Pozvánka na 6.zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

12.6.2003

Primátor města Ústí nad Labem

P O Z V Á N K A

na 6.  zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem,
které se bude konat dne  19. června  2003  od 9.00 hodin
v zasedací místnosti Magistrátu města Ústí nad Labem


 


Program:

Z a h á j e n í

  1. Plnění usnesení ZM (ústně)
  2. Závěrečný účet hospodaření města Ústí nad Labem za rok 2002
  3. Výsledky obch. veř. soutěže na investiční úvěr 190 mil. Kč
  4. Poskytnutí půjček a dotací z Fondu rozvoje bydlení (FRB), návrh změn a doplnění OZV č. 39/95 o FRB
  5. Pohledávky - žádost o prominutí nebo zmírnění poplatku z prodlení
  6. Postoupení pohledávek
  7. Nabytí pozemků v k.ú. Krásné Březno do majetku města formou odkoupení od restituentů manž. Vysoudilových - ZOO
  8. Směna pozemků v k.ú. Ústí nad Labem a Dobětice
  9. Směna pozemků v k.ú. Klíše - Město Ústí n.L. + Agentura BEZ Ústí n.L.
10. Směna pozemků v k.ú. Klíše - Město Ústí n.L. + DPmÚ a.s.
11. Oprava zápisu v katastru nemovitostí k nemovitostem v k.ú. Ústí nad Labem
12. Úprava usnesení ZM č. 25/03
13. Revokace usnesení ZM č. 523/02
      Prodej pozemků v k.ú. Předlice - průmyslová zóna - Česká pošta s.p. + Kareka spol. s  r.o. + Nüsing ČR spol. s r.o.
14. Víceúčelové hřiště s umělým povrchem - přijetí daru, zástava nemovitosti
15. Rozpočtové opatření org. 1200 - grant z programu Phare 2000 na „Průmyslovou zónu Severní Předlice - I. etapa, 3. stavba“
16. Rozpočtové opatření org. 1200 - grant z programu Phare 2000 na realizaci projektu „Realizace programu proinvestorské politiky v okrese Ústí nad Labem“
17. Změna ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Nový povodňový model na území města Ústí nad Labem“ - návrh na pořízení
18. Změna ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Zapracování ÚSES do územního plánu“ - návrh na pořízení
19. 20. změna ÚPnSÚ města Ústí nad Labem pro území „Neštěmice - Tři kříže“ - ukončení
20. Změna ÚPnSÚ Ústí nad Labem  „Habrovice, část p.p.č. 271/1“ - schválení Návrhu
21. Regulační plán „Černá cesta - západ“ - návrh na pořízení
22. Změna ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Letiště Ústí n.L. - Podhorský park“  - schválení Návrhu
23. Změna ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Labské stráně“ - návrh na pořízení
24. Změna ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Sebuzín - Stráně Západ“ - návrh na pořízení
25. Změna ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Sebuzín - Kolibov“  - návrh na pořízení
26. Změna regulačního plánu „Krásné Březno - Centrum“ - návrh zadání
27. 11. změna ÚPnSÚ města Ústí nad Labem  „Dobětice - Sluneční pláň“ - návrh zadání       
28. Statut a Jednací řád Kontrolního výboru Zastupitelstva města Ústí nad Labem
29. Rozpočtové opatření org. 1201  a 4400
30. Rozdělení finančních prostředků v oblasti sportu v roce 2003
31. Rozdělení finančních prostředků v oblasti kultury v roce 2003
32. Návrh měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva města Ústí nad Labem
      Předsedům a členům komisí RM a členům výboru ZM, kteří nejsou členy ZM
33. Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Technické služby města Ústí nad Labem, s.r.o.
34. Revitalizace objektu Větruše

D i s k u s e  -  d o t a z y

Z á v ě r

Mgr. Petr Gandalovič
primátor města