OZNAMENÍ ZÁMĚRU MĚSTA

10.7.2006
Prodej pozemků mimo obec Ústí n.L.
        

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

                                         dle zák.128/2000 Sb.
                  PRODEJ
č.st.p.č./p.p.č.výměra/m2charakterkat.územíPoznámky
1929274ost.plochaStřížovice u Ústí n.L. 
2355186ost.plochaMalečov 
32141699ost.plochaBřezí u Malečova 
4142/29000orná půdaPohoří u Malečova 
5142/519orná půdaPohoří u Malečova 
6143131trav.porostPohoří u Malečova 
Nabízená kupní  cena bude přiložena k žádosti v zalepené obálce  na přelepu 
opatřené razítkem či podpisem
Upozornění pro nabyvatele :
Získáním  nemovitosti  do  vlastnictví  není  dotčena  povinnost nabyvatele (vlastníka) provádět
 na  předmětné  nemovitosti  (pozemku, stavbě)  pouze  takovou činnost,  či  stavbu,  která 
 koresponduje  s  územně-plánovacími  záměry ve smyslu Územního plánu statutárního města 
Ústí n.L., schváleného Zastupitelstvem města dne 26.9.1996 a zákonem č.50/1976 Sb. o územním  
plánování  a  stavebním  řádu  (stavební zákon),  ve  znění  pozdějších  předpisů 
(úplné znění z.č.197/1998).
Informace podá :
 - kancelář tajemníka, úsek správy a evidence majetku MmÚ
    pí. Suchánková /47 5241 887
Mgr. Romana Habrová
                vedoucí kanceláře tajemníka MmÚ
Vyvěšení : 10.7.2006
Sejmutí   : 25.7.2006
č.j. 22/2006