Věřejná vyhláška

21.12.2007

I. Oznámení o zahájení řízení o 4. změně územního plánu ÚPnSÚ města Trmice -"Újezd na p.p.č. 621"

 

Magistrát města Ústí nad Labem, odbor územního plánování, příslušný k pořizování územně plánovací dokumentace podle §6 odst.1 písmeno c) stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění všech pozdějších předpisů oznamuje v souladu s §52 stavebního zákona (SZ) a §171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb. o správním řízení, v platném znění (dále jen správní řád).

Veřejné projednání o upraveném a posouzeném návrhu  4. změny územního plánu ÚPnSÚ města Trmice -"Újezd na p.p.č. 621" se uskuteční dne 28.1.2008 ve 14.00 hodin v 1. patře budovy Magistrátu města Ústí nad Labem (vchod z Lidického náměstí) v zasedací místnosti zastupitelstva města, číslo dveří 133. Projektantkou 4. změny ÚPnSÚ města Trmice  je   Ing. arch. Jitka Fikarová, kterou tímto žádáme  o účast a zajištění odborného výkladu.

  • Změna ÚPnSÚ se týká území p.p.č. 621 v k.ú. Koštov, dle ÚPn situovaného v otevřené krajině, do zastavitelného území města, určeného pro individuální bydlení. Jmenovaný pozemek je ve vlastnictví soukromého investora, který na něm chce postavit jeden rodinný dům.
  • Změna územního plánu je pořizována na základě usnesení Zastupitelstva města Trmice č. 16/06 o schválení pořízení z 20.2.2006
  • 4. změna územního plánu je pořizována Úřadem územního plánování (Odbor územního plánování Magistrátu města Ústí nad Labem) na žádost města Trmice ze dne 10.4. 2007.

Upozorňujeme, že podle § 52 odst. 2 stavebního zákona mohou námitky proti návrhu změny územního plánu podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti (podle § 23 SZ).

Dále upozorňujeme, že podle § 52 odst. 3 stavebního zákona může každý nejpozději při veřejném projednání uplatnit své připomínky a dotčené osoby podle předešlého odstavce námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.
Dotčené orgány uplatní na závěr veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a námitkám. K později uplatněným, stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.
Upravený a posouzený návrh 4. změny ÚPnSÚ města Trmice bude v souladu s ustanovením  § 52odst. 1 stavebního zákona vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky.                    

 II. Oznámení o vystavení upraveného a posouzeného návrhu 4. změny územního plánu ÚPnSÚ města Trmice-"Újezd na p.p.č. 621"


Magistrát města Ústí nad Labem, odbor územního plánování oznamuje, že byl vystaven upravený a posouzený návrh 4. změny ÚPnSÚ města Trmice. Vzhledem ke skutečnosti, že s ohledem na rozsah upraveného a posouzeného návrhu 4. změny ÚPnSÚ města Trmice není možno jej zveřejnit na úřední desce v úplném znění, sděluje magistrát města v souladu s ustanovením § 172 odst. 2 správního řádu, že do upraveného a posouzeného návrhu 4. změny ÚPnSÚ města Trmice je možno nahlédnout na těchto místech:

  • Upravený a posouzený návrh změny v souladu s § 172 odst. 2 správního řádu bude  d 28.12. 2007 do 27.1. 2008 po dobu 30-ti dnů formou dálkového přístupu k nahlédnutí na internetových adresách www.usti-nad-labem.cz  (Veřejná správa – Úřední deska) a www.trmice.cz (Úřední deska).
  • Upravený a posouzený návrh změny bude od 28.12. 2007 do 27.1. 2008 po dobu 30-ti dnů vystaven k veřejnému nahlédnutí na odboru územního plánování v 6. patře budovy Magistrátu města Ústí n. L., Velká hradební 8 na vývěsce odboru územního plánování a na vývěsce odboru výstavby dopravy a životního prostředí Městského úřadu města Trmic, Fügnerova 448/29.   
  • Bližší informace Magistrát města Ústí nad Labem, OÚP, 6. patro, č. dv. 608,  Mgr. Nepivoda, Bc. Mlnařík,  tel. č. 475 241 651/653.

 

  • Část I. této vyhlášky musí být v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 správního řádu (zákon 500/2004 Sb.) zveřejněna po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Ústí nad Labem a na úřední desce města Trmice a část II. musí být podle § 52 odst. 1 stavebního zákona vyvěšena po dobu 30 dnů ode dne doručení části I. Celkem musí být tato veřejná vyhláška vyvěšena min. 45 dnů.

 

Přílohy:

Návrh 4. změny
Odůvodnění 4. změny
Širší vztahy
Základní členění
Hlavní výkres
Koordinační výkres