Natura 2000

14.6.2004

   Na základě směrnice Evropské unie o stanovištích probíhalo od roku 2000 v rámci akce nazvané Natura 2000 komplexní mapování území ČR. Cílem bylo podrobné zmapování území z hlediska tzv. evropsky významných stanovišť a vybraných chráněných druhů živočichů. V současné době probíhá předjednávání záměru zařazení evropsky významných lokalit do tzv. národního seznamu. Na území města Ústí nad Labem se jedná o dvě lokality - Všebořický lalok – Podhoří a Labské údolí. V rámci tohoto předjednávání mohou vlastníci dotčených pozemků a dotčené osoby vznášet své připomínky a námitky.

   Podrobnější informace včetně mapových podkladů jsou umístěny na úředních tabulích a vývěskách magistrátu a městských obvodů. Podklady jsou rovněž k nahlédnutí na odboru životního prostředí MmÚ. Vlastníci a dotčené osoby mohou své připomínky a námitky uplatnit písemně podáním na odbor životního prostředí MmÚ, a to nejpozději do 25. 6. 2004. Poté budou zaslané připomínky postoupené Správě CHKO České středohoří, která byla Ministerstvem životního prostředí pověřena k jejich zpracování.