORP Ústí nad Labem je k dispozici v samostatné webové aplikaci.

Poslední aktualizace dat: 28.2.2022

Územně analytické podklady 2020

Kompletní mapová data územně analytických podkladů (ÚAP) pořízených v roce 2020 ve stavu jejich průběžné aktualizace. Mapová aplikace je dynamickou, aktuální a rozšířenou verzí statických výkresů zpracovaných v rámci pořízení úplné aktualizace ÚAP. Informace o ÚAP správního obvodu Ústí nad Labem jsou dostupné na samostatné stránce ÚAP.

Poslední aktualizace dat: průběžně, novinky v datech uvnitř aplikace

Vývoj centra Ústí nad Labem v dobových mapách

Interaktivní zpracování původního materiálu, který vydala Geodézie s.p., provoz inženýrské geodézie Ústí nad Labem (zpracoval Ing. Josef Vlk, František Suka a kol.) v prosinci 1991. Aplikace umožňuje porovnávat historické podoby centra města na mapových podkladech z let 1725, 1843, 1878, 1887, 1910, 1935, 1945, 1950 - 1960, 1988, 1990, 1992 se současným stavem (letecká mapa z roku 2018). Jednotlivé mapové podklady jsou doplněny o popis příslušného historického období.

Poslední aktualizace dat: 13.09.2018

Životní prostředí

Prvky přírody a krajiny, rozdělené do tematických skupin: Zvláště chráněná území (zonace chráněné krajinné oblasti, přírodní rezervace a památky, NATURA, územní systém ekologické stability), půdní fond (BPEJ), lesy, všeobecná ochrana krajiny (stromy, významné krajinné prvky), vodní hospodářství, geologie a honitby, okresní generel ÚSES a mapové vrstvy z externích zdrojů (AOPK ČR, CENIA, VÚMOP). Kliknutím na vybrané prvky lze přejít na přílohy, např. karty stromů OŽP nebo karty ÚSES pro vrstvy Interakční prvek (OG ÚSES Ústí n/L) a Významný krajinný prvek (OG ÚSES Ústí n/L).

Poslední aktualizace dat: 08.05.2020

Poslední aktualizace: 19. 02. 2024, Oddělení GIS MmÚ, aktualizoval: Bc. Matěj Procházka