Oznámení o společném jednání o návrhu 5. změny ÚPnSÚ obce Chlumec "Pod silnicí I/13" a Výzva k uplatnění stanovisek a připomínek

14.12.2007

V souladu s § 50 odst. 2) stavebního zákona

Odbor územního plánování Magistrátu města Ústí nad Labem, příslušný dle §6 odst.1 písmene c) zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon v platném znění) k pořizování územně plánovací dokumentace oznamuje dotčeným orgánům, obci Chlumec, sousedním obcím a krajskému úřadu společné jednání o Návrhu 5. změny ÚPnSÚ Chlumec.

Jednání se uskuteční ve středu dne 9. ledna 2008 ve 14 hodin

v zasedací místnosti Odboru územního plánování MmÚ

v 6. patře budovy Magistrátu města Ústí nad Labem (místnost č. 604)

 • Na společném jednání bude zajištěn odborný výkladzpracovatele změny územního plánu Ing. arch. Vladimíra Charváta.
 • Dotčené orgány vyzýváme k uplatnění stanoviska do 30-ti dnů ode dne společného jednání (tj. do 11. února 2008). Pokud dotčenému orgánu brání závažné důvody k uplatnění stanoviska ve stanovené lhůtě, doloží tuto skutečnost pořizovateli nejpozději při společném jednání a uvede lhůtu, ve které stanovisko uplatní. Lhůtu pro uplatnění stanoviska dotčeného orgánu lze prodloužit nejdéle o 30 dnů. K později uplatněným stanoviskům se nepřihlíží.
 • Sousední obce mohou uplatnit své připomínky do 30-ti dnů ode dne společného jednání
  (tj. do 11. února 2008). Orgánem obce příslušným k uplatnění připomínky je v samostatné působnosti Rada obce (popř. Zastupitelstvo obce, není li Rada obce zřízen).
 • Návrh 5. změny ÚPnSÚ obce Chlumec „Pod silnicí I / 13“ bude vystaven k nahlédnutí od  20.12.  2007 do 11.2. 2008 :
  a) u pořizovatele – na Odboru územního plánování Magistrátu města Ústí n.L. – Mgr. Nepivoda, 6. patro budovy Magistrátu města Ústí n.L., č. dv. 608, tel. 475 241 651
  b) na www.usti-nad-labem.cz(záložka Veřejná správa>odbory a oddělení>seznam odborů>odbor územního plánování)
  c) Obecní úřad Chlumec, Stavební odbor a správa obecního majetku, paní Dubská
  d) na www.chlumec.cz- Úřední deska
 • Návrh 5. změny ÚPnSÚ obce Chlumec “„Pod silnicí I / 13“ 5 je pořizována Úřadem územního plánování (Odbor územního plánování MmÚ) na žádost obce Chlumec ze dne 9.1. 2007
 • 5. Změna ÚPnSÚ obce Chlumec "Pod silnicí I/13" se týká přeřazení předmětného území do funkčního využití „Smíšené území“

Přílohy:

Návrh 5. změny
Základní členění
Hlavní výkres
Koordinační výkres
Výkres technické infrastruktury
Výkres dopravy a legenda
Výkres VPS a legenda