Odpadové hospodářství

Oddělení OOOH vykonává státní správu v rozsahu příslušející obci s rozšířenou působností a obci dle zákona č. 514/2020 Sb., o odpadech (v platném znění) a dle souvisejících prováděcích vyhlášek. Dále plní úkoly města jako původce komunálního odpadu ve smyslu zákona o odpadech a o obalech a zpracovává koncepční návrhy pro řešení dlouhodobých záměrů města v odpadovém hospodářství.

Nádoby na směsný komunální odpad

Na základě počtu trvale hlášených osob v daném objektu, je k tomuto objektu přistavena nádoba příslušné velikosti. Žádost o přidělení nádoby lze vyřešit osobně na OŽP MmÚ. Více informací získáte na přiložené kartě.

Nádoby na bioodpad

Na základě žádosti je žadateli přistavena nádoba na bioodpad o objemu 240 l. Žádost o přidělení nádoby na bioodpad lze vyřešit e-mailem, telefonicky, příp. osobně na OŽP MmÚ. Více informací získáte na přiložené kartě.

Odpady v Ústí nad Labem

Město Ústí nad Labem stanovilo obecně závaznou vyhláškou č. 3/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. Možnosti občanů, jak se zbavit svého odpadu je podrobněji popsán v následujícím textu.

Povinnosti původce odpadů

Každá právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž činnosti vznikají odpady, je původcem odpadů a má povinnost s odpadem nakládat dle platné legislativy, zejména § 15 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (v platném znění) a dle souvisejících prováděcích vyhlášek.

Upuštění od třídění

Původce odpadu má povinnost shromažďovat odpady utříděné dle jednotlivých druhů a kategorií. Pokud však vzhledem k následnému způsobu využití nebo odstranění odpadů není třídění oddělené shromažďování nutné, může od něj původce upustit se souhlasem místně příslušného orgánu státní správy (OŽP MmÚ).

Pořádek a čistota

Pro zlepšení pořádku a čistoty kolem kontejnerů město žádá občany o spolupráci při oznamování nedostatků při svozu komunálního odpadu. Pomozte vytvořit čisté město a upozorněte na nedostatky v okolí kontejnerů. Vytvořen je komunikační nástroj, pomocí kterého lze o stavu informovat. Pokud objevíte přeplněný, rozbitý, nevyvezený atp. kontejner, můžete ho nafotit a foto poslat společně s identifikací místa a datem pořízení na nově vytvořenou e-mailovou adresu odpady@mag-ul.cz, nebo napište do zpráv na oficiální facebookový profil města.
Ve spolupráci s firmou AVE budou podněty prověřeny a řešeny tak, aby město bylo čisté.