Nařízení o vymezení místních komunikací k placenému stání

12.12.2003
Nařízení Statutárního města Ústí nad Labem č. 1/2003 o vymezení místních komunikací na katastrálním území města Ústí nad Labem k placenému stání motorových vozidel

Statutární město Ústí nad Labem

 

Nařízení Statutárního města

Ústí nad Labem

č. 1/2003

 

o vymezení místních komunikací na katastrálním území města Ústí nad Labem k placenému stání motorových vozidel


            Rada města Ústí nad Labem se usnesla dne 27. 11. 2003 vydat dle §11 a §102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění změn a doplňků, a na základě zmocnění dle §23 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, nařízení, o vymezení místních komunikací na katastrálním území města Ústí nad Labem k placenému stání motorových vozidel.

 

Článek 1

 

Předmět úpravy

 

1.      Tímto nařízením se vymezují místní komunikace nebo jejich úseky, které lze v souladu s ustanovením §23 odst. 1 písm. a) zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění změn a doplňků, užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání silničního motorového vozidla na dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu 24 hodin.

  

Článek 2

 

Místní komunikace s placeným stáním

 

    1.   Ve městě Ústí nad Labem se vymezují tyto místní komunikace nebo jejich úseky, které lze užít k stání motorových vozidel na dobu časově omezenou, pouze za cenu sjednanou podle „Cenových podmínek placeného stání motorových vozidel“:

               1.   ulice Dlouhá (včetně přilehlých parkovišť)

               2.   ulice Velká Hradební

               3.   Mírové náměstí

               4.   ulice Pivovarská

               5.   ulice U Kostela (včetně přilehlého parkoviště)

               6.   ulice Malá Hradební (včetně přilehlých parkovišť)

               7.   ulice Na Schodech (včetně přilehlého parkoviště)

               8.   ulice Dvořákova

               9.   ulice Stroupežnického

           10.   ulice Bělehradská (od ul. Velká Hradební po ul. Stroupežnického)

           11.   ulice Bratislavská

           12.   ulice W. Churchilla (včetně přilehlého parkoviště)

           13.   ulice. Horova

           14.   ulice Pařížská

           15.   ulice Masarykova (v úseku od ul. Revoluční po Rondel včetně přilehlých parkovišť a zadní trakt mezi ul. Horova a ul. W. Churchilla)

           16.   ulice Londýnská (od ul. Masarykova po ul. Moskevská)

           17.   ulice Moskevská (od ul. Londýnská po ul. Klíšská, včetně přilehlého parkoviště)

           18.   ulice Klíšská (od ul. Londýnská po ul. Moskevská, včetně přilehlého parkoviště)

           19.   Špitálské náměstí

           20.   ulice Vaníčkova

           21.   ulice U Nádraží (včetně přilehlého parkoviště)

           22.   ulice Revoluční (včetně přilehlého parkoviště)

           23.   ulice Bílinská (včetně přilehlého parkoviště)

           24.   ulice Prokopa Diviše

           25.   ulice Předmostí (pouze  přilehlé parkoviště)

           26.   ulice Raisova

           27.   ulice Kozinova

           28.   ulice Žukovova

           29.   ulice Varšavská

           30.   ulice Kramoly

           31.   ulice Hviezdoslavova

           32.   ulice Panská

  

Článek 3

 

Všeobecné podmínky

 

1.      Vymezené místní komunikace k stání silničních motorových vozidel na dobu časově omezenou jsou označeny, na základě stanovení Magistrátu města Ústí nad Labem, dopravní značkou „IP 13c“ s dodatkovou tabulkou „E 12“ vymezující dobu placeného stání, popřípadě doplněnou dodatkovou tabulkou „E 8d“ nebo „E 8e“.

 

2.      „Cenové podmínky placeného stání motorových vozidel“ na vymezených komunikacích na katastrální území města Ústí nad Labem schvaluje Rada města Ústí nad Labem.

 

3.      Provozní doba parkovacích automatů se stanovuje:

§ pondělí až pátek   7,00 – 18,00 hodin

§ sobota                        8,00 – 13,00 hodin

 

4.      Zaplacení sjednané ceny se prokazuje:

a)      kontrolním lístkem z parkovacího automatu, kdy skutečná doba musí odpovídat době zaplacené a vyznačené na kontrolním lístku,

b)      platným dokladem o zaplacení – parkovací kartou

 

5.      Kontrolu dodržování tohoto nařízení provádí Městská policie Ústí nad Labem. Porušení povinností stanovené tímto nařízením se postihuje podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění změn a doplňků.

  

Článek 4

 

Závěrečná ustanovení

 

1.      Toto nařízení nabývá účinnosti a platnosti v souladu s ustanovením §12 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, dnem 1. 1. 2004.

 

  

Mgr. Petr Gandalovič, v. r.,                  Ing. Miroslav Harciník, v. r.,

       primátor města                                    náměstek primátora