Voda

Oddělení vodního hospodářství vykonává státní správu v rozsahu příslušející obci s rozšířenou působností, pověřené obci a obci dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (v platném znění) a souvisejících právních předpisů s výjimkou § 77-87

Studny

Každý, kdo chce na svém pozemku vybudovat studnu, musí mít stavební povolení od vodoprávního úřadu (OŽP MmÚ). Žádosti předchází provedení hydrogeologického průzkumu na daném pozemku pod vedením způsobilé osoby, který vypracuje"Projekt geologických prací". Více informací získáte na přiložené kartě.

Odběr vody

Každý, kdo chce odebírat vodu z potoka a nebude ji nabírat pouze vědrem, ale použije k tomu zvláštní technické zařízení, může tak činit na základě povolení k odběru. Totéž platí i pro vodu podzemní.  Žádost se podává na formuláři č. 1. Nezbytnou součástí je vyjádření správce toku v případě povrchových vod (Povodí Ohře, s.p., Lesy ČR, s.p. aj.) a správce povodí v případě podzemních vod (Povodí Ohře, s.p.). Více informací získáte na přiložené kartě.

Domovní čistírny odpadních vod

Každý, kdo likviduje odpadní vody v domovní čistírně vod, musí požádat o povolení stavby domovní čistírny vodoprávní úřad (OŽP MmÚ). Současně je nutno požádat o povolení k vypouštění vyčištěných odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních.  Více informací získáte na přiložené kartě.

Kanalizace, vodovod

Každý, kdo chce stavět kanalizaci či vodovod (jedná se o kanalizační či vodovodní řady, tj. potrubí, na které je odběratel připojuje přípojkou) musí požádat o povolení vodoprávní úřad (OŽP MmÚ). Před dokončením realizace stavby je povinností stavebníka oznámit záměr užívat stavbu nebo požádat o vydání kolaudačního souhlasu. Více informací získáte na přiložené kartě.

Ostatní

Vodoprávní úřad kromě výše uvedených agend má v kompetenci širokou škálu dalších. Mezi ty, se kterými se občan nejčastěji může setkat, je:

  • Žádost o speciální vyjádření vodoprávního úřadu k záměru (potřebuje vědět, jaké jsou v lokalitě vodní poměry a jak je záměr ovlivní. Žádost se podává na formuláři č. 13 a je třeba k ní doložit stanovisko správce povodí, tj. Povodí Ohře, s.p.