Čipování psů

Malý průvodce obecně závaznou vyhláškou statutárního města Ústí nad Labem č. 1/2009 k trvalému označování psů mikročipy a vedení evidence jejich chovatelů

Vážení majitelé a chovatelé psů,

Zastupitelstvo statutárního města Ústí nad Labem přijalo na svém 17. zasedání dne 5. března 2009 obecně závaznou vyhlášku číslo 1/2009, k trvalému označování psů mikročipy a vedení evidence jejich chovatelů. Současně s tím Zastupitelstvo novelizovalo obecně závaznou vyhlášku číslo 8/2003, o místních poplatcích. Obě vyhlášky jsou účinné, a pro občany statutárního města Ústí nad Labem tedy závazné od 20. března 2009.

Přestože dle platné legislativy ČR má samospráva možnost vyhláškou stanovit povinnost označování psů mikročipy zcela na náklady chovatele, přijali představitelé našeho města odlišný přístup a od počátku vypracování vyhlášky připravovali pro chovatele výhodu v podobě přiměřené finanční kompenzace nákladů na čipování. Prioritou rovněž bylo maximální zjednodušení administrativy spojené s registrací čipovaných psů do databází městských obvodů.

Označování psů identifikačními mikročipy ISO se v EU stává standardem a je faktem, že od roku 2012 bude tato povinnost platit ve všech členských státech. Ústí nad Labem přistoupilo k řešení této problematiky s tříletým předstihem i z důvodu, že v současnosti je ještě možné chovatelům nabídnout nezanedbatelnou finanční kompenzaci zvýšených nákladů. Není vyloučeno, že v případě uzákonění této povinnosti taková kompenzace již nebude možná.

Nová vyhláška o čipování v žádném případě neruší platnost stávajícího systému evidence psů v městských obvodech, naopak tento fungující systém doplňuje.

Pes je pro mnohé z vás kamarádem, přítelem či pomocníkem, mnohdy jediným a obtížně nahraditelným. Nezřídka se však stává, že se pes svému pánovi ztratí či zaběhne. Označení psa mikročipem a jeho současná registrace v příslušné databázi vytváří optimální podmínky k tomu, aby čas od jeho nálezu či odchytu do návratu k chovateli byl zkrácen na minimum. To je další klíčová přednost nové vyhlášky, pro vás možná ta nejvýznamnější.

Nehledejte tedy prosím v nové vyhlášce svého nepřítele, ale naopak spojence. Skutečnost je taková, že kompetentní pracovníci zainteresovaných složek dostávají do rukou nástroj, který budou efektivně využívat k vaší spokojenosti a ve prospěch všech odpovědných chovatelů.

Čipování přináší vám i vašemu psímu kamarádovi mnoho výhod - toto jsou některé z nich:

 • Průkazná, nezaměnitelná a trvalá identifikace vašeho psa s sebou přináší vysokou pravděpodobnost jeho rychlého nalezení v případě ztráty či odcizení.
 • Čipovaného psa je snadnější pojistit a v případě pojistné události je pak mnohem jednodušší realizovat příslušné pojistné plnění.
 • S čipovaným psem můžete snáze cestovat v rámci území celé Evropské unie.
  (Od července roku 2012 bude možné cestovat po EU pouze se zvířaty označenými čipem, tetování již nebude tolerováno.)

Čipování v otázkách a odpovědích:

 • Co je cílem nové městské vyhlášky?
  Cílem vyhlášky je označit identifikačním mikročipem všechny psy chované na území statutárního města Ústí nad Labem a zajistit jejich zařazení do příslušných databází jednotlivých městských obvodů.
 • Kdo je vlastně oprávněn psy čipovat?
  Identifikační mikročipy mohou psům aplikovat výhradně veterinární lékaři s odpovídajícím oprávněním vydaným Komorou veterinárních lékařů ČR. Tímto je zajištěna nejen potřebná odbornost, ale i absolutní bezpečnost tohoto úkonu. Chovatelé tedy rozhodně nemusí mít o zdraví svých psů obavy.
 • Chystám se opatřit si psa, kdy a kde ho mám nechat očipovat a jaké jsou vlastně moje povinnosti?
  Záleží na tom, jak starý váš pes bude. Pořídíte-li si malé štěně, je vaší povinností nechat jej očipovat nejpozději jeden měsíc od chvíle, kdy dosáhne stáří 6 měsíců. Ve stáří 3 měsíců si ho na úřadu městského obvodu (dále jen ÚMO) necháte zaregistrovat. Pořídíte-li si psa dospělého, máte k jeho očipování čas 30 dnů. Výběr veterinárního pracoviště je samozřejmě zcela na vašem uvážení. V každém případě ale nezapomeňte, že aplikací mikročipu vaše povinnosti nekončí. Váš pes musí být nejen očipován, ale rovněž zaveden v databázi ÚMO místně příslušného k vašemu bydlišti. Pokud tam ještě nemáte psa zaregistrovaného, povede vaše další cesta s vyplněnou registrační kartou právě na ÚMO. Určitě se ale nemusíte bát, že to nestihnete, máte na to dalších 30 dnů!
 • Jsem majitelem psa, který je řádně registrován na ÚMO, ale čipován ani tetován není. Jak mám správně postupovat?
  Je-li váš pes již registrován na ÚMO, pak máte ke splnění povinnosti čipování lhůtu 6 měsíců, tedy nejpozději do 20.9.2009. Doporučujeme vám ale nenechávat čipování na poslední chvíli. Navštívíte-li za účelem očipování vašeho psa některé z ústeckých veterinárních pracovišť uvedených v tomto průvodci, vyplníte tam ve spolupráci s veterinárním lékařem registrační kartu a můžete využít možnosti, že vám zavedení do databáze zajistí, ve spolupráci s veterinárním lékařem, přímo pověřený pracovník našeho města. Pokud budete ale čipovat mimo Ústí nad Labem, budete muset ÚMO s vyplněnou registrační kartou do 30 dnů od čipování navštívit.
 • Mám psa, který je řádně registrován na ÚMO a je tetován nebo označen starším (ne ISO) typem čipu. Vztahuje se tato nová vyhláška i na něho?
  Povinnost trvalého označení se vztahuje bez výjimky na všechny psy starší 6 měsíců. Vy ale můžete využít možnosti, že vyhláška uznává trvalé označení psů, provedené před 20.3.2009. V takovém případě však musíte číslo čipu či tetování vašeho psa nahlásit do příslušné databáze ÚMO. U tetování předložíte průkaz původu psa, případně očkovací průkaz s vyznačením čísla tetování. Pokud si nebudete jisti, zda je číslo tetování dostatečně čitelné, doporučujeme vám poradit se s veterinárním lékařem a případně nechat svého psa označit moderním čipem ISO. Budete mít podstatně větší jistotu, že ho v případě ztráty znovu najdete.
 • Je čipování bezpečné? Jsem majitelem starého psa malého plemene a bojím se, aby mu čipování neublížilo.
  Nebojte se. Aplikace mikročipu je rutinní úkon, bezpečný i pro malá plemena či starší jedince. Důvěřujte tedy prosím veterinárnímu lékaři, stejně jako mu důvěřujete například při pravidelných povinných či volitelných očkováních vašeho psa.

Seznam veterinárních pracovišť v Ústí nad Labem, kde je možné nechat si psa označit mikročipem:

(řazeno abecedně podle příjmení veterinárních lékařů)

 • Veterinární ordinace - MVDr. Jiří Michálek
  MVDr. Jiří Michálek SNP 2389/4, Ústí nad Labem, telefon: 472 771 333
 • Veterinární klinika Mi-Vet s.r.o.
  MVDr. Ondřej Mikulica Pod Hůrkou 1A, Ústí nad Labem, telefon: 475 623 693
 • Veterinární ordinace Střekov
  MVDr. Václav Poživil U Lesa 248/5, Ústí nad Labem, telefon: 475 534 278
 • Soukup MVDr. - veterinární lékař
  MVDr. Miloš Soukup V Průčelí 325, Ústí nad Labem telefon: 475 541 040
 • Veterinární ordinace Tůma MVDr. & Král MVDr.
  MVDr. Vratislav Tůma a MVDr. Jiří Král Na Valech 9/3, Ústí nad Labem telefon: 475 600 549
 • Kosmetický salon pro zvířata s veterinární péčí
  MVDr. Jiřina Vincencova Stroupežnického 1312/19, Ústí nad Labem telefon: 475 216 034
 • Veterinární klinika a veterinární poliklinika
  MVDr. Lubomír Vojtek Drážďanská 25, Ústí nad Labem, telefon: 475 503 445
  Zahradní 91, Ústí nad Labem, telefon: 475 511 467

Jaké úlevy získá chovatel po splnění všech povinností vyplývajících z vyhlášky?

Chovatelé čipovaných psů mají po splnění podmínek daných vyhláškou nárok na úlevu z poplatku ze psů ve výši 200 Kč, a to po dobu 2 roků. Úleva je realizována ve dvou letech následujících po roce, kdy byl pes čipován a je pracovníky správy daní a poplatků jednotlivých městských obvodů odečtena z předpisu poplatku automaticky. Podmínkou úlevy je však povinnost registrace čipovaného psa na příslušném úřadu městského obvodu (ÚMO) dle místa trvalého pobytu či bydliště chovatele.

Zastupitelstvo města schválilo v rámci vyhlášky úlevu pro těžce zdravotně postižené spoluobčany a pro chovatele starší 75 let. Tito obyvatelé města Ústí nad Labem si mohou jednoho svého psa nechat očipovat v Centru pro zvířata v nouzi (dříve městský útulek pro opuštěná zvířata - adresu a telefonické spojení najdete níže). Takovéto označení v Centru je provedeno na náklady statutárního města Ústí nad Labem a pro uvedené občany je tedy bezplatné. Na tyto chovatele se ale samozřejmě již nebude vztahovat úleva z poplatků! Chovatelé, vyjmenovaní v článku 2, odstavci 3. OZV č. 1/2009, jsou povinni se při uplatnění nároku na bezplatné čipování jednoho psa prokazovat v Centru pro zvířata v nouzi občanským průkazem, případně průkazem ZTP/P. Nejsou-li držiteli průkazu ZTP/P, prokáží se rozhodnutím magistrátu města Ústí nad Labem o přiznání příspěvku na péči pro stupeň závislosti III nebo IV. Bude-li oprávněný nárok na bezplatné označení jednoho psa mikročipem uplatňovat za chovatele jeho zástupce, je tento povinen prokázat se i platným zmocněním.

Jak bude tento systém fungovat?

Odchytová služba městské policie nebo pracovníci Centra pro zvířata v nouzi identifikují pomocí čtecího zařízení každého odchyceného nebo nalezeného psa. Pokud je pes označen mikročipem, zobrazí se na displeji čtecího zařízení příslušný identifikační kód. Pokud nebude chovatel operativně k zastižení, bude pes následně převezen do Centra pro zvířata v nouzi na Severní Terase. Pracovníci Centra dotazem na operační středisko městské policie ověří majitele. Ten pak bude bez zbytečného prodlení informován o tom, že je jeho pes v Centru k vyzvednutí. Je nepochybné, že čím detailnější kontaktní údaje poskytnete při registraci svého psa do databáze ÚMO, tím jednodušší bude vás v případě nálezu vašeho psa kontaktovat.

Potřebujete další informace o čipování?

Veškeré další informace vám rádi poskytneme na telefonních číslech OŽP MmÚ: 728 622 568 nebo 475 241 706 popřípadě na e-mailové adrese: k.linzmayer@mag-ul.cz.

Další důležitá telefonní čísla:

Městská policie Ústí nad Labem: 156
Krajská veterinární správa pro Ústecký kraj: 475 541 133

Ke stažení

Registrace psů

Povinné čipování psů v Ústí nad Labem probíhá již celý měsíc a během této doby se objevily stále se opakující dotazy. Zde jsou tedy odpovědi:

Pro splnění povinností vyplývajících z nové čipovací vyhlášky stačí provést v zásadě dva kroky:

 1. nechat si svého psa čipovat do 20.9.2009 a po tomto datu všechny nově pořízené psy do 1 měsíce od jejich nabytí
 2. zaregistrovat svého psa do 1 měsíce od čipování do městského registru, případně u veterináře vyplnit registrační kartu a ponechat ji tam, o registraci se v tomto případě postarají pracovníci města.

Mít svého psa registrovaného pouze v městském registru je však velmi málo, zvláště ti majitelé, kteří se svými psy hodně cestují po ČR, by měli kromě městského registru mít své psy registrované alespoň v některém z národních registrů, ti, kteří cestují se psy do zahraničí, ještě v mezinárodním registru, případně čipovat své psy čipy, které obsahují v prvních třech číslicích národní kód země původu psa. Pouze v takovém případě je možné psa identifikovat a prostřednictvím národní databáze kontaktovat majitele.
Dva ze tří nejrozšířenějších národních registrů jsou úzce propojeny s distributory mikročipů. U těchto registrů platí to, že v ceně mikročipu je již zakalkulován poplatek za registraci v tomto registru, za podmínky, že je aplikován mikročip prodávaný spolupracujícím distributorem. Pokud se chce majitel psa registrovat v jednom z národních registrů, ale má jiný typ mikročipu, není to problém, je však nutné uhradit základní poplatek za umístění do registru. Tutéž povinnost má druhý majitel psa, který již byl čipován a registrován zdarma v registru na prvního majitele. Druhý majitel musí základní poplatek uhradit i v případě, že má pes mikročip firmy, která s registrem spolupracuje. V tomto případě se jedná o novou registraci.

Kontakty na registry:
www.czpetnet.cz poplatek do registru 160,- Kč
www.identifikace.cz poplatek do registru 238,- Kč, čipy Trovan, EasyTrac-ID bezplatně
www.narodniregistr.cz poplatek do registru 170,- Kč, čipy Datamars bezplatně

Je tedy v zájmu samotných chovatelů psů informovat se u svého veterináře o možnostech registrace v národních databázích a veterinářem předané registrační karty mikročipů odesílat na nich uvedené adresy registrů, případně kontaktovat i ostatní registry a svého psa zde registrovat.

Současně při čipování nabízejí veterináři chovatelům psů ještě jednu službu, a to vyplnění a registraci europasu pro psa. Europas musí mít každý majitel psa, který chce vycestovat do zahraničí. Od roku 2012 bude povinností majitelů psů při cestách do zahraničí mít v pase kod čipu, již nebude tolerováno tetování. Všechny vydané europasy je veterinární lékař povinen společně s číslem čipu zaevidovat na centrální evidenci pasů, která je spravována pod hlavičkou Komory veterinárních lékařů. Europasy je možné vydat majiteli psa kdykoli, třeba i několik roků po provedeném čipování. Tato služba je veterináři zpoplatněna.