Lesní hospodářství

Oddělení ochrany přírody, lesů, myslivosti, rybářství, ZPF a zemědělství vykonává vykonává státní správu v rozsahu příslušející obci s rozšířenou působností dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (v platném znění) a souvisejících právních předpisů.

Vyjmutí půdy z PUPFL

Odnětí pozemků plnění funkcí lesa je uvolnění těchto pozemků pro jiné využití. Omezení využívání pozemků pro plnění funkcí lesa je stav, kdy na dotčených pozemcích nemohou být plněny některé funkce lesa v obvyklém rozsahu. Odnětí nebo omezení může být trvalé nebo dočasné. Trvalým se rozumí trvalá změna využití pozemků, dočasným se pozemek uvolňuje pro jiné účely na dobu uvedenou v rozhodnutí.

Umístění staveb v ochranném pásmu lesa

Každý, kdo chce umístit stavbu, zařízení, terénní úpravy apod. na pozemcích, které se nacházejí ve vzdálenosti menší než 50 m od okraje lesa musí požádat o souhlas orgánu státní správy lesů.