Informace pro občany

2.3.2006
Doporučený postup odstranění nalezených uhynulých ptáků

Doporučení postupu neškodného odstranění jednotlivě nalezených uhynulých ptáků

V případě nálezu jednotlivých kusů uhynulých ptáku v přírodě nebo na místech, kde není znám majitel ani správce území nálezu, je především nutné zachovat klid a k neškodnému odstranění přistupovat bez obav z nejhoršího.

Občan má tyto možnosti:

  1. zakopání na místě nebo na nejbližším vhodném místě (z hlediska ochrany zdraví lidí a zvířat a ochrany životního prostředí)
  2. spálení v kotli na pevná paliva
  3. odložení do nádob s komunálním odpadem
  4. oznámení nálezu obecnímu úřadu obce, na jejímž katastrálním území místo nálezu leží.

Obecní úřad může:

  • kontaktovat k odvozu spádový asanační podnik, nebo
  • kontaktovat k odvozu osoby, které mají povolení k výkonu veterinární asanační činnosti (např. osoby, které provádějí dezinfekci, dezinsekci, deratizaci), nebo
  • kontaktovat soukromého veterinárního lékaře, který má v rámci své veterinární ordinace kafilerní box, nebo
  • podá informaci o umístění sběrného kafilerního boxu.

Obec je v tomto případě zodpovědná za neškodné odstranění uhynulých ptáků a úhradu vzniklých nákladů.

 Veterinární asanace je řešena § 39 až 42 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některé souvisejících zákonů (veterinární zákon).

 

 Doporučená ochrana obyvatel přicházejících do styku s uhynulými ptáky

·        k manipulaci s uhynulými ptáky použijte přinejmenším ochranné rukavice, roušku a pevné boty, čepici zakrývající vlasy

·        po provedené likvidaci si důkladně umyjte ruce mýdlem

 

Při nálezu většího počtu uhynulých ptáků (nad 5 kusů) nebo i jednotlivých uhynulých vodních ptáků vždy kontaktujte veterinárního lékaře místně příslušné krajské veterinární správy.

 

Další informace  týkající se chřipky ptáků jsou umístěny na adrese:

http://www.svscr.cz/files/pt.html