Návrh zadání Územního plánu Chabařovice

V souladu s § 47 odst. 2 a § 20 stavebního zákona je veřejnou vyhláškou zahájeno dne 2. 2. 2022 projednání Návrhu zadání Územního plánu Chabařovice a jeho vystavení k veřejnému nahlédnutí. Předmětem návrhu zadání je nový Územní plán Chabařovice.

Návrh zadání Územního plánu Chabařovice je vystaven k veřejnému nahlédnutí od 2. 2. 2022 do
3. 3. 2022 (včetně). Zpřístupnění celého obsahu Návrhu zadání Územního plánu Chabařovice je zajištěno:

  • v tištěné podobě na Magistrátu města Ústí nad Labem, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Oddělení územního plánování, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem (kancelář
    č. 532 – v pondělí a středu od 8,00 hod – 17,00 hod; v úterý od 8,00 hod – 15,00 hod; v pátek od 8,00 hod – 13,00 hod)
  • v tištěné podobě na Městském úřadě města Chabařovice, Husovo náměstí 183, 403 17 Chabařovice, Odbor majetku a rozvoje města,
  • dálkovým přístupem na úřední desce města https://www.usti-nad-labem.cz/,
  • dálkovým přístupem na úřední desce města https://www.chabarovice.cz/,
  • v elektronické podobě zde - Návrh zadání Územního plánu Chabařovice.

Lhůty a způsoby, jakými lze uplatnit u pořizovatele svůj názor k návrhu zadání územního plánu:

Do 15 dnů od doručení veřejné vyhlášky - oznámení o projednání  Návrhu zadání Územního plánu Chabařovice, tj. do 3. 3. 2022 včetně, může každý uplatnit v souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona své písemné připomínky a to na adresu: Magistrát města Ústí nad Labem, Odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem, a to na adresu elektronické podatelny Magistrátu města Ústí nad Labem: podatelna.magistrat@mag-ul.cz či datovou schránkou Magistrátu města Ústí nad Labem: vt8bhx2.

Informace k podání připomínky:

Připomínky musí být podány v souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zejména s § 37 odst. 2, který upravuje obsah podání. Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle § 19 odst. 3 správního řádu. V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo osob a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí. Písemné připomínky může uplatnit každý v souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona.

Návrh zadání Územního plánu Chabařovice bude v rámci projednání předložen i okolním obcím pro uplatnění podnětů, krajskému úřadu a dotčeným orgánům pro uplatnění vyjádření či stanoviska. Po ukončení projednání návrhu zadání územního plánu budou vyhodnoceny jeho výsledky a případné požadavky zapracovány do textu. Návrh zadání Územního plánu Chabařovice bude ve finální podobě předložen Zastupitelstvu města Chabařovice ke schválení.