Územně analytické podklady

Základní informace

Pořizovatel územně analytických podkladů 2020:

Magistrát města Ústí nad Labem
Odbor a územního plánování a stavebního řádu
Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem

Zpracovatel územně analytických podkladů 2020:

PRO CEDOP s.r.o. Milady Horákové 893, Kročehlavy, 272 01 Kladno

Základní informace:

5. úplná aktualizace územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností (dále jen ORP) Ústí nad Labem byla zpracována v souladu se zněním zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

5. úplná aktualizace územně analytických podkladů byla dokončena 31. 12. 2020 a je zveřejněna v rozsahu a způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu s ustanovením § 166 stavebního zákona v platném znění.

Textová část

Textová část územně analytických podkladů je tvořena Rozborem udržitelného rozvoje území (RURÚ), který je doplněn o karty obcí.

Rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ)

Udržitelný rozvoj je v legislativě pro oblast územního plánování vnímán jako „rozvoj spočívající ve vyváženém vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel v území a který uspokojuje potřeby současné generace a generací budoucích”. Tomuto přístupu se podřizuje zpracování územně analytických podkladů a územně plánovací dokumentace.

Cílem RURÚ je určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích (ÚPD) zahrrnujících zejména urbanistické, dopravní a hygienické závady, vzájemné střety záměrů s limity, ohrožení území. Grafickým výstupem je výkres problémů k řešení v ÚPD.

Dokumenty RURÚ, karty obcí, doklad o projednání ÚAP

Textová část ÚAP 2020

Karty obcí 2020

Grafická část

Grafická část územně analytických podkladů je tvořena výkresy, které doplňuje řada tematických kartogramů a dynamická mapová aplikace.

Výkresy
Dynamická mapová aplikace ÚAP 2020
 • Obsah mapové aplikace nenahrazuje výkresovou část v PDF formátu.
 • Aplikace rozšiřuje statickou výkresovou část - zobrazuje kompletní data ÚAP 2020 ve stavuje jejich průběžné aktualizace.
 • Aplikace je určena pro pořizovatele a zpracovatele územně plánovacích dokumentací a územních studií, stavební úřady a poskytovatele údajů, ale i pro širkokou veřejnost.
 • Dynamickou mapovou aplikaci vytvořilo a spravuje Oddělení GIS za použití technologie Web AppBuilder Developer for ArcGIS.
 • Aplikace je dostupná pro všechny moderní internetové prohlížeče, a to i na mobilních zařízeních.
 • Pro správné zobrazení aplikace není nutná instalace žádného externího rozšíření.
 • Pro ovládání mapové aplikace je k dispozici Nápověda Zobrazit

 

Výdej dat územně analytických podkladů

Výdej dat je realizován prostřednictvím dynamické mapové aplikace. Výdej dat touto cestou je určen pouze pro potřeby obcí v ORP Ústí nad Labem. Pořizovatel může rovněž připravit výdejní balíček průběžné aktualizace na základě písemné žádosti obce. Informace o výdeji dat jiným subjektům jsou uvedeny na stránce Výdej dat.

Výdej dat prostřednictvým dynamické mapové aplikace

Mapová aplikace umožňuje po přihlášení přiděleným jménem a heslem stažení dat územně analytických podkladů obce.

Pro přidělení nebo obnovu přístupových údajů kontaktujte oddělení GIS.

Kontakty

Nápověda pro stažení dat z aplikace: Zobrazit Video

Výdej dat prostřednictvím výdejního balíčku

Na základě vyplněné žádosti pořizovatel připravý výdejní balíček průběžné aktualizace územně analytických podkladů obce. Pořizovatel následně zašle obci URL adresu, prostřednictvím které bude možné balíček stáhnout.

Formulář žádosti ke stažení: ZDE

Vektorová data územně anylitických podkladů jsou primárně exportována do formátu SHP nebo Esri file geodatabase (FGDB) podle použitého datového modelu (více o datovém modelu v sekci Doplňující informace). Data mohou být exportována do formátu CAD pomocí Esri transformací. Pořizovatel ÚAP nemůže garantovat správnost transformace a specifikovat strukturu tranformovaných dat.

Doplňující informace

Doplňující informace o územně analytických podkladech - základní informace o území, seznam poskytovatelů a sledovaných jevů, pasport údajů o území, žádost o data a další...

Základní údaje o správním obvodu ORP Ústí nad Labem
 • Mapa řešeného území: Zobrazit
 • Počet katastrálních území: 110 (z toho již 100% je vedeno jako digitální katastrální mapa, stav k 31.12.2020)
 • Počet obcí: 23, z toho 4 města
 • Celková rozloha: 404,44 km2
Účel, určení, poskytovatelé, sledované jevy, pasport
 • Účel ÚAP: Pro činnost orgánů veřejné správy, založení a vedení technické mapy a pro činnost projektanta územně plánovací dokumentace a územní studie (§ 27 stavebního zákona v platném znění)
 • Určení: Grafická část je určena především pro pořizovatele a zpracovatele územně plánovacích dokumentací a územních studií, stavební úřady a poskytovatele údajů o území
 • Seznam poskytovatelů údajů o území: Zobrazit
 • Seznam sledovaných jevů: Zobrazit
 • Pasport údajů o území: Zobrazit
Datový model

Územně analytické podklady jsou pořizovány v datovém modelu ÚAP Ústeckého kraje, verze 4.0 Datový model byl stažený v lednu 2020 z geoportálu Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Podkladová mapa

Od 15.10.2014 ČÚZK uvolnil vektorovou katastrální mapu. Výstupní formát je v DGN. Více informací na webu ČÚZK.

Historie pořizování územně analytických podkladů
Rok Název Technická pomoc Finanční náklady vč. DPH Dotace
2008 pořízení ÚAP Institut regionálních informací, s.r.o. 1 842 239 Kč ANO
2010 1. úplná aktualizace Proces - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. 195 600 Kč NE
2012 2. úplná aktualizace NE 0 Kč NE
2014 3. úplná aktualizace NE 0 Kč NE
2016 4. úplná aktualizace Institut regionálních informací, s.r.o. 199 600 Kč NE
2020 5. úplná aktualizace PRO CEDOP s.r.o. 411 400 Kč NE

Archiv dokumentů územně analytických podkladů

Oddělení GIS nad rámec stavebního zákona připravilo tuto sekci, kde uživatelé mají možnost náhlednout do předchozích dokumentací Rozboru udržitelného rozvoje území.

4. úplná aktualizace ÚAP - rok 2016
3. úplná aktualizace ÚAP - rok 2014
2. úplná aktualizace ÚAP - rok 2012
1. úplná aktualizace ÚAP - rok 2010
Pořízení ÚAP - rok 2008

Kontakty

Jméno Zodpovídá za Kancelář E-mail Telefon
Mgr. Vojtěch Jahn Agenda územně analytických podkladů, obsah mapové aplikace 532 vojtech.jahn@mag-ul.cz 475271818
Ing. Eliška Tribulová Obsah a provoz mapové aplikace 524 eliska.tribulova@mag-ul.cz 475271523
Ing. Markéta Holá Obsah a provoz mapové aplikace 524 marketa.hola@mag-ul.cz 475271660

Poslední aktualizace: 29. 05. 2024, Oddělení GIS MmÚ, aktualizoval: Ing. Markéta Bláhová