Nový územní plán města Ústí nad Labem

NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN

Zadání nového Územního plánu schváleno! Zastupitelstvo města Ústí nad Labem dne 20.6.2022 na svém 30. zasedání jednomyslně schválilo návrh zadání nového Územního plánu Ústí nad Labem.

Zastupitelstvo města na svém 7. zasedání dne 2. 12. 2015 rozhodlo o pořízení nového Územního plánu Ústí nad Labem a současně ukončilo pořizování všech změn, u kterých bylo do té doby schváleno pořízení.

Územní plán Ústí nad Labem navrhne novou základní koncepci rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot, novou urbanistickou koncepci, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně, novou koncepci veřejné infrastruktury s návrhem nové dopravní koncepce, včetně podmínek pro její umísťování a novou koncepci uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití. Pořizovaný Územní plán Ústí nad Labem bude projednáván a zveřejňován v souladu se stavebním zákonem a všichni vlastníci dotčených pozemků i staveb a veřejnost budou mít právo se do procesu pořizování zapojit svými připomínkami a námitkami.

Zadání Územního plánu Ústí nad Labem

Příloha č.1 - Plochy k prověření v návrhu ÚP [713 kB]

Příloha č.2 - Přehled lokalit (textová část) [483 kB]

Příloha č.2 - Přehled lokalit (grafická část) [5MB]

Příloha č.3 - Asanační plochy (grafická část) [4MB]

Příloha č.4 - Plochy s regulačními prvky [4MB]

Příloha č.5 - Vyhodnocení požadavků DO. obcí, oprávněných investorů [2MB]

Příloha č.6 - Vyhodnocení připomínek FO a právnických osob [10MB]

Zadání Územního plánu Ústí nad Labem [1MB]


NOVINKY

Aktuální informace v procesu pořizování nového Územního plánu Ústí nad Labem.

 

DATUM

POPIS
Aktuálně Probíhá závěrečná analýza veškerých dostupných podkladů a připravuje se vypracování návrhu nového Územního plánu Ústí nad Labem.
4.12.2023 Ve spolupráci pořizovatele, projektanta, určeného zastupitele pro územně plánovací dokumentaci proběhly konzultace se správci technické infrastruktury, dopravní infrastruktury, zástupci odborů magistrátu, Agentury ochrany krajiny a přírody ČR. Konzultace se týkaly problematiky rozvoje technické a dopravní infrastruktury, oblasti plánovaných investic, ekonomie, rozvoje města a strategického směřování, a dále témat týkajících se krajiny a její ochrany. Zpracovatel v současnosti vyhodnocuje výsledky konzultací, vyhodnocuje dostupné podklady a připravuje první výstupy své činnosti v rámci první etapy pořizování územního plánu (průzkumy a rozbory). Po dokončení etapy průzkumů a rozborů bude následovat etapa zpracování návrhu územního plánu pro společné jednání.
21.7.2023 Rada města Ústí nad Labem vybrala zpracovatele nového Územního plánu, a to společnost 4ct/koucky-arch.cz.
11.4.2023 Město Ústí nad Labem vypsalo veřejnou zakázku na zpracovatele nového Územního plánu Ústí nad Labem. Bližsí informace naleznete na profilu zadavatele.
20.06.2022 Zastupitelstvo města Ústí nad Labem schválilo zadání Územního plánu Ústí nad Labem.
11.10.2021 V současné době jsou po projednání návrhu Zadání administrovány všechny došlé připomínky v celkovém počtu 585 a je připravováno jejich vyhodnocení. Předpoklad schválení návrhu Zadání je 1. pololetí 2021.
17.06.2021 Úřad územního plánování zahájil projednání návrhu zadání nového Územního plánu Ústí nad Labem.
02.10.2020 Úřad územního plánování zahájil projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Ústí nad Labem v uplynulém období 2016 – červen 2020.
24.09.2020 Úřad územního plánování ukončí k datu 31.10. 2020 sběr podnětů do nového územního plánu. Následovat bude projednání návrhu Zadání nového územního plánu, ke kterému může každý uplatnit své připomínky. Dále při projednání Návrhu nového územního plánu může každý uplatnit připomínky a vlastníci nemovitostí námitky.
02.01.2019 Vloženy dokumenty a doplněny informace pro podkladovou studii "Ekonomické plochy ve městě, zaměstnavatelé".
21.11.2018 Vloženy dokumenty a doplněny informace pro podkladové studie "Západní nádraží - komunikační propojení" a "Modrá a zelená infrastruktura".
18.09.2018 Vloženy dokumenty pro podkladové studie "Územní bariéry, nepropustnost struktur" a "Suburbanizace území".

PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚSTÍ NAD LABEM

V souladu s ustanovením § 47  odst. 2 a 3 a § 20 odst. 1 a 2  stavebního zákona bylo veřejnou vyhláškou zahájeno dne 17.6.2021 projednání návrhu zadání Územního plánu Ústí nad Labem a jeho vystavení k veřejnému nahlédnutí. Předmětem návrhu zadání je nový Územní plán Ústí nad Labem s prvky regulačního plánu.

Seznámení s návrhem zadání:

Návrh zadání Územního plánu Ústí nad Labem včetně přílohy č. 1-4 byl vystaven k veřejnému nahlédnutí od 17.06.2021 do 16.07.2021 (včetně) v tištěné podobě na Magistrátu města Ústí nad Labem, Odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, Velká Hradební, 401 00 Ústí nad Labem, v úřední dny - kancelář č. 518, 532 a 528, dálkovým přístupem na úřední desce města, na webových stránkách Statutárního města Ústí nad Labem https://www.usti-nad-labem.cz.

Návrh zadání nového územního plánu byl v rámci projednání předložen i okolním obcím pro uplatnění podnětů, krajskému úřadu a dotčeným orgánům pro uplatnění vyjádření či stanoviska.

Aktuálně je ukončená fáze projednání návrhu zadání Územního plánu Ústí nad Labem.

Probíhá vyhodnocování výsledků projednávání a probíhá zapracování požadavků do návrhu zadání. Návrh zadání Územního plánu Ústí nad Labem bude ve finální podobě předložen Zastupitelstvu města ke schválení.


DOPLŇUJÍCÍ PRŮZKUMY A ROZBORY

Doplňující průzkumy a rozbory jsou jedním z podkladů zpracovaného návrhu Zadání územního plánu. Další z podkladů zpracováného návrhu Zadání územního plánu jsou územně analytické podklady (ÚAP). Portál ÚAP ORP Ústí nad Labem ZDE.

PODKLADOVÉ STUDIE POŽADOVANÉ ZASTUPITELSTVEM MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM
Na základě doporučení expertní skupiny schválilo Zastupitelstvo města Ústí nad Labem na svém jednání dne 20. září 2017 pořízení podkladových studií jako podklad pro návrh Zadání územního plánu Ústí nad Labem.
Materiál z jednání zastupitelstva včetně příloh: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7.
Základní komunikační systém a jeho fungování, problémové body - prověření současného uspořádání systému dopravy
Stav: Zpracováno
Zpracovatel: NDCON s.r.o.
Technické a modelové prověření současného uspořádání systému s ohledem na nové skutečnosti a dlouhodobé problémy města, posouzení využitelnosti vybraných dílčích řešení dopravního skeletu z dopravních koncepcí minulých ÚP a vybraných dopravních studií.

V návrhu zadání územního plánu Ústí nad Labem byly po vyhodnocení využity podklady

Bariéry v území | Komunikační síť |  Problémový výkres |  Širší vztahy |  Textová část

V rámci studie byly zpracovány ideové návrhy možných řešení dopravní sítě. S ohledem na jejich diskutabilní přínos a závažné zásahy do urbanismu města tyto podklady nebyly využity jako podklady pro návrh zadání Územního plánu Ústí nad Labem a nejedná se o podklady pro přípravu projektů dopravní sítě.

Územní bariéry, nepropustnost struktur
Stav: Zpracováno
Zpracovatel: Ing. arch. Ondřej Bartušek
Vyhodnocení pozitivních i negativních územních bariér na území města, přírodní a civilizační prvky v území s vlivem na prostupnost území.
A | B1 | B2 | C | D1 | D2 | D31 | D32 | D33 | D34 | D35 | D36
Suburbanizace území
Stav: Zpracováno
Zpracovatel: Ing. arch. Ondřej Bartušek
Rozvolňování zástavby do krajiny, využití urbanistických a dopravních os pro rezidenční účely, účelnost výstavby, cílem je zamezení dalšího rozrůstání do krajiny.
B1 | B2 | B3 | D1 | D2
Modrá a zelená infrastruktura (zeleň a voda ve městě)
Stav: Zpracováno
Zpracovatel: Ing. arch. Luboš Kotiš
Městské a příměstské lesy, doprovodná zeleň v krajině a městská zeleň (parky, aleje apod.).
Ekonomické plochy ve městě, zaměstnavatelé
Stav: Zpracováno
Zpracovatel: Centrum pro efektivní dopravu, z.s.
vyhodnocení funkčnosti ekonomických ploch, přehled významných zaměstnavatelů na území města.
Západní nádraží - komunikační propojení mezi Předlicemi a Střížovickým vrchem (ul. Masarykova) a nadjezd nad Západním nádržím a terminálem
Stav: Zpracováno
Zpracovatel: Centrum pro efektivní dopravu, z.s.
Komunikační propojení Panská – Masarykova pod Střížovickým vrchem a nadjezd nad Západním nádražím a terminálem.
Mariánský most
Stav: Zpracováno
Zpracovatel: Centrum pro efektivní dopravu, z.s.
Propojení Mariánského mostu úrovňovým křížením železniční tratě Ústí n. L. - Děčín s napojením na navrhované tunely pod Mariánskou skálou.
Dva nové mosty přes Labe
Stav: Zpracováno
Zpracovatel: Centrum pro efektivní dopravu, z.s.
Nové silniční mosty přes Labe, jejich přepravní možnosti, prověření umístění ve vazbě na řešení VRT a mimořádných situací (povodně).
Tunely, problematika propojení ul. Přístavní a Žižkovy ul.
Stav: Plánované
Zpracovatel:
Terminál
Stav: Plánované
Zpracovatel:
Terminál západního nádraží včetně podmínek pro případné umístění přístavního bazénu, návrh komplexního zapojení do nadřazeného a vnitroměstského dopravního systému.
Struktura zástavby města Ústí nad Labem
Stav: Zpracováno
Zpracovatel: OIÚP - Ing. arch. Vladimír Charvát
Charakteristické skladebné prvky zástavby města, jednotlivé typy zástavby a jejich zastoupení na území města (např. sídlištní, vilový a areálový charakter apod.).
Výškové členění území města Ústí nad Labem (úrovně, terasy města)
Stav: Rozpracováno
Zpracovatel: OIÚP - Ing. arch. Vladimír Charvát
Vymezení teras města a hladiny zástavby.
Sociální služby
Stav: Zpracováno
Zpracovatel: OIÚP - Ing. Eva Šartnerová
Zastoupení typů zdravotnických zařízení, typů a zařízení sociální péče apod.
Vzdělávání, vzdělávací instituce
Stav: Zpracováno
Zpracovatel: OIÚP - Ing. Eva Šartnerová
Rozmístění jednotlivých typů a stupňů školních a předškolních zařízení.
Obchodní plochy a zařízení
Stav: Zpracováno
Zpracovatel: OIÚP - Ing. Eva Šartnerová
Rozmístění jednotlivých typů obchodních ploch.
Hustota zástavby města
Stav: Zpracováno
Zpracovatel: OIÚP - Ing. arch. Charvát
Zobrazení a popis počtu obyvatel na jednotku plochy v jednotlivých částech města.
REVIZE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
V rámci akce byla provedena aktualizace ploch veřejných prostranství v zastavěném území Ústí nad Labem. Při identifikaci veřejných prostranství (dále VP) vycházelo OGIS z konzultací s architekty OIÚP a  z doporučených legislativních definic VP v zákoně o obcích 128/2000 Sb. (§34) a stavebním zákoně 183/2006 Sb. (§2 odst. 1 písm. k). Akce byla zajištěna formou studentských praxí a zaměstnanci OGIS. Akce probíhala od března do prosince 2017. 
ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM
Další informace o studii jsou dostupné na samostatné stránce.
Stav: Zpracována návrhová část ke konzultacím. 10.10. 2018 proběhne veřejná konzultace.
Zpracovatel: Ing. arch. Ladislav Komrska
DEMOGRAFICKÁ STUDIE PRO ÚZEMÍ ORP ÚSTÍ NAD LABEM
Bude doplněno.
Stav: Zpracovaná
Zpracovatel: AUGUR Consulting s.r.o. - PhDr. Aleš Burjanek, PhD.
PROSTOROVÁ DATA ODDĚLENÍ GIS
Prostorová data aktualizovaná v roce 2017 v rámci terénního mapování. Akce byla zajištěna zaměstnanci oddělení GIS. Jedná se např. o datové sady dětských hřišť, zastávek MHD, čerpacích stanic, pošt, sídel policie a hasičského záchraného sboru a dalších.

DOPLŇUJÍCÍ PRŮZKUMY A ROZBORY NA MAPĚ

V dynamické mapě lze po kliknutí na symbol dvojité šipky » zapínat a vypínat mapové vrstvy průzkumů a rozborů. Pro větší zobrazení a více možností práce s mapou klikněte na "Zobrazit větší mapu" pod mapovým oknem.


EXPERTNÍ SKUPINA PRO ÚZEMNÍ PLÁN (v uvedeném složení činnost ukončena)

Rada města na svém 9. jednání dne 12. 12. 2016 jmenovala expertní skupinu (usnesení RM č. 421/16) jako poradní orgán Rady města ve věcech pořizování nového Územního plánu města Ústí nad Labem. Činnost expertní skupiny v jejím posledním složení byla ukončena.

Složení (s průběžnými změnami):

  • Ing. arch. Jiří Janďourek
  • Ing. Marie Wichsová
  • Ing. arch. Irena Králová
  • Ing. arch. Milan Košař
  • Ing. arch. Dušan Oslej
  • Ing. arch. Jaromír Veselý
  • Ing. arch. Jan Drahozal
  • Akad. arch. Petr Nesládek
  • Ing. arch. Jan Beneš
ČINNOST EXPERTNÍ SKUPINY
Expertní skupina vznikla jako orgán Rady města a jejím hlavním úkolem je najít optimální přístup zadání pro nový Územní plán města Ústí nad Labem. Díky tomu, že se město v současné chvíli nachází ve fázi stagnace vývoje počtu obyvatel, s vysokým podílem počtu nefunkčních ploch (brownfieldů), je potřeba hledat optimální urbanistické koncepce a opírat se o zkušenosti z měst, které jsou v podobné situaci. Statut expertní skupiny ZDE.
1. jednání dne 16. 1. 2017
Téma: Současný stav vývoje města
Obsah: stabilizace obyvatel města, nestabilní a nekvalitní městské prostředí, podmínky kvality městského prostředí (obecně i úloha a vliv územního plánu), cesta ke stabilitě struktury, její faktory, úloha krajiny a fenomén vodního toku Labe pro město.
Výstup: kvalita městského prostředí, jasná koncepce, profilace města (oproti: postindustriální vývoj, smršťování, úpadek, opuštěné areály, odpudivé prostředí).
2. jednání dne 20. 2. 2017
Téma: 2. Potenciál území města
Obsah: silné stránky, slabé stránky, hodnoty, vazba na strategii rozvoje města a její cíle, endogenní a exogenní zdroje v území, téma – město na Labi.
Výstup: město jako dopravní křižovatka, univerzitní město, s konverzí ekonomických činností, rezidenční funkcí, službami a výrobními činnosti

STÁVAJÍCÍ (PLATNÝ) ÚZEMNÍ PLÁN

Informace o stávajícím (platném) územním plánu města Ústí nad Labem jsou dostupné na následujícíh odkazech: