Oznámení usnesení o ustanovení opatrovníka

9.3.2007
Určená obchodní společnosti Hong – Ha v.o.s., IČ 472 86 792, se sídlem 400 07 Ústí nad Labem, V Oblouku 580/5.


Magistrát města Ústí nad Labem, Živnostenský odbor, Velká hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

 

O Z N Á M E N Í

 

Živnostenský odbor MmÚ (dále jen „živnostenský úřad“) v souladu s ust. § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

 

o z n a m u j e ,

že písemnost č.j. ŽO/U13815/2006/Še/2 ze dne 8.3.2007, obsahující:

- Usnesení o ustanovení opatrovníka

 

určená obchodní společnosti Hong – Ha v.o.s., IČ 472 86 792, se sídlem 400 07 Ústí nad Labem, V Oblouku 580/5 (dále jen „podnikatel“), kterou se nepodařilo doručit na adresu určenou k doručování písemností, je doručována podle § 25 správního řádu veřejnou vyhláškou. Oznámení o možnosti převzetí předmětné písemnosti živnostenský úřad dne 1.3.2007 zveřejnil na úřední desce a webových stránkách magistrátu s tím, že po dobu 15 dnů jeho vyvěšení si může podnikatel písemnost převzít prostřednictvím statutárního orgánu nebo oprávněné osoby.

Předmětná písemnost je připravena k převzetí u živnostenského úřadu v kanceláři č. dveří 139, nacházející se v I. patře budovy magistrátu, kde lze tuto vyzvednout ve dnech:
pondělí a  středa   8.00 - 11.00  a 13.00 - 17.00 hodin
úterý,čtvrtek         8.00 - 11.00  a 13.00 - 15.00 hodin
pátek                     8.00 - 11.00 hodin

Podle ust. § 25 odst. 2 správního řádu po uplynutí patnácti dnů po vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce a splnění podmínky jeho zveřejnění prostředky dálkového přístupu,  se písemnost považuje za doručenou.

 

 

                                                                                                            Ing. Galina Pecková
                                                                                                    vedoucí živnostenského odboru