Pozvánka na 13. zasedání Rady města

16.5.2003

Magistrát města Ústí nad Labem - Kancelář primátora

P o ř a d   j e d n á n í
 
13. zasedání  Rady města Ústí nad Labem,
které se bude konat dne 22. května 2003 od 11.00 hodin
v zasedací síni  Rady města na MmÚ, III. poschodí


I. Hlavní zprávy:

1.  Pohledávky - návrh na postoupení pohledávek
                         - systém vymáhání pohledávek
     Předkládá: ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru

2.  Rozpočtové opatření org. 1200 - projekty v  oblasti sociální sféry
     Předkládá:  ing. Václav Fridrich, vedoucí odboru  ekonomického rozvoje
 
3.  Revitalizace objektu Větruše
     Předkládá:  Jiří Čaloun, vedoucí investičního odboru

4.  „Cyklistická stezka Ústí nad Labem - Děčín, část Olšinky - Svádov“ - rozpočtové opatření 
     Předkládá:  Jiří Čaloun, vedoucí investičního odboru

5.  „Úprava a přestavba pavilonu gazel a gepardů - ustájení slonů v ZOO Ústí nad Labem“  - rozpočtové opatření 
    Předkládá:  Jiří Čaloun, vedoucí investičního odboru

6.  „Kanalizace Ve struze - chodník“ - rozpočtové opatření
     Předkládá:  Jiří Čaloun, vedoucí investičního odboru

7. 1) Rozdělení finančních prostředků v oblasti kultury v roce 2003
    2) Úprava „Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků pro rozvoj kultury a reprezentaci města“
    Předkládá: Mgr. Tomáš Jelínek, náměstek primátora

8. Rozdělení finančních prostředků v oblasti sportu v roce 2003
    Předkládá: Mgr. Tomáš Jelínek, náměstek primátora

9. Odprodej pavilonu F2  se st.p.č. 507 (areál  Masarykovy nemocnice) z majetku města  Univerzitě JEP Ústí nad Labem
    Předkládá: Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

10. Zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 159/1 včetně stavby k.ú.  Ústí nad Labem
      Předkládá: Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

11. Oprava zápisu v katastru nemovitostí k nemovitostem v k.ú. Úst nad Labem
      Předkládá: Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

12. Zařazení nemovitostí v k.ú. Krásné Březno do správy MO Ústí nad Labem -  Neštěmice
      Předkládá: Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

13. Zařazení p.p.č. 311 v k.ú. Habrovice do vybraného majetku města
      Předkládá: Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

14. Prodej vodohospodářského díla - průmyslová zóna Předlice
      Předkládá: Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

15. Nákup služebního vozidla na leasing - KS Albis
      Předkládá: ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS
     

II. Schvalovací zprávy

1. Zrušení části usnesení RM č. 189/02 ze dne 23. 5. 2002
    Předkládá: ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

2. Plná moc pro vedoucího odboru městských organizací a služeb - stanovování kapacit v zařízeních sociální péče
    Předkládá: ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

3. Odvolání a jmenování ředitele Základní školy Ústí  nad Labem, České mládeže 2/230
    Předkládá: ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

4. Účast města Ústí nad Labem v soutěži „Svět bez hranic a železných opon“
    Předkládá: Mgr. Tomáš Jelínek, náměstek primátora

5. Manažerské smlouvy jednatele a prokuristy obchodní společnosti Technické služby města Ústí nad Labem, s.r.o.
    Předkládá:  ing. Miroslav Harciník, náměstek primátora

6. Zvýšení počtu členů dozorčí rady obchodní společnosti Technické služby města Ústí nad Labem, s.r.o.
    Předkládá: ing. Miroslav Harciník, náměstek primátora

7. Doplatek ročních odměn členů představenstva a dozorčí rady DPmÚ a.s. za rok 2002 a  vyhodnocení plnění stanovených ukazatelů pro vedení společnosti za rok 2002 a doplatek odměn
    Předkládá: Mgr. Petr Gandalovič, primátor města


8. Nakládání s komunálním odpadem ve městě Ústí nad Labem
    Předkládá: ing. Michaela Horáčková, vedoucí odboru životního prostředí
                       ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru

9. Změna ÚPnSÚ Ústí nad Labem “Nový povodňový model na území města Ústí nad Labem“
    Předkládá: ing. Václav Fridrich, vedoucí odboru ekonomického rozvoje

10. Změna ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Zapracování ÚSES do územního plánu“
      Předkládá: ing. Václav Fridrich, vedoucí odboru ekonomického rozvoje

11. 20. změna ÚPnSÚ města Ústí nad Labem pro území „Neštěmice - Tři kříže“
      Předkládá: ing. Václav Fridrich, vedoucí odboru ekonomického rozvoje

12. Regulační plán „Černá cesta - západ“
      Předkládá: ing. Václav Fridrich, vedoucí odboru ekonomického rozvoje

13. Návrh Zadání změny ÚPnSÚ města Ústí nad Labem pro území „B7 Podhorský park“
      Předkládá: ing. Václav Fridrich, vedoucí odboru ekonomického rozvoje

14. Návrh na změnu územního plánu, týkající se přeřazení části p.p.č. 1267/3 v k.ú. Sebuzín do zastavitelného území lokality „I-2 Kolibov“ městské čtvrti „C9 Sebuzín“
      Předkládá: ing. Václav Fridrich, vedoucí odboru ekonomického rozvoje

15. Návrh na změnu územního plánu, týkající se přeřazení p.p.č. 1019, 1023, 1014, 1018, 1020, 1010 a 1011 v k.ú. Sebuzín do zastavitelného území lokality „ I-l Sebuzín“ městské čtvrti „C9 Sebuzín“
      Předkládá: ing. Václav Fridrich, vedoucí odboru ekonomického rozvoje

16. Návrh na změnu územního plánu, týkající se přeřazení p.p.č. 2056/1 a p.p.č. 2056/2 v k.ú. Brná n.L. do zastavitelného území lokality „I-5 Labské stráně“ v městské čtvrti „B10 Za hradem - Brná“
      Předkládá: ing. Václav Fridrich, vedoucí odboru ekonomického rozvoje

17.  Návrh zadání změny ÚPnSÚ Úst nad Labem pro území „Božtěšice jih - Potoky“
       Předkládá: ing. Václav Fridrich, vedoucí odboru ekonomického rozvoje

18. Rozpracované možnosti poskytnutí sezónních slev  v MHD
      Předkládá: ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy

19. Výsledky hospodaření společnosti ODmÚ, s.r.o. za rok 2002
      Prémiové ukazatele jednatele společnosti ODmÚ, s.r.o.
      Finanční plán společnosti ODmÚ, s.r.o., na rok 2003
      Předkládá: ing. Pavel Tošovský, člen dozorčí rady

20. Statut a jednací řád Komise pro komunikaci s veřejností (na stůl)
      Předkládá: Mgr. Petr Gandalovič, primátor města

IV. Informativní:

1. Informace o přípravě referenda o přistoupení ČR k Evropské unii
    Předkládá: Mgr. Jiří Javorčák, vedoucí správního odboru

2. Záměr „Rekonstrukce skladu na sklad kyseliny fluorovodíkové“ ve Spolku pro 
    chemickou a hutní výrobu, a.s.
    Předkládá: ing. Michaela Horáčková, vedoucí odboru životního prostředí

3. Uzavírky komunikací na území města Ústí nad Labem
    Předkládá: ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy

4. Dopravní obslužnost Masarykovy nemocnice
    Předkládá: ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy

5. Kryty civilní ochrany - současný stav a možný způsob využití
    Předkládá: ing. Vlasta Štěpánová, vedoucí odboru mimořádných situací

6. Výsledky hospodaření za období I-3/2003 obchodní společnosti Technické služby
    města Ústí nad Labem, s.r.o.
    Předkládá: ing. Miroslav Harciník, náměstek primátora

7. Webová presentace města Ústí nad Labem (na stůl)
    Předkládá: Mgr. Petr Gandalovič, primátor města

V. Různé

Mgr. Petr Gandalovič
primátor města