Výdej dat

Komu lze geografická data vydávat?

Oddělení GIS Odboru  územního plánování a stavebního řádu(OÚPSŘ) vydává geografická data zejména:

  • zpracovatelům projektových dokumentací (PD), jejichž konečným uživatelem je město
  • zpracovatelům územních studií a územně plánovací dokumentace (ÚS/ÚPD)
  • studentům pro zpracování seminárních, bakalářských, diplomových a jiných prací

Po individuálním posouzení lze data vydat i pro jiné účely. Data jsou vydávána bezúplatně na základě žádosti po uzavření nevýhradní smlouvy.

Žádost - zpracovatel [docx] Žádost - student [docx] Žádost - zpracovatel [pdf] Žádost - student [pdf]

Jak postupovat, pokud chci data získat?

Podívejte se na podrobný postup pro získání dat z datového skladu oddělení GIS OIÚP a přehled dat, která je možné získat. U přehledu dat je uvedeno, který typ žadatele má na data nárok a v jakém formátu je možné data vydat. Přehled dat má pouze informativní charakter. Nárok na data je posuzován vždy individuálně na základě žádosti.

Jak postupovat

1. Žadatel vyplní, vytiskne, podepíše a doručí (e-mailem, datovou schránkou, poštou nebo osobně) Žádost o data.

Datová schránka: vt8bhx2

Adresa pro poštovní doručení: Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem

2. Na základě přijaté Žádosti o data připraví oddělení GIS Nevýhradní smlouvu o poskytnutí a užití digitálních geografických dat, kterou zašle žadateli ve dvou vyhotoveních.

3. Smlouvu si žadatel zkontroluje, podepíše, a smlouvu s vyplněnou tabulkou v zadní části smlouvy doručí zpět na Magistrát

4. Na základě podepsané Smlouvy budou data žadateli zpřístupněna formou odkazu e-mailem, popř. na fyzickém médiu (náklady na fyzické médium si žadatel hradí sám).

V případě potřeby neváhejte kontaktovat oddělení GIS.

Kontakty oddělení GIS

Přehled dat
Požadovaná data [rozsah] Zpracovatel
PD a ÚS/ÚPD
Student Formát dat
Brownfieldy [ORP] ANO ANO FGDB, SHP, CAD
Císařské otisky [ORP] ANO NE Georeferencovaný rastr
Čerpací stanice [ORP] ANO ANO FGDB, SHP, CAD
Dětská hřiště [ÚnL] ANO ANO FGDB, SHP, CAD
Generel ÚSES [ORP] ANO NE FGDB, SHP, georef. rastr
Katastrální mapa [ORP]
(parcely, budovy, definiční body, vnitřní kresba)
ANO NE FGDB, SHP, CAD
MHD zastávky [ÚnL] ANO ANO FGDB, SHP, CAD
Muzea a sbírkové expozice [ORP] ANO ANO FGDB, SHP, CAD
Neevidované památky [ORP] ANO ANO FGDB, SHP, CAD
Ortofotomapa 2010 [ORP] ANO ANO Georeferencovaný rastr
Ortofotomapa 2014 [ORP] ANO ANO Georeferencovaný rastr
Ortofotomapa 2015 [ORP] ANO* NE Georeferencovaný rastr
Ortofotomapa 2016 (letní) [ORP] ANO ANO Georeferencovaný rastr
Ortofotomapa 2017 [ORP] ANO ANO Georeferencovaný rastr
Ortofotomapa 2018 [ORP] ANO ANO Georeferencovaný rastr
Ortofotomapa 2019 [ORP] ANO ANO Georeferencovaný rastr
Ortofotomapa 2020 [ORP] ANO ANO Georeferencovaný rastr
Ortofotomapa 2021 [ORP] ANO ANO Georeferencovaný rastr
Ortofotomapa 1996 [ÚnL] ANO ANO Georeferencovaný rastr
Školské obvody [ÚnL] ANO ANO FGDB, SHP, CAD
SMO5 1950 [ORP] ANO NE Georeferencovaný rastr
Turistická data [ORP]
(cyklotrasy, turistické stezky, naučné stezky, vyhlídková místa)
ANO ANO FGDB, SHP, CAD
ÚAP [ORP] ANO NE FGDB, SHP, CAD (pouze DGN nebo DXF)
Úřady + instituce [ÚnL] ANO ANO FGDB, SHP, CAD (pouze DGN nebo DXF)
Územní plán ÚnL 1974 ANO ANO Georeferencovaný rastr
Územní plán ÚnL 1996 ANO ANO FGDB, SHP, CAD, georef. rastr
Územní plán ÚnL 2022 (ÚZ po 1. a 2. změně) ANO ANO FGDB, SHP, CAD
Územní plány obcí v ORP ÚnL ANO ANO FGDB, SHP, CAD, georef. rastr
Veřejná prostranství [ORP] ANO ANO FGDB, SHP, CAD
ZABAGED [ORP]
(polohopis + vrstevnice)
ANO NE FGDB, SHP
DMP 1G ZABAGED [ORP] ANO NE TXT

ORP - rozsah dat: okres Ústí nad Labem (obec s rozšířenou působností Ústí nad Labem); ÚnL - rozsah dat: město Ústí nad Labem

Data katastrální mapy k přímému stažení

Podkladová data katastrální mapy pro Vaše projekty je možné získat bezúplatně přímo od primárního zdroje - Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního (ČÚZK).

ČÚZK prostřednictvím svého mapového serveru publikuje data RÚIAN a katastru nemovitostí (KN) v tabulkových, GIS a CAD formátech ke stažení. K dispozici jsou data katastrální mapy ve formátu SHP (týdenní aktualizace), data katastrální mapy ve formátu DGN a DXF (denní aktualizace), data potvrzených geometrických plánů ve formátu VFK – ISKN (měsíční aktualizace) a další.

Data KN a RÚIAN v SHP Data KN v DGN Data KN v DXF Adresní místa RÚIAN v CSV

Poslední aktualizace: 13. 6. 2023, Oddělení GIS MmÚ, aktualizoval: Ing. Markéta Holá