Skok na obsah
Česká verzeDeutsche versionEnglish version
Mapa serveruTisk stránkyNapište námNapište nám
linka pro neslyšící
tel.: 608 249 747
fax: 475 211 946
e-mail: mp@mag-ul.cz

občanská radiostanice
9. kanál

Autovraky

 

Co je autovrak ?

Stávající právní úprava poskytuje dvojí definici autovraku.

Ta první má oporu v zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

Dle této úpravy je vrakem každé silniční vozidlo, které je trvale technicky nezpůsobilé k provozu a není opatřeno státní poznávací značkou (resp.   RZ), nebo které je zjevně trvale technicky nezpůsobilé k provozu.

Druhá definice se opírá o příslušné ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

Dle této právní normy se autovrakem rozumí každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo, které bylo určeno k provozu na pozemních komunikacích pro účel přepravy osob, zvířat a věcí a stalo se odpadem.

Je třeba v této souvislosti upozornit na skutečnost, že autovrak je podle tohoto zákona nebezpečným odpadem, tudíž majitel může předat vozidlo určené k likvidaci pouze osobě oprávněné k ekologické likvidaci vraků, ta potom vystaví majiteli doklad o převzetí autovraku.

Odhlášení vozidla v důsledku jeho trvalého vyřazení z registru motorových vozidel je zcela osvobozeno od správních poplatků.

Jak se postupuje po objevení - nahlášení autovraku ?

Povinnosti při nakládání s autovraky /§ 37 /

Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen autovrak předat pouze osobám, které jsou provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků.

Vlastník vozidla před jeho předáním je povinen umístit vozidlo na místo, kde nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí ani nenaruší estetický
vzhled obce či přírody nebo krajiny.

Vozidlo umístěné v rozporu s odstavcem 2 (dále jen "opuštěné vozidlo"), přemístí obecní úřad po uplynutí 2 měsíců ode dne, kdy se o této skutečnosti dozvěděl na náklady jeho vlastníka na vybrané parkoviště.

Informaci o umístění opuštěného vozidla na vybrané parkoviště zveřejní obecní úřad na své úřední desce.
O umístění vozidla písemně informuje jeho vlastníka, pokud je ho možné identifikovat.

Pokud vlastník nepřevezme vozidlo z vybraného parkoviště po marném uplynutí lhůty 2 měsíců od informování vlastníka a v případě nemožnosti jeho identifikace od zveřejnění informace podle odstavce 3, má se za to, že vozidlo je autovrak.Obecní úřad naloží s autovrakem podle odstavce 1.

Náklady spojené s postupem podle odstavců 3 a 4 je povinen uhradit obci poslední vlastník opuštěného vozidla uvedený v registru motorových vozidel.

V případech, kdy je opuštěné vozidlo umístěno na pozemní komunikaci se postupuje v souladu se zvláštním právním předpisem.

Osoby oprávněné ke sběru, výkupu, zpracování, využívání a odstraňování autovraků jsou povinny zavést systém sběru vybraných autovraků a jejich částí s přiměřenou hustotou sběrných míst.

Takže ...

Pokud je vozidlo prohlášeno vrakem, je na jeho okno vylepena výzva majiteli, aby uvedl vozidlo do náležitého stavu, nebo jej v zákonné dvouměsíční lhůtě z komunikace odstranil. Pokud je vozidlo vybaveno registrační značkou, je provedena lustrace a jeho majitel je písemně vyzván k tomu, aby vozidlo uvedl do náležitého stavu. Jestliže výzvu převezme a ve lhůtě dvou měsíců této výzvě nevyhoví, potom v souladu s dikcí zákona přistupuje organizace k odstranění vraku a k jeho předání firmě zajišťující jeho ekologickou likvidaci.
Jestliže majitel zmaří doručení výzvy jejím nepřevzetím, přistoupí organizace bez dalšího, k jejímu zveřejnění prostřednictvím veřejné desky příslušného městského úřadu. Po uplynutí zákonné lhůty je vozidlo následně předáno firmě zajišťující jeho ekologickou likvidaci.

V případě, že nalezené vozidlo nemá registrační značku (resp. SPZ) je výzva k odstranění vozidla umístěna na veřejné desce příslušného úřadu městského obvodu, kde byl vrak objeven, a po uplynutí dvouměsíční lhůty je vozidlo odstraněno uvedenou organizací z komunikace. Následuje jeho otevření za účelem získání identifikace majitele prostřednictvím značení WIN, vyžádání lustrace majitele a po uplynutí zákonné lhůty je autovrak opět ekologicky likvidován.

tísňová volání

150 Hasiči
155 Záchranná služba
156 Městská policie
158 Policie ČR
112 Mezinárodní číslo pro tísňové volání

MV informuje

Hledané a pohřešované osoby
 
Odcizená vozidla

mezinárodní bezpečnostní složky

FBI
CIA
Interpol
Scotland Yard