OZNÁMENÍ ZÁMĚRU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

2.2.2006
Prodej pozemků v k.ú. Kr. Březno
        
       
            OZNÁMENÍ   ZÁMĚRU MĚSTA
                     ÚSTÍ NAD LABEM
                                                                  dle zák. 128/2000 Sb., 
               PRODEJ
č.st.p.č./p.p.č.výměra /m2charakterkat.územíPoznámky
1758/251996ost.plochaKr. Březno 
2758/43202ost.plochaKr. Březno 
3758/73206ost.plochaKr. Březno 
4758/11021ost.plochaKr. Březno 
5758/223747orná půdaKr. Březno 
6758/45423ost.plochaKr. Březno 
7758/541330ost.plochaKr. Březno 
8758/98366orná půdaKr. Březno 
9758/9970ost.plochaKr. Březno 
10758/1062501ost.plochaKr. Březno 
11758/107895orná půdaKr. Březno 
12759248trav.porostKr. Březno 
13760382ost.plochaKr. Březno 
Nabízená kupní cena bude přiložena k žádosti v zalepené obálce na přelepu opatřené
razítkem či podpisem.
Upozornění pro nabyvatele : 
Získáním nemovitosti do vlastnictví není dotčena povinnost nabyvatele  (vlastníka)
provádět na předmětné nemovitosti (pozemku, stavbě) pouze takovou činnost, či 
stavbu, která koresponduje s územně-plánovacími záměry ve smyslu Územního  
plánu statutárního města Ústí n.L., schváleného Zastupitelstvem města dne
26. 9. 1996 a  zákonem č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (úplné znění z.č. 197/1998).
Informace podá :
 - kancelář tajemníka, úsek správy a evidence majetku MmÚ
   slečna Francová /47 5241 829
                     Mgr. Romana Habrová
           vedoucí kanceláře tajemníka MmÚ
Vyvěšení   :                  2. 2. 2006
Sejmutí      :                17. 2. 2006
Uzávěrka   :               17. 2. 2006                                č.j. 6/2006