Jednotné environmentální stanovisko (JES)

Od 1. 7. 2024 bude Odbor životního prostředí vydávat JES pro všechny záměry povolované podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, v němž budou integrovány správní úkony vydávané podle níže uvedených zákonů:

 • zákon o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.), ve znění pozdějších předpisů,
  • zásah do významného krajinného prvku (§ 4 odst. 2), 
  • zabránění úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů (§ 5 odst. 3), 
  • odchylný postup při ochraně volně žijících ptáků (§ 5b odst. 1), 
  • povolení ke kácení dřevin (§ 8 odst. 1),  
  • zásah do krajinného rázu (§ 12 odst. 2), 
  • souhlas k činnostem v ochranném pásmu památného stromu (§ 46 odst. 1), 
  • výjimky ze zákazů u památných stromů (§ 56 odst. 1), 
  • souhlas se zřízením nebo zrušením účelových komunikací, stezek a pěšin (§ 63 odst. 1),
 • zákon o ochraně ZPF (334/1992 Sb.), ve znění pozdějších předpisů,
  • souhlas s odnětím půdy ze ZPF do celkové odnímané výměry 1 ha (§ 9), nad 1 ha je kompetentní k JES Krajský úřad Ústeckého kraje,
 • lesní zákon (289/1995 Sb.), ve znění pozdějších předpisů,
  • souhlas s dělením lesních pozemků (§ 12 odst. 3),
  • souhlas s dotčením PUPFL a jejich ochranného pásma 30 m  (§ 14 odst. 2),
  • odnětí pozemků z PUPFL do celkové odnímané výměry 1 ha (§ 16), nad 1 ha je kompetentní k JES Krajský úřad Ústeckého kraje,
 • vodní zákon (254/2001 Sb.), ve znění pozdějších předpisů,
  • souhlas ke stavbám a činnostem, k nimž není třeba povolení podle vodního zákona (§ 17 odst. 1),
  • stanovisko k umisťování a povolování staveb (§ 104 odst. 3),
 • zákon o odpadech (541/2020 Sb.), ve znění pozdějších předpisů,
  • stanovisko k terénním úpravám a odstranění stavby (§ 146 odst. 3 písm. a),
  • vyjádření k nakládání s odpady ke změně dokončené stavby (§146 odst. 3 písm. b),
  • vyjádření ke zřízení zařízení určeného pro nakládání s odpady (§ 146 odst. 3 písm. c).

V případě, že si s vyplňováním žádosti nebudete vědět rady, doporučujeme, před vlastním podáním žádosti o JES, požádat o předběžnou konzultaci v souladu s § 9 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen ZJES), a přiložit již vydaná vyjádření, stanoviska či rozhodnutí z oblasti životního prostředí. Uvažovaný záměr s Vámi projednáme, poskytneme informace k náležitostem žádosti a dalším souvisejícím okolnostem. 

Upozorňujeme, že součástí žádosti o JES je seznam náležitostí podle jednotlivých právních předpisů) a vždy i stavební dokumentace pro povolení záměru, podléhá-li záměr povolení podle stavebního zákona. Pokud záměr nepodléhá povolení podle stavebního zákona, předloží žadatel namísto dokumentace pro povolení záměru srovnatelný podklad, pokud jej jiný právní předpis vyžaduje. Lhůta pro vydání JES začíná běžet ode dne doručení žádosti, která splňuje všechny náležitosti a je bezvadná. Platnost vydaného JES je 5 let ode dne jeho vydání.

Odbor životního prostředí je od 1. 7. 2024 rovněž podle ust. § 15 písm. b) a c) ZJES příslušný k provádění kontroly dodržování podmínek stanovených na základě jím vydaného jednotného environmentálního stanoviska rozhodnutím v následném řízení, včetně oprávnění ukládat opatření k nápravě závadného stavu vzniklého neplněním těchto podmínek, a projednávat přestupky podle § 17 ZJES, byly-li správním orgánem příslušným k vydání JES.

Do JES vydávaného OŽP nebudou integrovány správní úkony vydávané orgány ochrany přírody ve zvláště chráněných územích, v evropsky významných lokalitách a v ptačích oblastech. V těchto nejcennějších územích ochrany přírody (v nichž vykonávají státní správu i management speciální orgány ochrany přírody) je pro účely povolení záměru nezbytné společné rozhodnutí příslušného orgánu ochrany přírody, tj. Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (v CHKO České středohoří, NPR a NPP), správy národního parku (v CHKO Labské pískovce) a krajského úřadu (v PR, PP a EVL a PO mimo ZCHÚ). K tomu, aby záměr podléhal vydání společného rozhodnutí, postačí, nachází-li se ve zvláště chráněném území, evropsky významné lokalitě nebo ptačí oblasti jakákoliv jeho část.