ÚS TEST

- V pátek 16.3. 2018 mezi 11:00 a 13:00 bude docházet k výpadkům provozu mapových aplikací. Omezení je způsobeno pravidelnou údržbou systému. Děkumeme za pochopení.

Blokové čištění komunikací v Ústí nad Labem

Kalendář termínů blokového čištění komunikací v Ústí nad Labem. Aktualizace probíhá vždy při vyhlášení nového kola blokového čištění odborem dopravy a majetku.

Poslední aktualizace: 20.07.2017

Brownfieldy města Ústí nad Labem

Plochy k obnově a opětovnému využití, data pořizuje statutární město Ústí nad Labem, projekt je realizován z Operačního programu Národní spolupráce, z programu Central Europe, spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Poslední aktualizace: 31.12.2016

Historické mapy

Historický vývoj krajiny ve správním území Ústí nad Labem (bývalý okres) za posledních 170 let: Císařské otisky stabilního katastru z roku 1842, II. vojenské mapování (1806 - 1869), III. vojenské mapování (1869 - 1885), letecké snímky z let 1953, 1987, 1996, historické názvy ulic v Ústí nad Labem, historické plány centra města Ústí nad Labem, územní plány města Ústí nad Labem z roku 1974 a 1996, archivní urbanistické studie.

Poslední aktualizace: 24.12.2015

Majetek města Ústí nad Labem

Nemovitosti ve vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem: Svěřený majetek a vybraný majetek. Svěřený majetek města je na základě OZV č. 4/2012, Statut města Ústí nad Labem, svěřen do správy jednotlivým městským obvodům, na jejichž území se daný majetek nachází. O jejich zcizení, pronájmu či výpůjčce rozhodují orgány jednotlivých městských obvodů po předchozím vyžádání stanoviska magistrátu samostatně. Vybraný majetek města spravují dle jeho účelu jednotlivé odbory magistrátu. O jeho zcizení, pronájmu či výpůjčce rozhodují orgány města.

Poslední aktualizace: 15.01.2018

Odpadové hospodářství

Kalendář svozu separovaného odpadu, nebezpečného odpadu, objemného odpadu, odpadu ze zeleně. Sběrné dvory, skládky, spalovny.

Poslední aktualizace: 19.02.2018

Památková péče

Objekty a plochy památkové péče: Registrované nemovité památky v ústředním seznamu kulturních památek vedené Národním památkovým ústavem, drobné neevidované památky a válečné hroby, které nad rámec zákona eviduje pracovník památkové péče magistrátu (některé objekty jsou doplněny o fotografie). Další témata: památkové chráněné plochy, významné stavební dominanty, historicky významné stavby a architektonické cenné stavby či urbanistické hodnoty.

Poslední aktualizace: 19.04.2017

Parkování v Ústí nad Labem

Parkoviště placená, neplacená, s časově omezeným stáním a vyhrazeným stáním; parkovací automaty včetbě provozní doby a sazby placeného parkoviště; parkovací zařízení (podzemní parkoviště, parkovací domy atd.). Průzkum parkovacích lokalit provedlo Oddělení GIS na podkladě Nařízení Statutárního města Ústí nad Labem č. 3/2003.

Poslední aktualizace: 01.09.2017

Pocitová mapa města Ústí nad Labem 2017

Celkové hodnocení projektu pocitové mapy města 2017. Pocitové body mohla zaznamenávat veřejnost od 15.5.2017 do 31.7.2017 prostřednictvím speciální webové mapové aplikace. Aplikace obsahuje: mapu agregovaných pocitových bodů; teplotní mapu pro každý typ pocitového bodu; přehled všech pocitových bodů za jednotlivé ÚMO; vyhodnocení základních sídelních jednotek z hlediska počtu zaznamenaných pocitových bodů. Garantem projektu je oddělení koncepcí odboru strategického rozvoje.

Poslední aktualizace: 02.08.2017

Školské obvody

Školské obvody v Ústí nad Labem pro 1. a 2. stupeň základních škol a mateřské školy, spádové základní a mateřské školy. Obvody pro ZŠ jsou vymezeny dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2016, kterou se stanoví školské obvody spádových základních škol zřízených statutárním městem Ústí nad Labem.

Poslední aktualizace: 04.04.2017

Technická infrastruktura ÚAP

Zásobování elektrickou energií, teplem, plynem a vodou, odvádění a čištění odpadních vod, elektrické komunikace a veřejného osvětlení. Data vychází z průběžné aktualizace územně analytických podkladů (ÚAP). Kompletní data ÚAP lze prohlížet v samostatné aplikaci Územně analytické podklady 2016. Veškeré informace o ÚAP správního obvodu Ústí nad Labem jsou dostupné na Portálu UAP.

Poslední aktualizace: 18.05.2017

Turistické zajímavosti v Ústí nad Labem a okolí

Cyklus "Trasy netušených krás", který provádí zajímavými místy v Ústí nad Labem, zajímavá vyhlídková místa v ORP (okrese) Ústí nad Labem, naučné stezky v ORP (okrese) Ústí nad Labem. Mapová témata jsou doprovozena rozsáhlou fotodokumentací, doplňujícími popisy, GPS, výškovými profily tras. Data včetně fotodokumentace jsou pořizována vlastním průzkumem území přímo v terénu.

Poslední aktualizace: 01.11.2017

Územní plán Ústí nad Labem

Územní plán Ústí nad Labem vydaný v roce 2011. Další témata: Územní studie (dostupné také na samostatné stránce oddělení územního plánování). V rámci podkladových map: Hlavní výkresy územního plánu města z roku 1996 (návrh) a z roku 1974, císařské otisky z roku 1842. 

Poslední aktualizace: 31.12.2011

Územní plány obcí v ORP Ústí nad Labem

Územní plány obcí ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem (okres Ústí nad Labem), mimo Územní plán Ústí nad Labem. Další témata: Rozpracované změny územních plánů, územní studie (dostupné také na samostatné stránce oddělení územního plánování). V rámci podkladových map: Císařské otisky z roku 1842, okresní generel ÚSES.

Poslední aktualizace: 31.11.2016

Územně analytické podklady 2016

Kompletní grafická data územně analytických podkladů (ÚAP) pořízených v roce 2016 ve stavu jejich průběžné aktualizace. Mapová aplikace je dynamickou, aktuální a rozšířenou verzí statických výkresů zpracovaných v rámci pořízení úplné aktualizace ÚAP. Veškeré informace o ÚAP správního obvodu Ústí nad Labem jsou dostupné na Portálu UAP.

Poslední aktualizace: průběžně, novinky uvnitř aplikace

Vývoj centra Ústí nad Labem v dobových mapách

Interaktivní zpracování původního materiálu, který vydala Geodézie s.p., provoz inženýrské geodézie Ústí nad Labem (zpracoval Ing. Josef Vlk, František Suka a kol.) v prosinci 1991. Aplikace umožňuje porovnávat historické podoby centra města na mapových podkladech z let 1725, 1843, 1878, 1887, 1910, 1935, 1945, 1950 - 1960, 1988, 1990, 1992 se současným stavem (letecká mapa z roku 2016). Jednotlivé mapové podklady jsou doplněny o popis příslušného historického období.

Poslední aktualizace: 02.05.2017

Záplavová území

Vymezení záplavových území: Q5 (průtok pětileté vody), Q10 (průtok desetileté vody), Q20 (průtok dvacetileté vody), Q50 (průtok padesátileté vody), Q100 (průtok stoleté vody), Q100 - aktivní zóna, území zvláštní povodně pod vodním dílem, zóny havarijního plánování. Další témata: Rozsah záplav z roku 2002 včetně fotodokumentace, rozsah záplav z roku 2013. 

Poslední aktualizace: 26.05.2016

Životní prostředí

Prvky přírody a krajiny, rozdělené do tematických skupin: Zvláště chráněná území (zonace chráněné krajinné oblasti, přírodní rezervace a památky, NATURA, územní systém ekologické stability), půdní fond (BPEJ), lesy, všeobecná ochrana krajiny (stromy, významné krajinné prvky), vodní hospodářství, geologie a honitby. Další témata: Okresní generel ÚSES a mapové služby z externích zdrojů (např. AOPK ČR). Kliknutím na vybrané prvky lze přejít na přílohy, např. karty stromů OŽP nebo karty ÚSES - vrstvy Interakční prvek (OG ÚSES Ústí n/L) a Významný krajinný prvek (OG ÚSES Ústí n/L). Pro přehlednost a rychlejší načítání vektorových dat jsou při spuštění aplikace načítány jen vybrané mapové vrstvy.

Poslední aktualizace: 31.03.2017

Poslední aktualizace: 19. 02. 2018, Oddělení GIS MmÚ, aktualizoval: Ing. Kamil Novák