Rybářství, myslivost, včelařství

Oddělení ochrany přírody, lesů, myslivosti, rybářství, ZPF a zemědělství vykonává vykonává státní správu v rozsahu příslušející obci s rozšířenou působností dle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti (v platném znění) a zákona č.102/1963 Sb., o rybářství (v platném znění)

Rybářské lístky

Rybářský lístek je povinen mít každý, kdo loví ryby v rybářském revíru. Tato povinnost vyplývá z ustanovení § 13 odst. 7 zákona č.  99/2004 Sb., o rybníkářství,  výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů, a § 10  vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství, ve znění pozdějších předpisů. Rybářský lístek se vydává pro celé území České republiky s dobou platnosti  10 let, 3 roky  nebo 1 rok ode dne jeho vydání. Rybářský lístek je doklad nezbytný pro vydání povolenky k lovu, ta opravňuje fyzickou osobu k lovu ryb nebo vodních organismů v příslušném rybářském revíru. Povolenku k lovu pro dané rybářské revíry vydávají uživatelé rybářských revírů zpravidla za úplatu.

Lovecké lístky

Povinnost mít lovecký lístek vyplývá z ustanovení § 47 zákona č. 499/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů. Lovecký lístek je doklad nezbytný pro vydání povolenky k lovu, ta opravňuje fyzickou osobu k lovu v příslušné honitbě.

Ohlášení stanovišť včel

Každý včelař má povinnost písemně podat oznámení k místně příslušnému obecnímu úřadu o umístění trvalém a přechodného (kočovného) stanoviště svých včelstev. Tato  povinnost vyplývá  z ustanovení  § 51 odst. 3 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči  a 7  vyhl. č.  327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin.