Příroda, zeleň, krajina

Oddělení ochrany přírody, lesů, myslivosti, rybářství, ZPF a zemědělství vykonává státní správu v rozsahu příslušející obci s rozšířenou působností, pověřené obci a obci dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (v platném znění) a souvisejících právních předpisů

Kácení stromů

Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, není-li dále stanoveno jinak. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Povolení ke kácení dřevin na silničních pozemcích může orgán ochrany přírody vydat jen po dohodě se silničním správním úřadem a povolení ke kácení dřevin u železničních drah může orgán ochrany přírody vydat jen po dohodě s drážním správním úřadem. Povolení není třeba ke kácení dřevin z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav a z důvodů zdravotních, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak. Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin. Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení.Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí se dále nevyžaduje pro:

  • stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí
  • zapojený porost dřevin do celkové plochy kácení 40 m2
  • dřeviny pěstované na pozemcích vedených v KN jako plantáž dřevin
  • ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň

Zateplování objektů

Při stavebních činnostech vedoucích k zateplení objektů je stavebník povinen si zajistit stanovení podmínek pro odchylný postup při ochraně ptáků dle § 5b zákona 114/1992 Sb., které je vydáváno v samostatném správním řízení na žádost stavebníka. Příslušným správním orgánem pro stanovení podmínek je OŽP Magistrátu města Ústí nad Labem. Rozhodnutí se vydává před stavebním povolením.

Památné stromy

Připravuje se...