Povodňové plány

Povodňové plány jsou dokumenty, které obsahují způsob zajištění včasných a spolehlivých informací o vývoji povodně, možnosti ovlivnění odtokového režimu, organizaci a přípravu zabezpečovacích prací; dále obsahují způsob zajištění včasné aktivizace povodňových orgánů, zabezpečení hlásné a hlídkové služby a ochrany objektů, přípravy a organizace záchranných prací a zajištění povodní narušených základních funkcí v objektech a v území a stanovené směrodatné limity stupňů povodňové aktivity. Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, mají povinnost zpracovat povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci. Tato povinnost vychází ze zákona č. 254/2001 Sb., zákon o vodách. Více informací získáte na přiložené kartě.