OZNÁMENÍ ZÁMĚRU MĚSTA

30.8.2006
prodej pozemků v k.ú. Ústí n.L.
               
    OZNÁMENÍ ZÁMĚRU MĚSTA 
           ÚSTÍ NAD LABEM
                                         dle zák.128/2000 Sb.
                PRODEJ
č. st.p.č./p.p.č. výměra/m2 charakter kat.území Poznámky
1 3866/1 8503 ost.plocha Ústí n.L.  
2 3866/3 551 ost.plocha Ústí n.L.  
3 3868/1 2853 zast.plocha Ústí n.L.  
4 3867 3080 ost.plocha Ústí n.L.  
5 3885/1 6315 ost.plocha Ústí n.L.  
6 3887/1 7435 ost.plocha Ústí n.L.  
Upozornění pro nabyvatele :
Získáním  nemovitosti  do  vlastnictví  není  dotčena  povinnost nabyvatele (vlastníka) provádět
 na  předmětné  nemovitosti  (pozemku, stavbě)  pouze  takovou činnost,  či  stavbu,  která 
 koresponduje  s  územně-plánovacími  záměry ve smyslu Územního plánu statutárního města 
Ústí n.L., schváleného Zastupitelstvem města dne 26.9.1996 a zákonem č.50/1976 Sb. o územním  
plánování  a  stavebním  řádu  (stavební zákon),  ve  znění  pozdějších  předpisů 
(úplné znění z.č.197/1998).
Informace podá :
 - odbor aktivní politiky, MmÚ
    Bc. Sven Czastka / 47 5241 697
Mgr. Romana Habrová
                vedoucí kanceláře tajemníka MmÚ
Vyvěšení : 30.8.2006
Sejmutí   : 14.9.2006
č.j. 27/2006