Historický vývoj Archivu města Ústí nad Labem

Historický vývoj Archivu města Ústí nad Labem

Archiv města Ústí nad Labem nebyl vytvořen jako mnoho dnešních státních okresních archivů uměle, nýbrž vyvíjel se jako městské zařízení přirozeným způsobem.

Ačkoliv je městský archiv v Ústí nad Labem zmiňován již před 300 lety, fakticky začal fungovat až v roce 1828, kdy byl městský registrátor Friedrich Sonnewend pověřen uspořádáním historických spisů města. V letech 1840-1890 neměl městský archiv trvalého správce. V roce 1890 byl správcem archivu jmenován knihovník spolku Verein für Geschichte der Deutschen in Böhmen Wenzel Hieke. Po jeho smrti v roce 1895 vykonával až do roku 1919 funkci městského archiváře MUDr. Alexander Marian.

V roce 1920 byl ustanoven správcem městského archivu Dr. Franz Josef Umlauft. Umlauft vykonával funkci správce archivu jako vedlejší povolání. Archiv sídlil ve dvou suterénních místnostech německého gymnasia ve Velké hradební.

11. listopadu 1922 provedl z pověření ministerstva školství a národní osvěty inspekci Archivu města Ústí nad Labem dr. Bedřich Mendl. Výsledkem inspekce byl příslib státní subvence archivu pod podmínkou archivní péče o písemnosti venkovské části okresu. Od roku 1922 začal fungovat Archiv města Ústí nad Labem zároveň jako okresní archiv. Během 20. let Umlauft postupně do archivu převezl písemnosti patrimoniální správy, městského pivovaru, knihy ústeckého důchodního úřadu. Od burzovního makléře Karla Böhma získal pro archiv kompletní řadu ústeckých novin od roku 1856. Sbírka novin se však do archivu nevešla a byla umístěna ve sklepě trmického zámku. Počátkem 30. let Umlaufta stále více zaměstnávalo organizování německé vlastivědy v Československu a rodopisná práce. Pro zanedbávání péče o archiv se dostal do ostrých konfliktů se starostou města Leopoldem Pölzlem. Spor vyvrcholil v roce 1934, kdy Umlauft písemně požádal Pölzla o uvolnění s místa správce archivu. Na Umlauftovo místo přijalo město odborně vzdělaného archiváře dr. Franze Josefa Wünsche. V roce 1936 přijalo městské zastupitelstvo nový statut archivu. Archiv byl defino-ván jako městský úřad a archivář se stal městským zaměstnancem. Wünsch po několika letech žádostí získal v roce 1939 pro archiv rozsáhlejší prostory v domě na Václavském náměstí v Trmicích.

V roce 1941 byl archivář Franz Josef Wünsch povolán na frontu a na jeho místo byl zpět přijat PhDr. Franz Josef Umlauft. Při reorganizačních změnách v roce 1942 převzal vedení archivu a zároveň městského muzea vedoucí kulturního úřadu města Walter Hermann, po Hermannově odchodu na frontu převzal vedení archivu již potřetí Umlauft, která spravoval archiv až do 13. prosince 1945, kdy oficiálně předal klíče od archivu Dr. Alfredu Pifflovi. Zásluhou Umlaufta nedošlo na konci války a v následujícím období prakticky k žádným ztrátám archiválií. Po Pifflovi převzal statutárně správu archivu ornitolog Dr. Josef Jirsík, archiv však skutečně spravoval ing. Karel David mimo své oficiální zaměstnání.

Na podzim 1951 se stal městským archivářem Jan Bouček, který archiv řídil až do své smrti v roce 1983. Za Boučkova působení byly do archivu svezeny a moderním způsobem uspořádány fondy města a okresu Ústí nad Labem, archiv získal v roce 1968 nové prostory v centru Ústí nad Labem. V letech 1984-2017 řídil archiv PhDr. Vladimír Kaiser. Od září je ředitelem někdejší zaměstnanec SOkA Děčín Mgr. Petr Karlíček, Ph.D.

V roce 1986 došlo v okresu Ústí nad Labem k závažné správní reformě. Ústí nad Labem bylo prohlášeno statutárním městem, byl zároveň zrušen okresní národní výbor a správu celého okresu vykonával v rámci druhé instance Národní výbor města Ústí nad Labem. V první pak Obvodní národní výbory a Místní národní výbory. Archiv jako zařízení odboru vnitřních věcí Národního výboru města se změnil zpět na Archiv města Ústí nad Labem s tím, že shodně jako Národní výbor města Ústí nad Labem vykonával archivní činnost na území celého okresu Ústí nad Labem. Národní výbor města Ústí nad Labem byl zrušen po komunálních volbách v roce 1990, kdy městu Ústí nad Labem byl zákonem o obcích - z.č. 367/90 Sb., § 3, přiznán zvláštní statut „statutární město“ s orgánem „Úřad města Ústí nad Labem“. Od roku 1990 je Archiv města Ústí nad Labem samostatným odborným útvarem (odborem) úřadu města a později magistrátu a byla na něj přenesena archivní péče pro území celého okresu Ústí nad Labem. Zákon O archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů č. 499/2004 Sb. zařadil Archiv města Ústí nad Labem mezi archivy územních samosprávných celků.

V roce 2008 udělilo Ministerstvo vnitra České republiky Archivu města Ústí nad Labem akreditaci. Tu pak Archiv města Ústí nad Labem znovu obhájil na jaře 2018.