VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

12.10.2007
Technická pomoc při zpracování údajů o území a územně analytických podkladů

Výzva k podání

nabídky

na realizaci veřejné zakázky

malého rozsahu v nabídkovém řízení

dle § 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

  

 

„TECHNICKÁ POMOC PŘI ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ O ÚZEMÍ A ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ
SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM

 

Zadavatel:
Název:
 Statutární město Ústí nad Labem
Sídlo: Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem
IČ: 00559709
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ústí nad Labem
Číslo účtu: 1125-411/0100
Zastoupené: Mgr. Janem Kubatou, primátorem města
Kontaktní osoba: Ing. Pavlína Komeštíková, vedoucí oddělení územně analytických podkladů, tel.: 475 241 853, e-mail: pavlina.komestikova@mag-ul.cz 
 

1. PREAMBULE

Tato výzva je vypracována jako podklad pro podání nabídek vyzvaných zájemců v rámci zadání zakázky malého rozsahu na služby (dále jen veřejná zakázka), jejíž předpokládaná cena nepřesáhne 2.000.000,- Kč bez DPH.

Při zadání veřejné zakázky malého rozsahu není zadavatel povinen použít ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Pokud se dále v textu vyskytne odkaz na zákon nebo jsou použity zákonné pojmy, jde jen o podpůrný krok a zadavatel se bude citovanými ustanoveními zákona nebo pojmy řídit pouze přiměřeně.

2. Vymezení předmětu plnění

Zpracování veřejné zakázky malého rozsahu „Technická pomoc při zpracování údajů o území a územně analytických podkladů“ pro správní území obce s rozšířenou působností (dále jen ORP) Ústí nad Labem podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.
Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),  platného od 1.1.2007, úřad územního plánování pořizuje územně analytické podklady pro svůj správní obvod v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování územních plánů a regulačních plánů. Správní obvod ORP Ústí nad Labem leží v Ústeckém kraji, zahrnuje 23 obcí, z toho 3 města a má rozlohu 404,44 km2. Zahrnuje 110 katastrálních území.

 

2.1.  Územně analytické podklady

 

Územně analytické podklady (dále jen ÚAP) pořizuje pořizovatel na základě průzkumů území a na základě údajů o území, kterými jsou informace nebo data o stavu území, o právech, povinnostech a omezeních, která se váží k určité části území, například ploše, pozemku, přírodnímu útvaru nebo stavbě, a která vznikla nebo byla zjištěna zejména na základě právních předpisů a dále informace nebo data o záměrech na provedení změny v území; údaje o území zahrnují i informace o jejich vzniku, pořízení, zpracování, případném schválení nebo nabytí platnosti a účinnosti. Údaje o území poskytuje pořizovateli orgán veřejné správy, jím zřízená právnická osoba a vlastník dopravní a technické infrastruktury.

Poskytovatelé údajů poskytnou údaje o území pro pořízení územně analytických podkladů do 30.9.2007 úřadu územního plánování. Doloží-li poskytovatel údajů v této lhůtě závažné důvody, může být lhůta prodloužena nejdéle o 3 měsíce (tj. do 31.12.2007). Vlastník technické infrastruktury dokončené a zkolaudované přede dnem nabytí účinnosti zákona
č. 183/2006 Sb., poskytne polohopisnou situaci technické infrastruktury.

Náležitosti obsahu ÚAP stanoví vyhláška č. 500/2006 Sb. Povinný výčet sledovaných jevů pro tvorbu ÚAP je obsažen v příloze č. 1 vyhlášky: sledované jevy ÚAP obcí stanoví příloha č. 1, část A (viz příloha č. 1 předložené výzvy).

 

2.2.  OBSAH ÚAP

2.2.1.    Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území (PRURÚ), sestávající z:

- sledovaných jevů, které obsahují:
- údaje o území,
- zjištění vyplývající z průzkumů území,
- další dostupné informace, například statistické údaje;
- textové části, která obsahuje:
- vyhodnocení stavu a vývoje území,
- hodnoty území,
- limity využití území,
- vyhodnocení záměrů na provedení změn v území;
- grafické části, která obsahuje:
- výkres hodnot území,
- výkres limitů využití území,
- výkres záměrů na provedení změn v území;

2.2.2.  Rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ), sestávající z:

Rozborů v tematickém členění:
- horninové prostředí a geologie,
- vodní režim,
- životní prostředí,
- ochrana přírody a krajiny,
- zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa,
- dopravní a technická infrastruktura,
- sociodemografické podmínky,
- bydlení,
- rekreace,
- hospodářské podmínky;
- určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích:
- urbanistické závady,
- dopravní závady,
- hygienické závady,
- vzájemné střety záměrů na provedení změn v území,
- střety těchto záměrů s limity využití území,
- ohrožení území například povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy;

Textové části, která obsahuje:
- vyhodnocení udržitelnosti rozvoje řešeného území,
- vyhodnocení vyváženosti územních podmínek,
- určení problémů k řešení v ÚPD;

Grafické části, která obsahuje:
- problémový výkres.

Rozbor udržitelného rozvoje území bude zpracován metodou analýzy SWOT, která bude vycházet zejména z rozboru podmínek v území členěného na dílčí analýzy bloku „Podmínek životního prostředí“ a bloku „Podmínek hospodářských a sociálních“.

Na základě dílčích analýz bude provedena celková SWOT analýza území správního obvodu Ústí nad Labem, která bude podkladem pro formulaci:

a) základních limitů a dlouhodobých cílů vyváženého vývoje území
b) významných deficitů rizik a trendů očekávaného vývoje území
c) variant či alternativ rozvoje správního území obce
d) variant či alternativ řešení územních střetů zjištěných v celkové SWOT analýze
e) závěrů rozboru udržitelného rozvoje správního obvodu Ústí nad Labem
f) problémů určených k řešení v politice územního rozvoje
g) problémů určených k řešení v zásadách územního rozvoje
h) problémů určených k řešení v územních plánech
i) problémů určených k řešení v regulačních plánech
j) indikátorů trvale udržitelného rozvoje vztahující se k posuzovanému území
k) k omezení změn v území z důvodů ochrany veřejných zájmů, které vyplývají z právních předpisů nebo z vlastností území, zjištěných při vyhodnocování udržitelného rozvoje území.

 

2.3.  PODKLADY

 

Úřad územního plánování (dále jen ÚÚP) předá vybranému zhotoviteli údaje o území, které převezme od poskytovatelů údajů do 10. 12. 2007, datový model ÚAP KÚ Ústeckého kraje a mapové podklady - katastrální mapy (v případě potřeby budou postupně zhotoviteli poskytovány platné územně plánovací dokumentace jednotlivých obcí). Údaje o území o poskytovatelů, jež požádali ze závažných důvodů o prodloužení lhůty na odevzdání (do 31. 12. 2007), předá ÚÚP vybranému zhotoviteli do 10. 1. 2008.

Na základě průzkumů území, dostupných informací např. statistických údajů zhotovitel zjistí další sledované jevy dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb. (povinný výčet sledovaných jevů).

 

3. Technické požadavky

 • Zakázka bude zpracována v souladu s platnou legislativou, zejména se zákonem  č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech.
 • Formát digitálně zpracovaných dat – textová část včetně tabulkových příloh bude zpracována a odevzdána v produktech MS Office.
 • Grafická data budou odevzdána ve formátu .shp a zpracované projekty ve formátu .mdx s relativními cestami v prostředí ArcGIS 9.x.
 • Tištěná dokumentace (textová i grafická část) bude převedena do formátu PDF.
 • Grafická data a projekty budou opatřena datovým a tiskovým modelem ve formátu .xls. Jako datový model bude použit model poskytnutý objednatelem. Jedná se
  o model zpracovaný jednotně pro celý Ústecký kraj, jehož pořizovatelem je Odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Ústeckého kraje.
 • Grafická část bude vypracována v měřítku katastrálních map, výtisky v měřítku 1:10 000.
 • V průběhu zpracování ÚAP budou určení pracovníci ÚÚP zhotovitelem seznamováni s postupy řešení, a s použitými technologiemi, aby mohli od 1. 1. 2009 zajišťovat aktualizaci ÚAP sami. Součástí odevzdané textové části bude v tomto smyslu podrobná metodika pořizování ÚAP včetně pracovních postupů.

4. Požadovaný rozsah prací 

 • Utřídění podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území, v rozsahu dle § 4 a přílohy č. 1 (části A) vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Údaje o území od poskytovatelů shromáždí pořizovatel (ORP), včetně pasportů údajů o území.
 • Digitální data v souřadném systému JTSK zapracuje zhotovitel do digitálního datového modelu. Do digitálního datového modelu provede digitalizaci rovněž vybraných údajů poskytnutých v analogovém provedení, s přesností odpovídající mapovému podkladu výkresu.
 • Vybrané sledované jevy dle přílohy č.1 vyhlášky č. 500/2006 Sb., které nejsou poskytovány poskytovateli, shromáždí zhotovitel vlastním průzkumem v terénu a z dalších zdrojů.
 • Vypracování rozboru udržitelného rozvoje území (RURÚ), dle § 4 odst.1 písm. b) vyhlášky č. 500/2006 Sb.
 • Vymezení problémů k řešení.
 • Vypracování grafické části obsahující: Výkres hodnot území, výkres limitů využití území, výkres záměrů na provedení změn v území, problémový výkres (Grafická část bude vypracována nad katastrální mapou, výtisky v měřítku 1:10 000)
 • Počet vyhotovení ÚAP: tištěná podoba 2x , digitálně na nosiči dat 1x

5. Termíny plnění zakázky 

 • do 30.11.2007 - uzavření smluvního vztahu
 • do 10.12.2007 - předání shromážděných údajů o území od poskytovatelů zhotoviteli.
  Pozn.: pokud některý z poskytovatelů dat využije ustanovení § 185 odst. 1 stavebního zákona, budou takto poskytnutá data předána zhotoviteli neprodleně po jejich obdržení.
 • do 10.1.2008 -  předá údaje o území od poskytovatelů, jež požádali ze závažných důvodů o prodloužení lhůty na odevzdání.
 • do 29.2.2008 - integrace shromážděných podkladů (jak od zadavatele, tak i doplňujících informací potřebných pro zpracování rozboru udržitelného rozvoje získaných zhotovitelem) do jednotného prostředí a jednotné struktury, a umožnění přístupu k těmto podkladům zadavateli (úřadu územního plánování) pro vydávání územně plánovacích informací.
 • do 30.4.2008 - zpracování konceptu grafické části ÚAP
 • do 31.5.2008 - zpracování konceptu rozboru udržitelného rozvoje území (komplexní rozbor s uvedením silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení a s vyhodnocením vyváženosti vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území).
 • do 31.7.2008 - předání návrhu ÚAP včetně vymezení problémů k řešení.
 • do 31.10.2008 - projednání ÚAP v Radě obcí (pokud bude zřízena) - zajistí zadavatel
 • do 30.11.2008 - případná úprava ÚAP podle výsledků projednání, a zapracování aktuálních údajů o území od poskytovatelů.
 • do 15.12.2008 - předání hotových ÚAP

 

PODMÍNKY PRO ZMĚNY TERMÍNŮ PLNĚNÍ

Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele bude nemožné termín předpokládaného zahájení plnění dodržet a předpokládaný termín zahájení plnění se zpozdí o více jak 14 dnů, je uchazeč s nímž bude uzavřena smlouva, oprávněn požadovat změnu lhůty plnění tak, že jím navržený termín dokončení plnění bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo možné plnění předmětu zakázky zahájit.

  

6. Kvalifikační a další předpoklady 

 

Základní kvalifikační předpoklady:

 • zpracovatel je povinen splňovat základní kvalifikační předpoklady v rozsahu uvedeném v § 53 zákona č. 137/2006 Sb.;
 • zpracovatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů prohlášením.

Profesní kvalifikační kritéria (§ 54 zákona č. 137/2006 Sb.):

 • výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;
 • dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci;
 • doklad osvědčující odbornou způsobilost (autorizace urbanisty) dodavatele nebo osoby jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje;
 • zpracovatel předloží oprávnění k podnikání a výpis z obchodního rejstříku ve fotokopii listiny (nemusí být úředně ověřena). Doklady nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být splněno prokázání kvalifikace, starší 90 kalendářním dnů.

TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY:

 • seznam významných služeb poskytnutým dodavatelem v posledních třech letech s uvedením rozsahu a doby poskytnutí;
 • seznam techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli. 

7. POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

 

NABÍDKOVÁ CENA

Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za provedení služby včetně daně z přidané hodnoty. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci předmětu zakázky, včetně všech nákladů souvisejících (poplatky, vedlejší náklady - např. na zjištění potřebných informací, technických dat, provoz zhotovitele, počet paré objednané dokumentace, kurzovní vlivy, obecný vývoj cen apod.).

PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Nabídková cena za provedení předmětu zakázky bude zpracována podle věcného a časového členění obsaženého v nabídce, tj. uvedením cen za jednotlivé části dokumentace ÚAP. Nabídková cena i dílčí ceny jednotlivých částí dokumentace budou uvedeny v české měně v členění na cenu celkem bez DPH, výši DPH a cenu celkem včetně DPH.

PLATNOST CENY

Nabídková cena musí být platná nejméně do 15.12. 2008. 

8. Obsah nabídky  

 • Úplné a přesné identifikační údaje uchazeče.
 • Doklady prokazující kvalifikační a další předpoklady.
 • Návrh způsobu řešení včetně etapizace.
 • Nabídková cena + DPH.
 • Návrh smlouvy o dílo.
 • Prohlášení uchazeče, že souhlasí s podmínkami zadání a údaje, které uvedl v nabídce jsou pravdivé.
 • Reference v oblasti územního plánování. 

9. Platební podmínky  

 • podkladem pro zaplacení je daňový doklad – faktura,
 • splatnost faktury – 30 dní,
 • harmonogram plateb navrhne zhotovitel v návrhu smlouvy o dílo 

10. Způsob hodnocení nabídek


Nabídky budou zadavatelem hodnoceny bodovým systémem podle následujících kritérií:

a. Nabídková cena (40 %)
b. Způsob řešení zakázky (30 %)
c. Reference (30 %)

 

11. LHŮTA A ADRESA PRO PODÁNÍ nabídek


Adresa pro podání nabídek :   

Magistrát města Ústí nad Labem
podatelna
Velká Hradební 8
401 00 Ústí nad Labem

Obálky s nabídkami označené „Neotvírat – technická pomoc při zpracování údajů o území a územně analytických podkladů“ je třeba zadavateli doručit nejpozději do 9.11.2007 do 12:00 hodin na výše uvedenou adresu.
Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik podání nabídky považuje její fyzické převzetí podatelnou zadavatele.

 

12. Další podmínky

 • Pokud nabídka nebude úplná, nebo nebude-li obsahovat veškeré doklady stanovené touto výzvou, bude z hodnocení vyřazena.
 • Nabídky, které budou doručeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek, zadavatel nepřijme a vrátí je příslušnému zájemci.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem, odmítnout všechny nabídky nebo zadání veřejné zakázky zrušit bez udání důvodu.
 • Zájemce může podat pouze jednu nabídku.
 • Náklady uchazeče vynaložené na zpracování nabídky zadavatel nehradí.
 • Nabídky nebudou uchazečům vráceny.
 • Zadavatel prohlašuje, že poskytnuté údaje o jednotlivých uchazečích považuje za důvěrné a bude je využívat jen pro účely tohoto výběrového řízení.

 

V Ústí nad Labem dne 12.10.2007

 

Ing. Luboš  P a u e r
pověřený vedením odboru územního plánování
Magistrátu města Ústí nad Labem