Obecně závazná vyhláška č. 2/2006, o závazných částech ÚPnSÚ statutárního města Ústí nad Labem "Dopravní obchvat Strážek"

30.6.2006

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem se na svém zasedání dne 22.6.2006, usnesením
č. 634/06, v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, usneslo na vydání této obecně závazné vyhlášky (dále jen vyhláška):

 ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Účel vyhlášky 

(1)  Účelem této vyhlášky je vymezit závaznou část územně plánovací dokumentace 23. změny územního plánu sídelního útvaru (dále jen ÚpnSÚ) statutárního města Ústí nad Labem „Dopravní obchvat Strážek“

(2)  Závazná část územně plánovací dokumentace 23. změny ÚpnSÚ statutárního města Ústí nad Labem „Dopravní obchvat Strážek“ je vymezena textově v druhé části této vyhlášky a graficky v příloze č. 1 této vyhlášky.

 Článek 2

Územní rozsah platnosti

(1)  Územně plánovací dokumentace 23. změny ÚpnSÚ statutárního města Ústí nad Labem „Dopravní obchvat Strážek“ je zpracována pro části území v k.ú.Habrovice a k.ú. Strážky u Habrovic.

 Článek 3

Lhůta aktualizace

(1)  Pořizovatel provede minimálně v intervalu jednou za čtyři roky vyhodnocení, zda se  nezměnily podmínky, na základě kterých byla 23. změna ÚPnSÚ statutárního města Ústí nad Labem schválena.

ČÁST DRUHÁ

VYMEZENÍ ZÁVAZNÉ ČÁSTI

Článek 4

Návrh urbanistické koncepce

Návrh dopravního obchvatu vychází z předpokladu vedení trasy na rozhraní zastavitelného území obce a ploch otevřené krajiny ve snaze minimalizovat zásah do původní urbanistické formy.

Článek 5

Návrh členění území obce na funkční plochy a podmínky jejich využití 

Regulace funkčních ploch v řešeném území zůstává dle původního územního plánu, avšak vlastní liniovou stavbou s jejím ochranným pásmem dochází k omezení těchto funkcí v místě trasy vlastního dopravního obchvatu.

Vlastní funkční využití ploch zůstává dle platného ÚPnSÚ statutárního města Ústí nad Labem a OZV č. 45/1996, o závazných částech územního plánu statutárního města Ústí nad Labem (městská část Podhůří, dotčené lokality „I-7 Strážky“ a „OK-1 Podhůří“).

Článek 6

Limity využití území

Silniční ochranné pásmo 15 m kolmo od osy vozovky nebo od osy přilehlého pásu silnice II. třídy.

Článek 7

Návrh koncepce dopravy

Zásady dopravního uspořádání ve Strážkách jsou ve 23. změně ÚPnSÚ vyjádřeny následujícími body:

- přeložka (obchvat) silnice II/528 mimo zástavbu centra části obce Strážky

- zachování vazeb na stávající komunikační síť sídla

- respektování stávajících ochranných pásem inženýrských sítí a objektů

- zajištění propustnosti území pro pěší, zemědělskou a obslužnou dopravu

- přeložka (obchvat) silnice II. třídy II/528 je navržena ve dvoupruhovém uspořádání v kategorii S9,5

Článek 8

Vymezení ploch veřejně prospěšných staveb

– západní obchvat silnice druhé třídy II/528, rozumí se obchvat včetně nových a rušených úseků stávajících komunikací, včetně mostních objektů, protihlukových opatření, ozelenění a případných přeložek či úprav inženýrských sítí, které v měřítku zpracované změny ÚPnSÚ nejsou patrné.

 

ČÁST TŘETÍ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 9

Uložení územně plánovací dokumentace 

(1) Dokumentace 23. změny ÚpnSÚ statutárního města Ústí nad Labem „Dopravní obchvat Strážek“, schválená Zastupitelstvem města Ústí nad Labem dne 27.4.2006 usnesením č. 602/06, je uložena na Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Ústí nad Labem.

(2) Stejnopis 23. změny ÚPnSÚ statutárního města Ústí nad Labem „Dopravní obchvat Strážek“ je uložen na Stavebním odboru Magistrátu města Ústí nad Labem a na Odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Článek 10

Účinnost vyhlášky

Tato obecně závazná vyhláška o 23. změně ÚPnSÚ statutárního města Ústí nad Labem „Dopravní obchvat Strážek“ nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

Článek 11

Přílohy 

Nedílnou součást této vyhlášky tvoří následující příloha:

Příloha: č. 1)  Závazná část územně plánovací dokumentace 23. změny ÚpnSÚ statutárního města Ústí nad Labem „Dopravní obchvat Strážek“ – schéma hlavního výkresu

 

Mgr. Jan Kubata, v.r.

 primátor města

 

Jan Řeřicha, v.r.

náměstek primátora