REICHHOLD CZ s.r.o. - Responsible Care, Kritéria pro hodnocení výsledků.

Kritérium č. 1
 Příprava a plnění úkolů programu R.C.- Odpovědné podnikání v chemii (OPCH)
náleží mezi přední úkoly, kterým vedení společnosti věnuje soustavnou pozornost. 

Společnost Reichhold CZ s.r.o. má člena vrcholového vedení, který byl jmenován (Prohlášení ředitele ze dne 15.12.1999, který byl zaslán všem zaměstnancům) „Odpovědnou osobou a současně Koordinátorem“ programu Responsible Care.
Odpovědnou osobou se stal Ing. Igor Lukačik, který zastává funkci Technického ředitele.
Vedení společnosti zdůrazňuje význam Programu a práva užívat logo uvnitř společnosti (Pravidelné schůzky se  zaměstnanci o Responsible care, kde mají  zaměstnanci možnost se vyjádřit k Programu, jeho plnění a cílům společnosti. Schůzky vedení společnosti na kterých Ing. Igor Lukačik pravidelně informuje o plnění Programu R.C., Schůzky s Technickým ředitelem, Operativní porady atd., Prohlášení ředitele ze dne 15.12.1999, Interní dopis Ředitele společnosti Ing. Ivana Beránka o Programu R.C. ze dne 18.2.2000, který je vyvěšen na všech pracovištích), vně společnosti (Dopis našim A,B zákazníkům ze dne 28.2.2000, Semináře pro zákazníky, kde je tato naše snaha presentována, Jednotlivé obchodní a technické jednání se zákazníky). Ing Igor Lukačik byl pověřen i obhajobou programu Responsible Care. Vedení společnosti informuje o programu Responsible Care Magistrát města - Odbor
Životního prostředí, Výsledky sebehodnocení se stručným komentářem jsou zveřejněny interní síti a zaměstnanci mají možnost sdělit své připomínky. Dále pak výsledky sebehodnocení byly probrány osobně se zástupci zaměstnanců.  Reichhold CZ s.r.o. má vypracované jednotlivé popisy pracovních funkcí(Job, Function Description) členů vedení společnosti, Organizační schéma společnosti.    
Kritérium č. 2
Program R.C. – OPCH vymezuje rámec činností a cíle společnosti týkající se
bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí, důvěryhodnosti výrobků a účinnému využití paliv a energie

Pro Reichhold Evropa, jehož součástí je Reichhold CZ, je zpracována směrnice „ Health, Safety and Environmental Policy“( Politika pro bezpečnost, zdraví a životní prostředí). Snahou Reichholdu ve všech zemích je udržování vysokého standardu zdraví a bezpečnosti v každé pobočce a v jejich pracovních postupech. Ochrana lidí a prostředí je součástí všeho co děláme pro zajištění, že naše výrobky a postupy jsou bezpečné a jsou plně v souladu se standardy Reichholdu a Vlád  jednotlivých zemích.
Reichhold CZ s.r.o. je obchodní společností, která prodává nenasycené polyesterové pryskyřice a gelcoaty, vytvrzovací komponenty atp. Dále pak se zabývá prodejem ochranných prostředků pro zpracování našich výrobků.
Všechny činnosti prováděné ve společnosti jsou a nebo postupně budou v souladu s platnými legislativními předpisy a zákony.
Nakládání s nebezpečnými látkami je podle zákona č. 356/03 Sbírky, vyhlášek a nařízení vlády zajištěno „Odpovědnou osobou“, která pravidelně dohlíží na správné a bezpečné nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky. Pravidelně eviduje a oznamuje údaje o množství dovezených chemických látek, zajišťuje všechny náležitosti vyplývající z tohoto zákona včetně vydávání a aktualizace Bezpečnostních listů a značení výrobků.
Reichhold CZ s.r.o. zajišťuje přenos nových technologií do Spolchemie a.s. s ohledem na ekologičtější výrobky (LSE. nehořlavé pryskyřice, pryskyřice s obsahem styrenu do 35%, pryskyřice na bází recyklovaného PETu atp.). Zaměstnanci firmy jsou pravidelně školeni o bezpečnosti práce zejména zaměstnanci ve skladu (Skladovací řád, školení obsluhy dopravních vozíků atp.) a v laboratoři bezpečnostním technikem p. Petrem Henzelem, vše je evidováno v Zápisnících bezpečnosti práce. 
Reichhold CZ s.r.o. jako nakládce má zajištěnu tuto činnost podle platných zákonů č. 11/94 Sb.o silniční dopravě, vyhláška č. 64/87 Sb. o Evropské dohodě o mezinárodní silniční dopravě nebezpečných věcí (ADR) ve znění aktualizace z r. 2000 a harmonizace, č. 266/94 Sb. o drahách, vyhláška č. 8/85 Sb. o úmluvě o mezinárodní železniční přepravě COTIF, vyhláška č. 17/66 Sb. o leteckém přepravním řádu, vyhláška č. 114/95 Sb. o vnitrozemské plavbě. Firma má zpracovaný dokument o transportu nebezpečných látek služebními auty (Transport of dangerous goods by company travellers).
Zaměstnanci naší firmy jsou pravidelně školeni externě o bezpečné přepravě nebezpečných látek. Tato činnost aj. je zajištěna pracovní smlouvou mezi Reichhold CZ a p. Jaroslavem Beránkem-jako bezpečnostním poradcem.
Činnosti společnosti Reichhold CZ s.r.o. je v souladu s novým Zákonem o obalech č. 477/2001 Sb., kde je firma vstoupila do systému EKOKOM a všechny obaly uvedené na tuzemský trh jsou zpoplatněny a zajištěny všechny náležitosti zákona o zpětném odběru a recyklace a využití odpadu z obalů.


Cíle enviromentální politiky v roce 2004:

-rozvoj stále nových typů polyesterů, vyráběných v licenci ve Spolchemii zaměřovat na tzv. ekologičtější výrobky (snížený odpar styrenu do pracovního prostředí, pryskyřice s obsahem styrenu do 35%, nehořlavé pryskyřice, nahrazování nebezpečných surovin pro výrobu polyesterových pryskyřic méně nebezpečnými z hlediska účinků na lidský organismus atp.
 -vývoj bezstyrenových typů polyesterů

-zajišťování bezpečného užívaní výrobků zákazníky (semináře), Bezpečnostní listy, Technické listy, Nehodové listy atp. nové Bezpečnostní listy dle legislativy EU

-dosažení souladu všech činností ve společnosti s novými legislativními požadavky po vstupu do EU, zejména zákona č. 356/03 Sb. , zákona č. o dopravě 11/94 Sb. ve znění 2000, zákona č. 353/99 Sb., zákona č. 477/01 Sb. atd.

-hlavním pro nadcházející období je obnovení výroby nových typů polyesterových pryskyřic na bázi recyklovaných PET lahví – tedy zpracování odpadů

-maximální využití kapacity nového Distribučního centra Reichhold v areálu Spolchemie
Kritérium č. 3
Příprava, plnění a další postupné cíle Programu jsou centrálně koordinovány.


Ve společnosti Reichhold CZ s.r.o. působí koordinátor Programu. Koordinátorem Programu, stejně jako Odpovědnou osobou (člen vedení společnosti) byl jmenován Ing. Igor Lukačik, který zastává ve společnosti funkci Technického ředitele.
Ing. Igor Lukačik je zkušený ve věcech týkajících se bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí a souvisejících s obchodními činnostmi společnosti, zejména z hlediska nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, dopravy nebezpečných látek, poskytování bezpečnostních informací a zpracování bezpečnostních listů pro zákazníky.
Ing. Igor Lukačik se, jako člen vedení, pravidelně účastní „Schůzek vedení společnosti, Technických schůzek, Schůzek s prodejci, schůzek s distributory atp.“, kde poskytuje informace o záležitostech spojených s Programem a situací v naší firmě. Je styčným pracovníkem při jednání o plnění úkolu programu Responsible Care v veřejnoprávními úřady regionu.
Kritérium č. 4
Společnost soustavně zdůrazňuje význam loga R.C. a jeho osvědčení


Zaměstnanci společnosti znají význam loga R.C. Byly proškoleni mají možnost se vyjádřit k programu R.C. Ing. Igorem Lukačikem jako Odpovědnou osobou Programu R.C. ve společnosti. Zaměstnanci jsou informováni o Programu a podporují snahu vedení o obhajobu práva užívat logo R.C. Zaměstnanci při svých kontaktech se zákazníky, partnery propagují tuto snahu společnosti. Informace o R.C. jsou vyvěšeny na každém pracovišti, zaměstnanci tak jsou si stále vědomi Programu R.C.
Firma  zdůrazňuje význam loga, logo samotné na všech jednáních komerčních i nekomerčních.
Kritérium č. 12
R.C. program vyžaduje, aby společnost soustavně pečovala o zdraví zaměstnanců a
dobrý stav pracovního prostředí.


Zdravotní stav všech zaměstnanců firmy Reichhold CZ s.r.o. je pravidelně posuzován smluvním lékařem, primář Mudr. Bumba v Ústecké poliklinice.
Jedná se o roční preventivní prohlídky. Lékař výsledky prohlídek diskutuje přímo se zaměstnanci. Lékař po té informuje ředitele společnosti o zdravotním stavu zaměstnanců a případné další kroky. Firma v rámci péče o zaměstnance pro ně sjednává pojištění nad rámec svých povinností. Bezpečnost práce na jednotlivých pracovištích je sledována Bezpečnostním technikem p. P. Henzelem, který zajišťuje pravidelná školení, vede Zápisníky bezpečnosti práce a Evidenční listy rizika a provádí každoroční Prověrky bezpečnosti práce na jednotlivých pracovištích. Pravidelně hodnotí úrazovost na jednotlivých pracovištích a zasílá informace do Reichhold Itálie EHST (European Health and Safety team), centrální evidence úrazovosti pro celý Reichhold Evropa. Společnost se řídí směrnicí Reichhold Evropa „Health, Safety and Enviromental policy“ a směrnicí jednatele společnosti „Řízení a zajišťování úkolů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci s.r.o.“.
Ve firmě Reichhold, jako obchodní firmě se nenacházejí žádná riziková pracoviště.
Kritérium č. 15
Program R.C. vyžaduje zvyšovat spolehlivost skladování chemických látek a
přípravků.

Počátkem roku 2001 firma Reichhold CZ s.r.o. zprovoznila moderní Distribuční centrum pro východní Evropu v areálu firmy Spolchemie a.s. Firma Reichhold CZ provozuje tento sklad v souladu s právními předpisy. Činnosti ve skladu se řídí „Skladovacím řádem a Bezpečnostním řádem“. Obsluha skladu se účastní pravidelných školení bezpečnosti práce, požární ochrany, školení obsluhy manipulační techniky ve skladech, školení k bezpečnému nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky podle zákona č. 157/98 Sb. a 352/99 Sb. Obsluha skladu má k dispozici Bezpečnostní listy na všechny skladované položky pro případ zneškodnění úniku látek ve skladě. Školení bezpečnosti práce, požární ochrany a školení obsluhy manipulační techniky je zajišťováno externě. Technikem z firmy Spolchemie a.s., a externí společností vše se eviduje v „Zápisnících bezpečnosti práce“, dále vede Evidenční listy rizika jednotlivých pracovišť včetně skladu. Školení k nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky je zajišťováno panem Ing. I. Lukačikem-autorizovanou osobou.
Jsou prováděny pravidelné inventury skladovaného množství a druhu zboží.  Dále jsou prováděny pravidelné prohlídky skladu bezpečnostním technikem, vše je evidováno.
Bezpečnostním poradcem ve firmě pro skladování byl jmenován pan P. Henzel, který spolupracuje s externí firmou, která pravidelně prověřuje sklad a implementuje případné změny vyplývající ze zákonů ČR. Tato firma pro nás udržuje aktuální Skladovací, bezpečnostní a havarijní řád. Reichhold Distribuční Centrum je vybaveno nejmodernějším systémem protipožární ochrany firmy BESY. Distribuční centrum je vybaveno automatickým signalizačním systémem, který je napojen na centrální systém ochrany firmy Spolchemie a.s.
Kritérium č. 16
Program R.C. vyžaduje zvyšovat spolehlivost přepravy, snižovat nepříznivé důsledky
přepravních nehod pro zdraví lidí a životní prostředí – SQAS.


Společnost Reichhold CZ s.r.o. jako obchodní firma má zajištěnou nakládku zboží firmou Spolchemie a.s. Viz. smlouva mezi Reichhold a Spolchemie „Technical Assistance and manufacturing agreement“. Obě firmy dodržují právní a technické předpisy platné pro přepravu. Zaměstnanci firmy Reichhold CZ s.r.o. účastnící se nakládky, prodeje jsou pravidelně školeni a přezkoušeni odborným pracovníkem (Bezpečnostní poradce) v rámci smlouvy mezi firmou Reichhold CZ a  externím odborníkem.
Jedná se školení podle platných zákonů č. 11/94 Sb.o silniční dopravě, vyhláška č. 64/87 Sb. o Evropské dohodě o mezinárodní silniční dopravě nebezpečných věcí (ADR) ve znění nové ADR 2000., č. 266/94 Sb. o drahách, vyhláška č. 8/85 Sb. o úmluvě o mezinárodní železniční přepravě COTIF, vyhláška č. 17/66 Sb. o leteckém přepravním řádu, vyhláška č. 114/95 Sb. o vnitrozemské plavbě, dále pak souvislost těchto zákonů o přepravě a zákona č. 356/03 Sb. O chemických látkách a přípravcích. Ve firmě působí asistentka pro export a import, které je absolvovala „ Kurz celní deklarace“ a vlastní certifikát. Firma Reichhold CZ má zpracované na každou nebezpečnou látku příslušný nehodový a bezpečnostní list, balení a značení zboží je v souladu se zákonem č. 356/03 Sb.Každá dodávka zboží je vybavena potřebnými dokumenty k přepravě: -Nehodový list, Dodací list (CMR).
Přeprava zboží včetně nebezpečných je zajišťována smluvními přepravními firmami, které přepravují podle mezinárodních předpisů a jejichž řidiči jsou pravidelně školeni a jejichž dopravní prostředky jsou vybaveny potřebným materiálem pro případ nehody.
Společnost Reichhold CZ s.r.o. je členem TRINS prvního stupně.
Kritérium č. 18
Program R.C. vyžaduje nabízet a uvádět na trh výrobky umožňující jejich bezpečné
zpracování nebo užití – dohled nad celou dráhou výrobku (Product Stewardship)

Výrobky uváděné na trh firmou Reichhold CZ s.r.o. umožňují jejich bezpečné zpracování a užití. z hlediska bezpečného balení, označení. Vše je v souladu se zákonem č.356/03 Sb., což je zajištěno výkonem funkce Odpovědné osoby. Reichhold CZ poskytuje všem zákazníkům bezpečnostní a technické informace ve formě Technických listů a Bezpečnostních listů a neustálým technickým servisem o výrobcích, které uvádí na trh. Pracovníci prodeje a technického servisu jsou denně ve styku ze zákazníky a poskytují informace o bezpečném zpracování výrobků a o případných změnách. Firma Reichhold CZ jako obchodní organizace uvádí na trh výrobky z firmy Spolchemie a.s. a z Reichholdu Evropa a dalších evropských dodavatelů. Všechny výrobky i používané obaly jsou v souladu s legislativou České republiky. Hlavní dodavatelé vlastní certifikát ISO EN 9001. Tzn., že  výrobky jsou uváděny na trh v požadované kvalitě a provedení. Používané obaly splňují podmínky zákona č. 477/01 Sb. o Obalech. Firma Reichhold CZ vydala (na základě ověřených informací) na své obaly „Prohlášení o splnění uvedení na trh“. Firma Reichhold CZ s.r.o. je členem systému EKOKOM po evidenčním číslem........
Výroba, balení a označování výrobků ze Spolchemie a.s. je ošetřena smlouvou mezi firmou Reichhold a Spolchemie a.s. „Technical Assistance and Manufacturing Agreement“ uzavřené  1.7.1999. Prostřednictvím našich zákazníků společnost získává informace o působení výrobků na zdraví a životní prostředí při jejich užití. Firma Reichhold je připravena stáhnout z trhu výrobek u něhož ověřené údaje prokáží škodlivost v některé fázi jeho životního cyklu.
Výrobky uváděné na trh firmou Reichhold CZ nemají žádné jiné vedlejší účinky na zdraví a životní prostředí než těch, které jsou uvedeny v Bezpečnostních listech.
Kritérium č. 19
Program R.C. vyžaduje poskytovat služby zákazníkům orientované na bezpečnost,
ochranu zdraví a životního prostředí.


Reichhold CZ s.r.o.poskytuje svým zákazníkům informace o svých výrobcích prostřednictvím Informačních brožůr a katalogů včetně návodů pro použití, Technických a Bezpečnostních informačních listů na každý výrobek.
Kde jsou uvedeny vlastnosti výrobku, pokyny pro zpracování, bezpečnostní údaje, údaje o značení a údaje pro případ úniku, bezpečném zneškodnění atp. Zákazníkům jsou poskytovány informace pro správné a bezpečné nakládání s výrobky pracovníky technického servisu a prodeje, přímo při obchodních a technických jednání s nimi. Dále pak prostřednictví odborných seminářů, které firma Reichhold CZ pravidelně organizuje. Firma Reichhold reaguje na světové trendy ve vývoji ekologičtějších výrobků a stále více zavádí do svého programu výrobky šetrné pro zdraví lidí a životní prostředí, tedy pryskyřice se sníženým odparem styrenu LSE – zlepšení pracovního prostředí, pryskyřice s obsahem styrenu pod 35% a později pod 25%, gelcoaty barvené netoxickými organickými pigmenty.
Firma Reichhold CZ doporučuje zákazníkům vhodné postupy pro bezpečné zneškodnění nepoužitelného výrobku a obalů podle zákona č. 477/01 Sb.
Firma Reichhold CZ v rámci zkvalitnění služeb zákazníkům prodává ochranné prostředky pro bezpečné zpracování firemních výrobků.
Kritérium č. 20
Program R.C. vyžaduje, aby společnost pomáhala zákazníkům řešit jejich problémy a
obaly a s odpady, které souvisejí s výrobkem společnosti.

Firma Reichhold CZ s.r.o. poskytuje zákazníkům informace při osobních jednáních a ve svých Bezpečnostních listech o tom, jakým bezpečným a šetrným způsobem vůči zdraví a okolí lze zneškodnit výrobek a obal. Firma Reichhold CZ je členem systému EKOKOM o sdruženém plnění pod evidenčním číslem.....všechny obaly uvedené na tuzemský trh jsou zpoplatněny a zajištěn jejich zpětný odběr, využití odpadů z obalů v systému EKOKOM. Obaly jsou opatřeny štítky s doporučený postupem při likvidaci obalu a na každý typ obalu je vydáno   „Prohlášení o splnění podmínek uvedení obalu na trh“ Polyesterová pryskyřice ve vytvrzeném stavu se likviduje jako komunální odpad, tedy není potřeba žádné speciální likvidace, prázdné kovové obaly po vykapání pryskyřice lze likvidovat formou kovového šrotu. Přesto firma Reichhold CZ doporučuje svým zákazníkům přecházet na odběr zboží v plastových kontejnerech, které lze používat vícekrát než např. kovové sudy.

Kritérium č. 21
Program R.C. vyžaduje, aby činnosti společnosti byly v souladu s platnými právními
předpisy a s rozhodnutími správních úřadů, včetně povolování činností.

Reichhold CZ s.r.o. odebírá Sbírky zákonů, které jsou prověřovány z hlediska nových
zákonů, které se týkají bezpečnosti zaměstnanců, ochrany zdraví a životního prostředí.
Např. zákon č. 356/03 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky,
zákony týkající se přepravy atp., včas jsou zaváděny nařízení a opatření vyplývající
z nových zákonů. Ing. Igor Lukačik se účastní zvolených seminářů které se týkají
zákonů, které se vztahují na činnosti firmy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví a
životního prostředí. Všechny činnosti prováděné ve firmě Reichhold CZ jsou v souladu s platnými zákony a předpisy.Zaměstnanci firmy se účastní připomínkování návrhů nových právních předpisů díky členství společnosti ve „Svazu chemických obchodníků a distributorů (SCHOD)“ a Svazu chemického průmyslu (SCHP), členství v „European Composites Industry Association“ (European Organization of Reinforced Plastics(GPRMC)) a členství ve Sdružení výrobců kompozitů (SVK). Kde jsou pravidelně probírány nové právní předpisy a směrnice EU z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví a životního prostředí, a jejich míra vlivu na činnost společnosti Reichhold.
Kritérium č. 24
Program R.C. vyžaduje stanovit jednoznačně hodnotitelné a ověřitelné cíle a postupné
kroky k jejich dosažení, a jejich plnění hodnotit, ověřovat a z výsledků vyvozovat
podněty.

V ledna 2001 bylo zprovozněno Reichhold Distribuční Centrum, moderní sklad s nejnovějšími prvky bezpečnosti, ochrany zdraví, protipožární ochrany, ochrany životního prostředí a zabezpečení. Bezpečnostní technik pravidelně provádí bezpečnostní kontroly pracovišť, závady na pracovištích jsou evidovány a stanoveny lhůty pro jejich odstranění, aby se předešlo případným nebezpečným situací pro zdraví a životní prostředí.
V současné době má tedy firma Reichhold CZ sklady ve Spolchemii a.s. a ve firmě EPUZ Otrokovice –Distribuční centrum Morava. Oba tyto skladovací prostory jsou vybaveny podle předpisů o bezpečnosti práce, ochrany zdraví a životního prostředí. Sklady jsou zabezpečeny proti náhodnému vniknutí, jsou uzamčeny a areál je sledován bezpečnostní agenturou.
Všechny skladované položky jsou přísně evidovány, jsou prováděny pravidelné inventury položek, zboží po záruční lhůtě je umísťováno na oddělené místo, aby nedošlo k záměně při expedici zákazníkům. Výrobky Norpol Peroxides (org. peroxidy) jsou skladovány v oddělených prostorách od ostatního zboží, na chladném a temperovaném místě, chráněném před slunečním zářením.
Firma Reichhold CZ od svého založení v r. 1993 uvádí na trh výrobky odrážející poslední trendy enviromentálního vývoje i přesto, že výrobky se mohou stát neprodejnými na našem trhu z důvodu ceny. Např. barevné polyesterové gelcoaty jsou pigmentovány netoxickými organickými pigmenty, zejména žluté a červené odstíny. Reichhold CZ jako součást celosvětové organizace má přístup k nejnovějším technologiím a produktům, které se stále více zaměřují na životní prostředí. Např. v letošním roce bude najeta výroba polyesterů na bázi recyklovaného PETU, odpadu z PET lahví, kdy firma Reichhold CZ plánuje jen v letošním roce uvést na trh až 500 těchto pryskyřic a v příštím roce až 1000 tun. Po požáru ve Spolchemie byla tato výroba zastavena. Výroba je  v letošním roce obnovována. Tyto technologie budou i nadále rozvíjeny.
Kritérium č. 26
Program R.C. vyžaduje periodické prověřování pracovišť, zařízení a objektů
společnosti z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví a životního prostředí.

Ve firmě Reichhold CZ s.r.o. jsou pravidelně (každoročně) prováděny Prověrky
A školení bezpečnosti práce na všech pracovištích. Prověrky jsou prováděny
Bezpečnostním technikem p. Henzelem a vybraným vedoucím pracovníkem.
Výsledky prověrek jsou evidovány, prodiskutovávány s příslušnými zaměstnanci a jejich přímými nadřízenými a stanoveny termíny pro nápravná opatření zjištěných závad. Zápis z prověrek je stvrzen podpisem odpovědného pracovníka pracoviště. Odstranění zjištěných závad se kontroluje, po uplynutí stanoveného termínu nápravy, kontrolní prohlídkou.
Vedení společnosti je informováno o výsledcích prověrek.
Kritérium č. 27
Program R.C. vyžaduje komplexní dokumentaci systému řízení bezpečnosti, ochrany
zdraví a životního prostředí.

Firma Reichhold CZ s.r.o. se řídí, v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví lidí a životního prostředí, příručkami platnými v celém Reichholdu : „ Health, safety and Environmental Policy“ V rámci Reichhold Europe funguje „European Health and Safety team (EHST), kde se hodnotí zprávy o bezpečnosti práce, o pracovních úraze atp. z celé Evropy. Jsou zasílány pravidelné zprávy ze zasedání EHST.
Dále pak se Reichhold CZ řídí směrnicí jednatele společnosti „ Řízení a zajišťování úkolů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci s.r.o.“. Bezpečnostní technik pravidelně provádí prověrky pracovišť, na kterých mimo jiné sleduje dodržování pokynů obsažených v jednotlivých příručkách.
Všechny výrobky, které firma Reichhold CZ prodává jsou vyráběny firmami s ISO certifikáty řady 9000, tzn. že zboží odebírané zákazníky je v požadované kvalitě. Kvalitativní parametry výrobků jsou zajištěny s výrobci pomocí smluv, PND a „Transferem technologií“ z ostatních výrobních závodů Reichhold. V případě pochybností o kvalitě výrobků, které firma Reichhold CZ odebírá, se uskutečňují tzv. Audity ve výrobě. Mezi odběratelem a výrobcem jsou zavedeny reklamační postupy v případě neshody. Vše je ošetřeno smlouvou mezi Reichhold CZ a Spolchemií.
Firma Reichhold CZ včas upozorňuje výrobce na platnosti certifikátů ISO, aby se včas předešlo dalším případným neshodám s finálními zákazníky. Pokud si finální zákazník přeje změnu finálních parametrů určitého výrobku, je dohodnutým způsobem s výrobci provedena změna.
Kritérium č. 29
Program R.C. vyžaduje, aby správně a včas informovaní zaměstnanci společnosti ji
objektivně reprezentovali na veřejnosti a s vedením společnosti spolupracovali na zlepšování výsledků Programu.

Zaměstnanci společnosti Reichhold jsou pravidelně informováni o záměrech celé Reichhold group prostřednictvím interního internetového časopisu, novinky jsou vyvěšovány na nástěnce. Pravidelně jsou konány pohovory jednotlivých zaměstnanců s Ředitelem společnosti. Jsou konány Schůzky vedení, kde jsou členové vedení pravidelně informováni o chování a záměrech celé Reichhold group v oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí. Informace z porad vedení jsou přenášeny členy vedení na své podřízené. Nově jsou organizovány interní přednášky v rámci Reichhold Interní Akademie o výrobcích, metodikách, nových trendech atp.
Je nutné zdůraznit, že firma Reichhold CZ s.r.o. zaměstnává celkem 23 zaměstnanců.
Probíhá zde denní otevřená informovanost, denní neformální výměna zkušeností a informací o všech záměrech firmy ve všech oblastech podnikání. Bez tohoto denního kontaktu ani není možná funkce této společnosti.
Kritérium č. 30
Realizace programu R.C. se opírá o výsledky dialogu se všemi partnery.

Společnost udržuje kontakt s Magistrátem v Ústí nad Labem, Ministerstvem Zdravotnictví, Ministerstvem Životního prostředí z hlediska zákona č. 356/03 Sb. - nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, evidence a oznamování registr bezpečnostní listů atp. Autorizovaná osoba Ing. Igor Lukačik se zúčastňuje školení pořádanými těmito institucemi.
Dále pak se zákazníky, denní telefonický kontakt, pořádání odborných seminářů, poskytování informačních materiálů. Otevřené dopisy ředitele společnosti o Programu R.C. S dodavateli, pravidelné Technické schůzky s představiteli Spolchemie a.s. divize pryskyřic. Semináře Andos Norac- dodavatel výrobků Norpol Peroxides, Reichhold Europe-semináře atp. Sdělovací prostředky, příspěvky do místních novin.
Výsledky s těchto širších jednání jsou probírány na poradách vedení společnosti a se všemi zaměstnanci.
Společnost se nevyhýbá jakémukoli kontaktu, jednání, které se týkají bezpečnosti,
ochrany zdraví a životního prostředí. Společnost je otevřena všem partnerům, orgánům
a veřejnosti poskytovat příslušné informace.
Kritérium č. 31
R.C vyžaduje poskytovat objektivní výroční zprávy o vlivu společnosti na bezpečnost,
zdraví lidí a životní prostředí.

Firma Reichhold CZ s.r.o. vydává pravidelně výroční zprávy, jejíž součástí je část poskytující informace o ochraně zdraví a bezpečnosti práce a jejich cíle ( nové technologie atp.) ve firmě (Počet pracovních úrazů za rok, nemocnost atp.). Dále pak o množství dovezených surovin (hlavních) za rok.
Zpráva se zabývá také zdravotními důsledky uvádění výrobků na trh. Kontinuální přechod zastaralých technologií na technologie s šetrnějšími důsledky na životní a pracovní prostředí ve výrobě firmy Spolchemie a.s., zavádění výrobků LSE, Fire retardant, obsah styrenu pod 35%, náhrada nebezpečných aditiva za aditiva méně nebezpečné. Zpracovávání druhotných surovin (PET lahve).Dobrovolné iniciativy firmy (SCHOD, TRINS) R.C.
Kritérium č. 32
R.C. program podněcuje výměnu zkušeností a vzájemnou podporu společností chemického průmyslu – členů SCHP a přidružených organizací v rámci partnershipu.

Reichhold CZ s.r.o. je členem SCHP, SCHOD. Z hlediska bezpečné dopravy firma Reichhold CZ spolupracuje s ostatními společnostmi ve skupině Reichhold, společností Spolchemie a.s., dále je členem dobrovolného sdružení TRINS.
Pro výrobu polyesterových pryskyřic ve Spolchemii a.s.(v rámci smlouvy TAMA) spolupracuje firma Reichhold CZ s ostatními výrobními závody skupiny Reichhold Europe a poskytuje nové informace o bezpečnosti a ochrany do výroby pryskyřic Spolchemie a.s. – pravidelné schůzky s odpovědnými pracovníky výroby ve Spolchemii a.s.
Kritérium č. 35
R.C. program vyžaduje znalost požadavků a důsledků odpovídajících právních předpisů EU.

Reichhold CZ s.r.o. je členem celosvětové skupiny Reichhold a Dainiponn Ink. Pro teritorium Evropy je ustanoveno několik pracovních skupin, které se zabývají jednotlivými, rozhodujícími činnostmi řízení. Jednou z těchto skupin je EHST team, který se zabývá bezpečností práce a ochranou zdraví a životního prostředí v cele skupině Reichhold Evropa. Dále pak eviduje a aktualizuje právní předpisy EU, které se vztahují k bezpečnosti a ochraně zdraví a životního prostředí. EHST team poskytuje informace všem členům skupiny Reichhold Evropa o EU předpise ve zmíněné problematice. Dále potřeby vydává interní Reichhold předpisy, které odráží nové právní předpisy EU.
Dále pak představitel Reichhold Evropa zasedá v ECIA (European Composites Industry Association), kde jsou předmětem jednání také právní předpisy EU. Tato asociace se také účastní jednání s CEFIC.
Reichhold CZ s.r.o. je členem SVK, kde jsou rovněž diskutovány EU předpisy týkající se bezpečnosti a životního prostředí.
Tedy, předpisy EU jsou centrálně evidovány a aktualizovány pomocí EHST.

Roční hlášení indikátorů sledování výsledků HSE


 
                                                                                                                                     strana:1/2

Pozn.:  údaje zpracovat se smyslu příručky CEFIC - Responsible Care - Health, Safety and Environmental Reporting Guidelines, November 1998

Referenční  údaje :
1.      Počet  pracovníků
1.1.   Počet vlastních pracovníků  (průměrný)  :    22
1.2.   Počet  pracovníků kontraktorů (průměrný)  :  0

2.     Počet odpracovaných hodin
2.1.  Počet odpracovaných hodin vlastních pracovníků  :   
2.2. Počet odpracovaných hodin kontraktorů :                       

3.    Obrat  společnosti - tržby za prodej vlastních výrobků a služeb  ( v mil. Kč/rok)  :  608,996

4.    Distribuce  výrobků a  počet nehod :

5.     Náklady na  bezpečnost, ochranu zdraví a životní prostředí  (HSE) 
5.1.  Investiční náklady  do HSE  celkem ( v mil. Kč/rok)    :  0
5.2.  Podíl  investičních nákladů do HSE na celkových investicích společnosti/závodu ( v %)  :     0
5.3.  Provozní náklady  do HSE  ( v mil. Kč/rok)  :   0

Vypracoval        Ing. Igor Lukačik                                     Podpis statutárního zástupce : Ing. Ivan Beránek
Tel : 602265581
E-mail : igor.lukacik@reichhold.com
Dne :  30.6.2004


Výsledky projednány na vedení společnosti dne :   8.7.2004

Výsledky  projednány  se zástupci oborové/zaměstanecké rady společnosti  dne :     7.7.2004         


Frekvence výskytu nemocí z povolání  (OIFR) v roce …2003……..
  

              
                                 Celkový počet případů ve vykazovaném roce
      OIFR    =    —————————————————————    x   1 000 000
          Celkový počet pracovních hod


Pozn.:  údaje zpracovány se smyslu příručky CEFIC - Responsible Care – Reporting of Occupational Illness  Frequency Rate,  February 2001 – vydáno SCHP  v příručce pro vykazování výsledků, část 2, duben 2002


Vypracoval        Ing. Igor Lukačik                                     Podpis statutárního zástupce : Ing. Ivan Beránek
Tel : 602265581
E-mail : igor.lukacik@reichhold.com
Dne :  30.6.2004

Systém řízení kvality (ISO řady 9000)   


   certifikace kdy  
 

     kým  
                                        
Systém environmentálně orientovaného řízení (ISO řady 14000)   

   certifikace kdy   

     kým  

Systém environmentálně orientovaného řízení (EMAS)   


    validace kdy   …………..
     kým  ………….. 

Systém „Bezpečný podnik“ 
  


   titul udělen kdy   
     kým  

Systém  “SQAS” – spolehlivá logistika - železniční přeprava   

Pozn.:

Systém  “SQAS” – spolehlivá logistika – silniční přeprava
   

Pozn.:

Systém “TRINS” – dobrovolný transportní informační nehodový systém   

Kodex odpovědného dopravce


Společnost se zástupci samospráv okolních obcí a měst

                                                                                   od roku    


Společnost pro laickou/odbornou veřejnost - „Dny otevřených dveří“   

                                              od roku    

Pozn.:  údaje zpracovány se smyslu  příručky SCHP  pro vykazování výsledků, část 3, duben 2002

Vypracoval        Ing. Igor Lukačik                                     Podpis statutárního zástupce : Ing. Ivan Beránek
Tel : 602265581
E-mail : igor.lukacik@reichhold.com
Dne :  30.6.2004

Souhrn hodnocení výsledků plnění programu R.C. - Odpovědné podnikání v chemii

označení a požadavek kritéria                               stupeň plnění                   doplňující záměr a jeho termín plnění
*1  - jedna z  priorit společnosti, region   3
*2  - vymezuje cíle a činnosti    3
*3  - centrální koordinace    3
*4  - význam loga a osvědčení    3
 5  - preventivní integrovaná BOZŽP 
 6  - příprava a realizace investic
 7  - emise, odpady - měření, snižování, registr
 8  - motivace čistších výrobních postupů
 9  - sledování dráhy odpadu
 10 - havárie - snížení rizika, informace
 11 - spolupráce s havarijní zónou
*12 - péče o zdraví zaměstnanců   3
 13 - preventivní údržba zařízení
 14 - analýza rizika, výběr r. zařízení
 15 - spolehlivé skladování neb. ch.l.p.   3
*16 - spolehlivá přeprava, SQAS   2
 17 - spolehliví dopravci
*18 - dohled nad bezpečností výrobků   3
*19 - služby zákazníkům – výrobky   3
*20 - služby zákazníkům - obaly,odpady   3
*21 - soulad s právními předpisy   3
 22 - školení a výcvik zaměstnanců
 23 - orientace výzkumu a rozvoje
*24  - stanovení cílů, jejich plnění   3
 25 - prevence krizových situací
*26 - prověrky pracovišť    3
*27 - komplexní dokumentace     3
 28 - informace o činnosti BOZŽP
*29 - zaměstnanci- informace,spolupráce  3
*30 - dialog s mimopodnikovými partnery  3
*31 - zprávy o vlivu společnosti BOZŽP   3
*32 - ch.p. - spolupráce, partnership   3
 33 - minimalizace ekologických závad
 34 - hospodárné užití paliv a energie, ICE
*35 - znalost právních předpisů EU   3
 36 - dohody zaměstnavatele a odborů
(poznámka: * označená tučně psaná pořadová čísla kritérií označují ta, která jsou povinná pro hodnocení)

počet hodnocených kritérií ..19....., stupeň plnění - součet......56 výsledný stupeň plnění ......2,95.......

Závěr vlastního hodnocení: výsledný stupeň plnění odpovídá požadavku opravňujícímu žádat
                                            o udělení osvědčení a o propůjčení práva užívat logo R.C.

zpracovali ...............Ing. Igor Lukačik..................................................................................................

V .........Ústí nad Labem....................................... dne......2.7.2004......................

projednáno poradou vedení společnosti dne .......7.6.2004.....................................................
Příloha souhrnu:  stručný komentář zdůvodňující stanovenou úroveň plnění kritérií a odpovídající body

Projednáno se zástupci zaměstnanců  dne 7.7.2004 (a úřadů veřejné správy 28.6.2004, bude zveřejněno během července 2004).