Zemědělství

Oddělení ochrany přírody, lesů, myslivosti, rybářství, ZPF a zemědělství vykonává státní správu v oblasti zemědělství, a to v rozsahu příslušející obci s rozšířenou působností a pověřené obci.

Evidence podnikatelů v zemědělství

Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá podnikat v zemědělství, tedy hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku, je povinna se zaevidovat jako zemědělský podnikatel na jakémkoliv obecním úřadu s rozšířenou působností.

Vyjmutí půdy ze ZPF

Souhlas k odnětí půdy ze ZPF musí mít každá fyzická i právnická osoba, která žádá o vydání rozhodnutí podle zvláštních předpisů, při kterém bude záměrem dotčena zemědělská půda (s výjimkou případů uvedených v § 9 odst. 2) zák. č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas se vydává formou závazného stanoviska, které je podkladem pro rozhodnutí podle jiných právních předpisů (např. pro územní rozhodnutí, stavební povolení apod.).