Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standard č. 3 – Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

Kritérium 3B - Orgán sociálně-právní ochrany má zpracovány informace o rozsahu a podmínkách poskytování sociálně-právní ochrany, a to ve formě srozumitelné.

Standard č. 4 – Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí

Kritérium 4A - Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní profily jednotlivých zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany.

Kritérium 4C - Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci organizační struktury vnitřním předpisem písemně zpracována oprávnění a povinnosti k jednotlivým pracovním pozicím vztahujícím se k výkonu sociálně-právní ochrany, uplatněním specializace zejména pro oblast náhradní rodinné péče, sociální kurately pro děti a mládež a ochrany týraných a zneužívaných dětí a důsledně dbá na to, aby konkrétní pracovní pozice byla vyhrazena výlučně výkonu sociálně-právní ochrany.

Standard č. 8 – Přijetí oznámení, posouzení naléhavosti a přidělení případu

Kritérium 8A - Orgán sociálně-právní ochrany jednotně postupuje při přijetí oznámení případu a jeho evidenci.

Kritérium 8B - Každý případ orgánu sociálně-právní ochrany je posouzen s ohledem na jeho naléhavost.

Kritérium 8C - Každý případ je přidělen konkrétnímu koordinátorovi případu. Koordinátor řídí průběh výkonu sociálně-právní ochrany u daného případu.

Standard č. 13 - Vyřizování a podávání stížností

Kritérium 13A - Orgán sociálně-právní ochrany má zpracována pravidla pro podávání, vyřizování a evidenci stížností v podobě srozumitelné pro všechny klienty.

Kritérium 13B - Orgán sociálně-právní ochrany informuje klienty a další osoby o možnosti podat stížnost, a to způsobem srozumitelným klientům a dalším osobám.